Zarządzanie i przywództwo w oświacie

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Spraw Publicznych
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie i przywództwo w oświacie
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Opłata za studia podyplomowe
3 000 zł
Adres
ul. prof. St. Łojasiewicza 4, Kraków
Telefon
12-664-55-85
Godziny przyjęć w sekretariacie
wtorek godz. 12:00-15:00, środa-piątek godz. 11:00-15:00.
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Ukończone studia wyższe
Zasady-rekrutacji

Kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów: od 01.06.2018 r. do 31.07.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r.

Limit przyjęć
min. 25 osób maks. 70 osób
Termin rekrutacji
od 01.06.2018 do 31.07.2018
Początek studiów
Październik 2018 r.
Opis studiów
Zarządzanie oświatą jest jednym ze sposobów na unowocześnienie polskich placówek oświatowych różnego szczebla. Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz przywództwa edukacyjnego. Studia te pozwalają uzyskać kwalifikacji umożliwiające pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych a także Rozporządzenia z dnia 10 listopada 2015 określającego nowe wymagania (ramowy program) takiego kształcenia. Studia te przygotowują menedżerów oświaty do samodzielnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji oraz kształtują umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą z zakresu zarządzania i przywództwa edukacyjnego.
Terminy zajęć
Studia odbywają się w trybie zjazdów weekendowych (sobota-niedziela od godz. 9:00 do 17:00)
Punkty ECTS
30
Materiały dostępne w sekretariacie
ulotki informacyjne
Wymagane dokumenty
Kwestionariusz zgłoszeniowy, zdjęcie, odpis dyplomu
Program studiów

Przywództwo edukacyjne w szkole - 18h

Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego - 24h

Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku - 20h

Zarządzanie ludźmi w szkole - 24h

Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym - 39h

Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym - 20h

Seminarium dyplomowe - 30h

Praktyczne aspekty kierowania szkołą - 35h

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
dr Joanna Kołodziejczyk
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, umożliwia staranie się o stanowisko dyrektora szkoły/placówki