Enologia

Wydział
Wydział Farmaceutyczny
Jednostka prowadząca studia
Wydział Farmaceutyczny
Nazwa studiów podyplomowych
Enologia
Obszar kształcenia
Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Opłata za studia podyplomowe
6 700 zł
Adres
ul. Medyczna 9, Kraków
Telefon
12 6205 820
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek 10.00 – 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

dyplom ukończenia studiów wyższych, rejestracja w systemie ERK

Rejestracja w terminie od 14 do 31 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie listy rankingowej: 5 lutego 2019 r.

Wpisy w terminie od 6 do 8 lutego 2019 r.

Zasady-rekrutacji

1. rejestracja w systemie http://www.rekrutacja.uj.edu.pl * w terminie od 14 do 31 stycznia 2019 r.

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

• podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,

• kserokopia dyplomu magisterskiego.

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

2. wpis na studia

Zasady wpisów na studia podyplomowe

Termin: od 6 do 8 lutego 2019 r.

1. Osobiście: Miejsce wpisów: Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, pokój 01-141

2. Mailowo: spełniając następujące warunki:

• kandydat zobowiązany jest po ogłoszeniu listy rankingowej i uzupełnieniu danych w systemie erk przesłać maila na adres m.kozlowska@uj.edu.pl o treści: „potwierdzam chęć wpisania się na studia podyplomowe w zakresie enologii oraz deklaruję odesłanie w terminie 7 dni od otrzymania jednego (podpisanego) egzemplarza umowy o odpłatności za studia podyplomowe”.

*o przyjęciu na studia decyduje kolejność rejestracji w systemie erk

Limit przyjęć
min. 20 osób maks. 25 osób
Termin rekrutacji
od 14.01.2019 do 31.01.2019
Początek studiów
2 marca 2019 r.
Opis studiów
Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Enologia posiadają szeroką wiedzę problematyki winiarskiej, praktyczne umiejętności w zakresie uprawy winorośli, winifikacji oraz aspektów zdrowotnych i kulturowych. Absolwent posiada znajomość budowy i rozwoju krzewu winorośli, systematyki winorośli, szczepów i krzyżówki, choroby winorośli, wpływu na właściwości organoleptyczne win, stosowanych środków ochrony roślin. Zna teoretyczne podstawy technologii produkcji wina – winifikacji, sekwencji procesu produkcyjnego w wytwarzaniu poszczególnych rodzajów win, techniki procesu produkcyjnego i rozwiązań technologicznych. Potrafi objaśnić: składniki makro i mikro, etanol, kwasy, rodzaje, przemiany, cukier resztkowy, polifenole, wyjaśnić procesy fermentacja alkoholowej, jabłkowo-mlekowej, rodzaje drożdży, a także czynniki wpływające na jakość wina. Absolwent posiada znajomość podstaw teoretycznych analizy sensorycznej wina oraz praktycznych zagadnień degustacji. Są mu znane zdrowotne aspekty wina: biologiczne działanie składników wina, potencjał antyoksydacyjny, francuski paradoks, toksyczne działanie alkoholu etylowego. Ma również świadomość kulturowych aspektów wina - europejskiej tradycji związanej z winem i jego symboliczną rolą w kulturze i mitologii. Zna prawne aspekty uprawy winorośli i produkcji wina w Polsce, oraz aspekty ekonomiczne winiarstwa.
Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Farmaceutycznego ul. Medyczna 9, dwie soboty (10.00 – 18.00) i niedziele (9.00 – 15.00) w miesiącu. 4 spotkania odbywają się w winnicy uniwersyteckiej „Łazy”.
Punkty ECTS
30
Materiały dostępne w sekretariacie
Materiały dydaktyczne
Wymagane dokumenty

Rejestracja:

• podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,

• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych Wpis: • oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych lub równorzędnego, a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu ukończenia studiów wyższych – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej, na dyplomie oraz oświadczenie o doręczeniu oryginału lub odpisu dyplomu w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

Program studiów

1. Podstawy uprawy winorośli wraz z biologią winogron – 28 h

2. Chemia wina – 46 h

3. Technologia produkcji wina: winifikacja – 44 h

4. Kulturowe aspekty wina – 17 h

5. Zdrowotne aspekty wina – 14 h

6. Analiza sensoryczna wraz z elementami degustacji wina – 30 h

7. Typologia wina, regiony winiarskie. Regulacje prawne w produkcji i dystrybucji wina – 14 h

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
Dr Maciej Gawlik
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia o charakterze doskonalącym.

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Enologii.