Biologia sądowa

Wydział
Wydział Biologii
Jednostka prowadząca studia
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Nazwa studiów podyplomowych
Biologia sądowa
Obszar kształcenia
Obszar nauk przyrodniczych
Opłata za studia podyplomowe
6 000 zł
Adres
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
Telefon
12 664 50 06
Godziny przyjęć w sekretariacie
wtorek-piątek godziny 10-14
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
Zasady-rekrutacji

Lista rankingowa utworzona zostanie na podstawie kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia na studia będą odbywały się w systemie ERK (elektroniczna rekrutacja kandydatów).

Termin składania dokumentów: od 10 do 13 września 2018

Limit przyjęć
min. 15 osób maks. 60 osób
Początek studiów
13.10.2017
Opis studiów

Studia podyplomowe z biologii sądowej, kierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich pragnących poszerzyć wiedze, umiejętności i kompetencje dotyczące zastosowań nauk biologicznych w rozwiązywaniu problemów z zakresu kryminalistyki. Adresatami oferty studiów podyplomowych Biologia sądowa są przede wszystkim osoby, które z racji posiadanego wykształcenia, a także wykonywanego lub planowanego zawodu będą związane z kryminalistyką, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także absolwenci kierunków biologicznych lub medycznych, którzy zechcą poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące metod stosowanych w laboratoriach kryminalistycznych. Uzyskana wiedza będzie pomocna pracownikom laboratoriów kryminalistycznych oraz pracownikom policji, prokuratur, sądów oraz adwokatów, którzy opierają się na wynikach pracy biegłych sądowych z zakresu nauk biologicznych. Jest to niezwykle dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki. Słuchacze będą mogli zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy oraz możliwościami zastosowania metod analiz biologicznych w postępowaniu dowodowym. Program zajęć umożliwi uczestnikom studiów pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktyczną na temat nowoczesnych technik analitycznych oraz interpretacji wyników badań, które będą mogli wykorzystywać w swojej działalności zawodowej. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ oraz pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Obie instytucję są renomowanymi jednostkami, co gwarantuje wysoki poziom zajęć. Dużą zaletą studiów podyplomowych w zakresie biologii sądowej jest fakt, że wielu z wykładowców należy do grona biegłych sądowych, co umożliwi studentom zapoznanie się z praktycznymi aspektami wykonywania i interpretacji ekspertyz w oparciu o materiał biologiczny dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

Celem studiów jest:

• uzyskanie wiedzy w zakresie wybranych obszarów nauk przyrodniczych i medycznych stosowanych w ekspertyzach sądowych, w tym: antropologii sądowej, entomologii sądowej, genetyki sądowej, gleboznawstwa, mikrobiologii lekarskiej, medycyny sądowej, palinologii, tafologii, toksykologii, oraz zastosowań metod statystycznych w kryminalistyce i administracji sądowej,

• uzyskanie wiedzy o metodach analizy materiału biologicznego i ich wykorzystaniu w postępowaniu dowodowym,

• nabycie umiejętności samodzielnego pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego oraz szczegółowej dokumentacji miejsca zdarzenia.

• nabycie umiejętności oceny i oznaczania materiału, który zebrano na miejscu zdarzenia, i prawidłowego przygotowania ekspertyz sądowych,

• nabycie umiejętności określania okoliczności i miejsca zdarzenia na podstawie dostarczonego lub samodzielnie zebranego biologicznego materiału dowodowego,

• przygotowanie się do podejmowania współpracy z policją, prokuratorami, lekarzami medycyny sądowej w zakresie przygotowania i wykorzystywania ekspertyz w oparciu o materiał biologiczny dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

Terminy zajęć
9 weekendów w semestrze zimowym i 9 weekendów w semestrze letnim. W soboty zajęcia będą się odbywać w godzinach 9-18, w niedziele 9-15. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych UJ. W każdym semestrze jedne zajęcia w godzinach będą odbywać się w piątek w Instytucie Ekspertyz Sądowych.
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
Rozkład i terminy zajęć, sylabusy modułów kształcenia
Wymagane dokumenty
Kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu, dwa zdjęcia
Program studiów

Nazwa modułu kształcenia i liczba godzin:

Semestr I – zimowy

Podstawy genetyki 10

Genetyka sądowa i analiza DNA 20

Antropologia sądowa 8

Palinologia sądowa 8

Entomologia sądowa 10

Tafonomia szczątków zwierzęcych i ludzkich 8

Mikrobiologia sądowa 8

Prawo dowodowe 10

Statystyka sądowa 8

Wybrane zagadnienia z psychiatrii i psychologii sądowej 10

Semestr II – letni

Badania chemiczne śladów w postępowaniu przygotowawczym 8

Toksykologia i alkohologia sądowa 14

Medycyna sądowa 14

Badania gleb– dowodem w postępowaniu sądowym 14

Zastosowanie analiz biologicznych i chemicznych w ekspertyzach sądowych 42

Ekspertyzy sądowe- zajęcia warsztatowe 10

Fotograficzna dokumentacja miejsca zdarzenia 8

Efekty kształcenia

• Uzyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności w zakresie zastosowania nauk biologicznych, w szczególności: genetyki, antropologii, entomologii, mikrobiologii, toksykologii i palinologii w postepowaniu dowodowym.

• Poznanie technik zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu zdarzenia.

• Poznanie metodyki pracy ekspertów nauk sądowych,.

• Przygotowanie się do podejmowania współpracy z policją, prokuratorami i lekarzami medycyny sądowej w zakresie przygotowania i wykorzystywania ekspertyz powstałych na bazie zebranego i zabezpieczonego materiały biologicznego.

Kierownik studiów
dr hab. Iwona Wronka
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, osoby kończące studia uzyskują wiedzę przydatną w pracy w laboratorium kryminalistycznym oraz przy współpracy z pracownikami wydziałów kryminalnych, administracji sądowej, prawnikami.