Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna

Wydział
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jednostka prowadząca studia
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nazwa studiów podyplomowych
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna
Obszar kształcenia
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Opłata za studia podyplomowe
6 000 zł
Adres
ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Telefon
12/ 4332 764, 12/ 4332 766, 12/ 4332 767
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godz. 7:30 do 15:30
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być: lekarze, osoby z wyższym wykształceniem medycznym co najmniej drugiego stopnia w zakresie: pielęgniarstwa, dietetyki, farmacji, współpracujące z lekarzem lub samodzielnie realizujące zadania w zakresie żywienia.
Zasady-rekrutacji

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Po rekrutacji zakończonej wynikiem pozytywnym, warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

1. Zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.

2. Wniesienie opłaty za I semestr studiów.

Limit przyjęć
min. 30 osób maks. 50 osób
Termin rekrutacji
od 01.03.2018 do 04.09.2018
Początek studiów
październik 2018 r.
Opis studiów

Celem studiów podyplomowych „Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna” jest kształcenie specjalistów w zakresie leczenia żywieniowego potrafiących skutecznie, zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach, wdrażać rozwiązania terapeutyczne do praktyki klinicznej zmniejszając liczbę powikłań wynikających z niedożywienia związanego z chorobą.

Program studiów został opracowany przez zespół ekspertów w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego Polskiego Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) oraz Polskiej Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu. Studia umożliwiają zdobycie usystematyzowanej, interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie wykorzystania żywienia klinicznego i metabolizmu w różnych dziedzinach medycyny.

Wykłady prezentują szeroką wiedzę na temat m.in. leczenia żywieniowego, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, metod wpływania na procesy metaboliczne, żywienia specjalistycznego, znajomości produktów leczniczych stosowanych w żywieniu leczniczym, problematyki żywienia w warunkach domowych oraz opiece przewlekłej.

Studia ukierunkowane są na zdobycie umiejętności praktycznych. W trakcie realizowanych w warunkach szpitalnych zajęć praktyczno-klinicznych słuchacz pozna praktyczne aspekty żywienia klinicznego oraz zdobędzie umiejętności w zakresie m.in.:

1. Planowania interwencji żywieniowej - żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz późniejszego monitorowania leczenia.

2. Realizowania żywienia drogą przewodu pokarmowego oraz dożylnego, rozpoznawania i leczenia powikłań.

3. Prowadzenia bezpiecznego i skutecznego leczenia w warunkach szpitalnych i domowych.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów: Sobota od godz. 9.00 do ok. 18.30, Niedziela od godz. 9.00 do ok. 14.00. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej MCKP UJ: www.mckp.uj.edu.pl
Punkty ECTS
35
Materiały dostępne w sekretariacie
Materiały informacyjne dotyczące studiów podyplomowych Żywienie w zdrowiu i chorobie m.in: harmonogram zajęć, program kształcenia, efekty kształcenia, plan studiów, sylabusy poszczególnych modułów.
Wymagane dokumenty

a) poświadczona przez pracownika MCKP UJ kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia, a w przypadku lekarzy dyplomu ukończenia studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym,

b) wypełniony kwestionariusz osobowy, według określonego wzoru,

c) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, a w przypadku studiów podyplomowych, na które rekrutacja prowadzona jest w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów – wydruk podania ERK,

d) jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie MCKP UJ lub przesłać pocztą. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą konieczne jest przesłanie kopii: dokumentu tożsamości oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem.

Program studiów

1. Wstęp do żywienia klinicznego - 16 godz.

2. Niedożywienie – 14 godz.

3. Żywienie dojelitowe- 16 godz.

4. Żywienie pozajelitowe- 11 godz.

5. Żywienie kliniczne krytycznie chorych i chorych chirurgicznych- 18 godz.

6. Żywienie w gastroenterologii - 16 godz.

7. Warsztaty praktyczno-kliniczne- 10 godz.

8. Żywienie a metabolizm- 18 godz.

9. Żywienie w onkologii i neurologii - 18 godz.

10. Zaburzenia metaboliczne-19 godz.

11. Poradnictwo dietetyczne- 14 godz.

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna.