Zarządzanie inwestycjami społecznymi

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Spraw Publicznych
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie inwestycjami społecznymi
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Opłata za studia podyplomowe
16 500 zł
Adres
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4
Telefon
12 664 55 44, 12 664 58 30
E-mail
Godziny przyjęć w sekretariacie
Poniedziałek - nieczynne (dzień wewnętrzny), Wtorek - 12:00-15:00, Środa, czwartek, piątek - 11:00-15:00. W okresie 06-10.08 oraz 20-31.08.18 r.: poniedziałek - nieczynne (dzień wewnętrzny), od wtorku do piątku - 11:00-13:00.
Liczba semestrów
3
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
ukończone studia wyższe
Zasady-rekrutacji
kolejność zgłoszeń
Limit przyjęć
min. 30 osób maks. 40 osób
Termin rekrutacji
od 03.12.2018 do 28.02.2019
Początek studiów
Luty 2019
Opis studiów
Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnych menadżerów, którzy zarządzają inwestycjami społecznymi. Przedstawienie problematyki praktycznego zastosowania współczesnych metod zarządzania i stosowanych narzędzi w realizacji inwestycji społecznych i zarządzania nimi. Słuchacze będą mogli poznać m.in. zarządzanie projektami metodyką Prince, zdobyć wiedzę o raportowaniu w CSR oraz umiejętności jak być dobrym fundraiserem czy moderatorem design thinking. W ramach studiów zostanie przeprowadzone także szkolenie medialne. Studia mają na celu przekazać praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania publicznego, planowania i rozliczania projektów.
Terminy zajęć
Raz w miesiącu od czwartku do niedzieli godz. 10.00 – 18.00
Punkty ECTS
79
Materiały dostępne w sekretariacie
ulotki informacyjne
Wymagane dokumenty
Kwestionariusz zgłoszeniowy, zdjęcie, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Program studiów

I. Dobro i odpowiedzialność

1. Filozofia dobra i etyka - 6h

2. CSR jako inwestycja społeczna - 8h

3. Filantropia - 3h

4. Inteligencja i wrażliwość społeczna - 8h

5. Przygotowanie do certyfikatu wewnętrznego audytora CSR - 10h

6. Wizyta studyjna połączona z wykładem na temat ekonomii społecznej - 10h

7. Moderowana debata podsumowująca moduł: „Filozofia dobra” - 3h

II. Prawo i finanse

1. Kodeks cywilny, administracyjny i karny – wprowadzenie - 3h

2. Tworzenie i zawieranie umów – 3h

3. Ochrona danych osobowych w praktyce – 6h

4. Zakładanie i prowadzenie Fundacji i Stowarzyszeń oraz kontrola ich działalności – 4h

5. Tworzenie i rozliczanie budżetu projektu – 6h

6. Podstawy prawne organizacji imprez masowych – 4h

7. Przygotowanie i rozliczanie publicznych zbiórek pieniędzy – 5h

8. Wolontariat pracowniczy w praktyce - 3h

III. Fundraising i sponsoring

1. Podstawy fundraisingu – 10h

2. Standardy oraz prawne i ekonomiczne aspekty pracy fundraisera – 8h

3. Team building – budowanie i zarządzanie zespołem wolontariuszy – 5h

4. Narzędzia i nowe technologie w pracy fundraisera – 8h

5. Analiza potrzeb sponsora i darczyńcy – 4h

6. Tworzenie atrakcyjnych prezentacji sponsorskich i fundraisingowych – 4h

7. Savoir Vivre w relacjach sponsorskich i fundraisingowych – 3h

8. Blaski i cienie fundraisingu i sponsoringu - 6h

9. Skuteczna współpraca międzysektorowa - 3h

10. Rozliczanie pozyskanych funduszy – 6h

IV. Zarządzanie i marketing

1. Certyfikat zarządzania projektami PRINCE – 40h

2. Planowanie inwestycji społecznych i podejmowanie decyzji – 10h

3. Zarządzanie zadaniami i kontrola procesów – 6h

4. Przywództwo i kierowanie zespołem – 4h

5. Marketing wydarzeń 4h

6. Zarządzanie kryzysowe – 4h

7. Employer branding – 4h

8. Monitoring i ewaluacja podejmowanych działań – 4h

9. Personal branding – 6h

10. Moderowana debata podsumowujaca moduł: “Employer and personal branding” – 3h

V. Design, media i innowacje

1. Certyfikat moderatora Design Thinking – 35h

2. Warsztat medialny – 16h

3. Projektowanie innowacji społecznych – 8h

4. Trening Kreatywnej Odwagi – 4h

5. Warsztat kreatywnego pisania – 4h

6. Komunikacja w mediach społecznościowych – 6h

7. Laboratorium innowacji społecznych – 30h

PRAKTYKI – łącznie 85h

Efekty kształcenia

WIEDZA

K_W01 : Absolwent ma wiedzę w zakresie organizacji i zasad realizacji inwestycji społecznych oraz warunki i metody zarządzania procesami ich realizacji w organizacji i otoczeniu społecznym K_W02: Absolwent ma wiedzę w zakresie wybranych metod i narzędzi zarządzania i marketingu

K_W03: Absolwent zna i rozumie sposoby gromadzenia, analizy i prezentacji danych niezbędnych do oceny prawidłowości realizacji zadań

K_W04: Absolwent ma wiedzę w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i inwestycji społecznych oraz zna warunki i metody zarządzania nimi

K_W05: Absolwent posiada wiedzę w zakresie metod i narzędzi innowacyjnego rozwiązywania problemów społecznych

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01: Absolwent potrafi zastosować w pracy lub w nauce wybrane elementy wiedzy na temat zarządzania inwestycjami społecznymi

K_U02: Absolwent potrafi planować i organizować samodzielną oraz zespołową realizację zadań oraz pracować w interdyscyplinarnych zespołach

K_U03: Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać problemy społeczne i organizacyjne

K_U04: Absolwent jest przygotowany do uczestniczenia w różnych formach partycypacji społecznej, prowadzenia debaty i prezentowania własnego punktu widzenia

K_U05: Absolwent ma umiejętność samodzielnego analizowania możliwości zastosowania inwestycji społecznych i potrafi sformułować kierunkowe propozycje doskonalenia działań w powyższym zakresie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01: Absolwent jest gotów do skutecznego wykorzystania i rozwijania kompetencji interpersonalnych takich jak: współpraca, umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów, umiejętności kierowania i twórczego rozwiązywania problemów

K_K02: Absolwent jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych ról zawodowych i społecznych

K_U03: Absolwent podejmuje działania i inspiruje innych do działania na rzecz lokalnych społeczności i interesu publicznego K_U04: Absolwent jest przygotowany do przedsiębiorczego działania

Kierownik studiów
dr hab. Grzegorz Baran
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych