Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Oferta Wydziału Oferta Wydziału

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Legislacja w administracji publicznej

Rok rozpoczęcia edycji
2024/2025
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Prawa Administracyjnego
Nazwa studiów podyplomowych
Legislacja w administracji publicznej
Opłata za studia podyplomowe
3 800 zł
Adres
ul. Bracka 12, 31-005 Kraków
Telefon
12 663 19 00
Godziny przyjęć w sekretariacie
wtorek - piątek: 11.00 - 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Kryteria kwalifikacji słuchaczy
Rekrutacja nie jest prowadzona przez system IRK. Prosimy o kontakt bezpośrednio z sekretariatem jednostki, która prowadzi studia podyplomowe.
dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów
Wymagania wstępne
dyplom licencjata i/lub magistra na dowolnym kierunku
Limit przyjęć
min. 22 osób maks. 60 osób
Termin rekrutacji
od 02.09.2024 do 23.09.2024
Początek studiów
1 października 2024 roku
Opis studiów

Studia podyplomowe Legislacja w administracji publicznej adresowane są do osób pracujących lub zamierzających pracować w administracji publicznej, rządowej lub samorządowej albo w jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej (system oświaty, kultura, służba zdrowia, pomoc społeczna, gospodarka komunalna itp.), a także w organach kontroli i nadzoru oraz obsłudze prawnej tych podmiotów, w których potrzebna jest wiedza i umiejętności praktyczne dotyczące zasad tworzenia przepisów prawnych, a także wiedza teoretyczna dotycząca systemu źródeł prawa administracyjnego, relacji źródeł krajowych do prawa unijnego i standardów prawidłowej legislacji administracyjnej w demokratycznym państwie prawnym oraz zasad techniki prawodawczej, w tym technik negocjacyjnych, lobbingu i partycypacji społecznej. 
Studia podyplomowe są także adresowane do adwokatów i radców prawnych z uwagi na możliwości pogłębienia praktycznej wiedzy  przydatnej w zakresie tworzenia projektów aktów prawnych i prawa wewnętrznego a także oceny legalności prawa tworzonego przez organy administracji publicznej i wynikających stąd zagrożeń dla stosowania prawa. Stopień dużej komunikatywności i otwartości studiów na problemy społeczne  może zachęcić do udziału w nich dziennikarzy i publicystów zajmujących się problematyką prawną.  
Studia podjąć mogą osoby posiadające co najmniej dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i posiadające tytuł licencjata. 
Studia  oferują uczestnikom pogłębioną wiedzę teoretyczną i szkolenie praktyczne dotyczące tworzenia aktów normatywnych każdego szczebla, a także sporządzania opinii, uzgodnień i innych form udziału w procesie legislacyjnym. Studia nastawione są na indywidualny kontakt z uczestnikami i ich aktywny udział w zajęciach  w celu przekazania umiejętności i kompetencji tworzenia zgodnych z prawem regulacji prawnych, zarówno powszechnie obowiązujących jak i wewnętrznych, należycie realizujących upoważnienia prawotwórcze, prawidłowych z punktu widzenia merytorycznego i formalnego, precyzyjnych, zrozumiałych i przejrzystych pod względem językowym. Zajęcia są nastawione na naukę pisania przepisów i przekazanie praktycznych umiejętności prawidłowego prowadzenia procesu legislacyjnego.
Uczestnicy mają możliwość omawiania problemów z praktyki z wykładowcami, będącymi uniwersyteckimi pracownikami naukowymi i jednocześnie praktykami: sędziami sądów administracyjnych, urzędnikami organów administracyjnych zajmujących się stanowieniem prawa, organów nadzoru i kontroli, prokuratorami. Nasi wykładowcy są gotowi do pomocy, udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania i podpowiadania najlepszych rozwiązań. 
Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje stanowić będą profesjonalne przygotowanie do pracy urzędników i prawników w organach administracji publicznej rządowej i samorządowej oraz w jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, a także w organach kontroli i nadzoru.

Terminy zajęć
co dwa tygodnie, soboty i niedziele w godz. 8:00-20:00
Punkty ECTS
60
Kierownik studiów
prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz
Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika

Absolwenci studiów podyplomowych ""Legislacja w administracji publicznej"" nabędą wiedzę teoretyczną dotyczącą multicentrycznego systemu źródeł prawa administracyjnego i standardów prawidłowej legislacji administracyjnej w demokratycznym państwie prawnym, a także umiejętności praktyczne dotyczące tworzenia przepisów prawnych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności i kompetencje obejmą umiejętność tworzenia zgodnych z prawem regulacji prawnych, zarówno powszechnie obowiązujących jak i wewnętrznych, należycie realizujących upoważnienia prawotwórcze, prawidłowych z punktu widzenia merytorycznego i formalnego, precyzyjnych, zrozumiałych i przejrzystych pod względem językowym.
Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje stanowią profesjonalne przygotowanie do pracy urzędników i prawników w organach administracji publicznej rządowej i samorządowej oraz w jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej (system oświaty, służba zdrowia, pomoc społeczna, gospodarka komunalna itp.), a także w organach kontroli i nadzoru.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.