Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Oferta Wydziału Oferta Wydziału

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie w szkole wyższej - Menedżer szkoły wyższej

Rok rozpoczęcia edycji
2023/2024
Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Spraw Publicznych
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie w szkole wyższej - Menedżer szkoły wyższej
Opłata za studia podyplomowe
4 900 zł
Adres
ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Telefon
12 664 55 90; 519 347 405
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek - czwartek: 9.30:00 - 13:00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku
Rekrutacja
dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów
Limit przyjęć
min. 20 osób maks. 40 osób
Początek studiów
14 października 2023 r.
Opis studiów

 Studia podyplomowe Zarządzanie w szkole wyższej - Menedżer szkoły wyższej mają na celu doskonalenie kompetencji w zakresie zarządzania procesami i projektami w szkołach wyższych i innych instytucjach szkolnictwa wyższego (instytuty badawcze, jednostki finansujące badania itp.).  
  Studia są adresowane do  pracowników  i menedżerów na wszystkich szczeblach zarządzania w pionie administracyjnym i naukowo-dydaktycznym, rektorów i prorektorów, kanclerzy, kwestorów i ich zastępców, kierowników jednostek, laboratoriów, zespołów i dziekanatów, liderów oraz pracowników zajmujących samodzielne oraz specjalistyczne stanowiska pracy.  Po ukończeniu studiów nasi Absolwenci będą posiadali wiedzę i umiejętności, które umożliwią skuteczne wdrażanie zmiany i doskonalenie działania uczelni/jednostki/procesu, zarówno na poziomie strategicznym - najwyższego szczebla zarządzania, jak i poziomie operacyjnym - szczebla średniego i liniowego. Studia wpisują się w ideę kształcenia ustawicznego, pozwolą na aktualizację wiedzy pracowników i menedżerów o najnowsze koncepcje w zakresie zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. 
  Program studiów jest skonstruowany w sposób kaskadowy. W pierwszej kolejności zostaną omówione zagadnienia dotyczące kontekstu zarządzania szkołą wyższą oraz innymi instytucjami szkolnictwa wyższego  (m.in. uwarunkowania międzynarodowe, polityka publiczna, uwarunkowania ekonomiczne, prawne, technologiczne i społeczne). Następnie uczestnicy pogłębią wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych koncepcji zarządzania strategicznego, zarządzania procesami i projektami (zasady, metody, techniki, narzędzia), zarządzania zmianą organizacyjną oraz nieustannego doskonalenia, również w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju.  W programie uwzględniono przedmioty rozwijające kompetencje przywódcze, zarządzanie zespołami i umiejętności kreatywnego myślenia. W ramach studiów Uczestnik/czka może wybrać jedną z dwóch specjalności: Lean Management i zarządzanie procesami  - Menedżer procesu lub Zarządzanie programami i projektami - Menedżer projektu. 
  Po ukończeniu studiów Absolwenci będą potrafili zaprojektować i zaplanować zmianę, skutecznie ją wdrożyć poprzez wybór odpowiednich koncepcji, metod i narzędzi, monitorować i kontrolować wyniki oraz nieustannie doskonalić działanie organizacji, jej jednostek oraz procesów. Absolwenci będą  przygotowani do świadomego kształtowania kultury organizacyjnej wpierającej proces nieustannego doskonalenia. Ponadto pogłębią umiejętności skutecznego komunikowania się, pracy w zespole oraz właściwego motywowania zarówno samego siebie, jak i całego zespołu. 
  Studia podyplomowe Zarządzanie w szkole wyższej - Menedżer szkoły wyższej będą prowadzone przez ekspertów, którzy posiadają wiedzę teoretyczną, rozległą praktykę oraz doświadczenie w zakresie zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego. Daje to gwarancję wysokiej jakości kształcenia oraz zapewnia aktualność przekazywanej wiedzy zarówno w wymiarze akademickim, jak i praktycznym. W trakcie realizacji zajęć zostaną wykorzystane metody kształcenia w postaci interaktywnych wykładów, studiów przypadków, warsztatów oraz innych aktywizujących Uczestników. Ważnym elementem procesu uczenia się będzie peer learning - wzajemne uczenie się od innych uczestników studiów, którzy mają własne doświadczenia zawodowe z różnych jednostek akademickich. Studia kończą się przygotowanie pracy dyplomowej, której celem jest rozwiązanie wybranego problemu w zarządzaniu jednostką. 
  Studia podyplomowe Zarządzanie w szkole wyższej - Menedżer szkoły wyższej są studiami oryginalnymi i jednostkowymi w skali Uniwersytetu oraz całego kraju. Stanowią formę realizacji trzeciej misji uniwersytetu, pozwalają na przekazanie wyników wieloletnich badań naukowych oraz doświadczeń praktycznych w celu podnoszenia kwalifikacji kadr zatrudnionych w szkołach wyższych oraz innych instytucji szkolnictwa wyższego. 

Terminy zajęć
soboty i niedziele, w godzinach od 9.00 do 19.00
Punkty ECTS
30
Kierownik studiów
dr hab. Justyna Maciąg, prof. UJ
Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika

 Studia doskonalające. Słuchacz studiów podyplomowych uzyska unikatowe kwalifikacje pozwalające na pracę w charakterze menedżera, konsultanta, specjalisty w zakresie systemów zarządzania zgodnych z koncepcją zarządzania procesami i lean management oraz zarządzania projektami. Absolwent będzie wyposażony w niezbędną wiedzę i umiejętności predestynujące go do pełnienia ról menedżera Procesu/Projektu (w zależności od wybranej specjalności) oraz lidera zespołów usprawniających i projektowych  w szkołach wyższych i innych instytucjach szkolnictwa wyższego (w zależności od wybranej specjalności). Absolwent pozna i zrozumie instrumenty (zasady, metody, techniki, narzędzia) stosowane w organizacjach zarządzanych zgodnie z koncepcją zarządzania procesowego, lean management oraz projektowego oraz będzie umiał je dobrać w taki sposób, aby organizacja osiągnęła założone cele. Ponadto będzie posiadał umiejętności skutecznego komunikowania się, pracy w zespole oraz właściwego motywowania zarówno samego siebie jak i członków zespołu do lepszej, bardziej efektywnej pracy. Kwalifikacje te zostaną potwierdzone formalnie świadectwem ministerialnym  ukończenia studiów podyplomowych wydanym przez Uniwersytet Jagielloński.