Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Spraw Publicznych UJ
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Opłata za studia podyplomowe
3 800 zł
Adres
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4 30-348 Kraków
Telefon
12 6645590 / 519-347-405
Godziny przyjęć w sekretariacie
wtorek do piątek od godz. 11.00 do godz. 13.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Ukończone studia wyższe
Zasady-rekrutacji
Przyjęcia odbywają się bez postępowania kwalifikacyjnego – decyduje kolejność zgłoszeń.
Limit przyjęć
min. 13 osób maks. 60 osób
Termin rekrutacji
od 01.06.2018 do 30.11.2018
Początek studiów
grudzień 2018 r.
Opis studiów
Ustawa „Prawo o ustroju sądów powszechnych” wprowadza w struktury sądownictwa tzw. menadżera sądowego. Idea profesjonalnego zarządzania sądami wyraża się poprzez zmianę dotychczasowego modelu podziału kompetencji pomiędzy prezesów i dyrektorów sądów i dopełnienie kompetencji tego ostatniego organu o wykonywanie pozostałych zadań związanych z zapewnieniem organizacyjno-technicznego zaplecza dla realizowania podstawowych zadań sądu. Celem studiów jest zatem zapoznanie kadry kierowniczej sądów oraz osób aplikujących na stanowiska kierownicze w wymiarze sprawiedliwości z szeroko pojętą problematyką funkcjonowania sądów, przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do sprawnego kierowania kadrą sądów, z mechanizmami efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, zaznajomienie słuchaczy z psychologicznymi aspektami zarządzania w wymiarze sprawiedliwości, z problematyką budowania zespołu czy zagadnieniami etyki pracy i kultury organizacyjnej.
Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów weekendowych (sobota-niedziela od godz. 9.00 do 18.00)
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
ulotki informacyjne
Wymagane dokumenty

- kwestionariusz osobowy

- dyplom ukończenia studiów wyższych

- 1 zdjęcie

Program studiów

Program studiów, w wymiarze 168 godzin dydaktycznych, obejmuje 3 moduły tematyczne:

Moduł kształcenia Organizacja i zarządzanie

podstawy zarządzania 6 h

zarządzanie strategiczne 6 h

zarządzanie instytucją publiczną 6 h

zarządzanie jakością 6 h

przywództwo w zarządzaniu 6 h

zarządzanie zmianą 6 h

prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania instytucji publicznych 6 h

informatyczne narzędzia zarządzania 6 h

Moduł kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach wymiaru sprawiedliwości

etyczny wymiar zarządzania 6 h

komunikacja interpersonalna 6 h

kultura organizacyjna 6 h

rozwiązywanie konfliktów, negocjacje 8 h

zarządzanie procesami kadrowymi 10 h

budowanie zespołu jako zadanie menadżerskie 10 h

Moduł kształcenia Praktyczne aspekty zarządzania instytucjami wymiaru sprawiedliwości

kontrola zarządcza 8 h

elementy prawa cywilnego 8 h

prawo pracy 8 h

bezpieczeństwo w obiektach publicznych 6 h

rachunkowość 10 h

specyfika instytucji wymiaru sprawiedliwości 8h

współpraca sądu z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego 8 h

zamówienia publiczne 8h

zarządzanie nieruchomościami 10 h

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
dr Halszka Kurleto
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Po spełnieniu warunków określonych programem i planem studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.