Kształcenie Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, a także jednolitych magisterskich. Uniwersytet Jagielloński prowadzi studia podyplomowe na 14 wydziałach, a także w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Postępowanie rekrutacyjne toczy się z reguły w okresie od kwietnia do września. Studia podyplomowe są odpłatne, średnia wysokość opłaty wynosi ok. 4 500 zł. Opłata wnoszona jest najczęściej w ratach semestralnych. Ponadto, słuchacz może starać się o dofinansowanie z zakładu pracy. Przed rozpoczęciem zajęć ze słuchaczami zawierana jest umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Minimalny wymiar zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych to 150 godzin. Ukończenie studiów nie oznacza uzyskania tytułu zawodowego, natomiast słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1167)

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

Oferowane przez Uniwersytet Jagielloński kursy dokształcające służą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, poszerzaniu i aktualizowaniu wiadomości niezbędnych do wykonywania zawodu, jak i przygotowaniu absolwentów do egzaminów związanych z dalszym kształceniem akademickim bądź zawodowym. Aktualnie kursy prowadzone są przez Wydział Prawa i Administracji UJ oraz Wydział Filologiczny UJ. Kursy są odpłatne, a ukończenie kursu udokumentowane jest wydaniem świadectwa ukończenia kursu.

Kontakt

Agnieszka Radwan
Biuro Doskonalenia Kompetencji
ul. Gołębia 24, p. 15a
31-007 Kraków

tel. 12 663-10-48;

e-mail: studia.podyplomowe@uj.edu.pl


Wyświetl większą mapę