Zarządzanie kulturą

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Kultury, Zakład Zarządzania Kulturą
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie kulturą
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Opłata za studia podyplomowe
4 500 zł
Adres
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4 30-348 Kraków
Telefon
(12) 664-58-18
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek - piątek 9.00-15.00, soboty i niedziele (w terminach zjazdów)
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Ukończone studia II stopnia (magisterskie)
Zasady-rekrutacji

Kolejność zgłoszeń

Rekrutacja odbywa się poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK)

Limit przyjęć
min. 25 osób maks. 50 osób
Termin rekrutacji
od 01.06.2018 do 18.09.2018
Początek studiów
Październik 2018
Opis studiów
Studia mają charakter doskonalący, są adresowane zarówno do osób pracujących w instytucjach kultury (każdego z trzech sektorów), jak również zainteresowanych szeroko pojętym zarządzaniem w kulturze. Realizowane od 1997 przez Katedrę Zarządzania Kulturą pod kierownictwem prof. dra hab. Emila Orzechowskiego, studia podyplomowe Zarządzanie kulturą, od samego początku wyróżniały się łączeniem wymiaru teoretycznego z praktycznym. Wykładowcami studiów są wybitni teoretycy i praktycy. Współpracują z nami pracownicy naukowi m.in.: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu SWPS; a także dyrektorzy muzeów, teatrów, stowarzyszeń, festiwali oraz instytucji publicznych (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa).
Terminy zajęć
10 modułów (zjazdy odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9:00 - 16:00)
Punkty ECTS
40
Wymagane dokumenty

Rekrutacja odbywa się poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK)

Dokumenty wymagane przy wpisie:

- Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata.

- Kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe.

- Kserokopia dyplomu magisterskiego (wraz z oryginałem do wglądu).

- Tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.

Program studiów

I semestr studiów

- Zarys problematyki zarządzania kulturą (4 h)

- Tożsamość zarządzania kulturą (4 h)

- Nowe trendy w zarządzaniu (8 h)

- Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury (8 h)

- Kultura w mediach społecznościowych (4 h)

- Zarządzanie projektem (8 h)

- Zarządzanie kapitałem ludzkim (8 h)

- Negocjacje (8 h)

- Zarządzanie dziedzictwem kulturowym (4 h)

- Zarządzanie jakością w instytucjach kultury (4 h)

- Sponsoring i jego aspekty (4 h)

- Międzynarodowa współpraca kulturalna (4 h)

- Seminarium (15 h)

II semestr studiów

- Marketing w kulturze (8 h)

- Public relations (8 h)

- Warsztaty – pisanie projektów (8 h)

- Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce (4 h)

- Ochrona własności intelektualnej (4 h)

- Prawo zamówień publicznych (4 h)

- Prawo pracy (4 h)

- Modele polityki kulturalnej w Europie (4 h)

- Sztuka wystąpień publicznych (4 h)

- Ekonomika kultury (8 h) ‒ Praktyczne przykłady zarządzania instytucją kultury (24 h)

Efekty kształcenia

WIEDZA:

- Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju (P7S_WG)

- Absolwent zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości (P7S_WK)

- Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów (P7S_WG/K)

UMIEJĘTNOŚCI:

- Absolwent potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów (P7S_UW)

- Absolwent potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym (P7S_UW)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- Absolwent jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form (P7S_KR)

Kierownik studiów
dr hab. Łukasz Gaweł
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych