Asystent rodziny

Wydział
Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Spraw Publicznych
Nazwa studiów podyplomowych
Asystent rodziny
Opłata za studia podyplomowe
3600 zł
Adres
Ul. Prof. St. Łojasiewicza 4
Telefon
12-66455-90 / 519-347-405
Fax
12-664-58-59
Godziny przyjęć w sekretariacie
wt-śr. 8.00-15.00; pt. 8.00-15.00;
Liczba semestrów
dwa
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

Ukończone studia wyższe.

Zasady-rekrutacji

Kolejność zgłoszeń.

Limit przyjęć
min. 20 osób maks. 60 osób
Termin rekrutacji
od 24.06.2013 do 31.10.2013
Początek studiów
Październik 2013
Opis studiów

  Studia podyplomowe Asystent rodziny prowadzone w Instytucie Spraw Publicznych WZiKS UJ wyróżniają się nowym oraz interdyscyplinarnym podejściem do omawianych kwestii. Bloki kształcenia obejmują zagadnienia dotyczące m.in.: prawa, ekonomii, etyki, psychologii, psychoprofilaktyki, komunikacji.

  Zajęcia obejmują zarówno tradycyjne wykłady konwersatoryjne, jak i ćwiczenia praktyczne, które prowadzone są m.in. przez ekspertów- trenerów z Małopolskiego Centrum Profilaktyki. Realizowane w ten sposób treści programowe dają podstawy do tego, by twierdzić, iż jest to kierunek unikatowy. Ukończenie studiów daje uprawnienia do wykonywania zawodu asystenta rodziny.

  Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887, ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. 2011 r. Nr 272, poz. 1608).

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (m.in. w soboty 9.00-19.00, niedziele 9.00-19.00)
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie

Instytutu Spraw Publicznych.

Wymagane dokumenty

Kwestionariusz zgłoszeniowy, ksero dowodu osobistego, zdjęcie, odpis dyplomu lub zaświadczenie

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
Dr Agnieszka Szczudlińska-Kanoś
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

• Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;

• Otrzymanie uprawnień do wykonywania zawodu – Asystent rodziny