Psychologia transportu

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Psychologii Stosowanej
Nazwa studiów podyplomowych
Psychologia transportu
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
4 000 zł
Adres
ul. Łojasiewicza 4; 30-348 Kraków
Telefon
012 664 55 50, 012 664 56 24 (w godzinach dyżuru), 519 068 362 (od poniedziałku do soboty 10.00-13.00)
Godziny przyjęć w sekretariacie
Środa 11.00-13.00, Sobota 9.00-13.00 (w terminach zjazdów).
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia
Zasady-rekrutacji

Rejestracja na studia jest prowadzona poprzez system ERK na stronie http://www.erk.uj.edu.pl 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymagań wstępnych.

Termin I tury rejestracji w systemie ERK od 08.05.2018 r. do 26.09.2018 r. (jeżeli nie zostanie wypełniony limit miejsc zostanie ogłoszona dodatkowa rejestracja).

Termin składania dokumentów: po zakończeniu rejestracji w systemie ERK.

Termin wpisu wraz z wymaganymi dokumentami będzie podany po zakończeniu I tury rejestracji na stronie www.erk.uj.edu.pl. oraz stronie Instytutu Psychologii Stosowanej UJ.

Limit przyjęć
min. 25 osób maks. 100 osób
Termin rekrutacji
od 08.05.2018 do 26.09.2018
Początek studiów
Pierwsza lub druga sobota października 2018 r. w zależności od wyników rekrutacji.
Opis studiów

Tryb zaoczny /wykłady, seminaria praktyka/

Zajęcia odbywają się w sobotę od godziny 9.00 do 18.00 i niedzielę od godziny 9.00 do 13.00.

Terminy zajęć
Sobota 9-18, niedziela 9-13. Terminy zjazdów zostaną podane po zakończeniu rekrutacji we wrześniu 2018 r.
Punkty ECTS
30
Materiały dostępne w sekretariacie
Plan studiów, Regulamin studiów podyplomowych
Wymagane dokumenty
Kwestionariusz osobowy, podanie ERK-wydrukowane z systemu po zakończeniu i potwierdzeniu rejestracji na studia, 1 zdjęcie, ksero dyplomu ukończenia studiów.
Program studiów

Metody diagnozy psychologicznej kierowców (105 godzin)

Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego (15 godz.)

Podstawy psychologii transportu (20 godz.)

Policyjno-prawne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym (10 godz.)

Komunikacja społeczna w ruchu drogowego (15 godz.)

Organizacyjne ramy psychologii transportu w Polsce, Europie i na świecie (5 godz.)

Ryzyko w ruchu drogowym (20 godz.)

Ergonomiczne i techniczne aspekty widoczności w ruchu drogowym (5 godz.)

Zegar biologiczny a sprawność funkcjonowania kierowcy (10 godz.)

Efekty kształcenia

Absolwent ma wiedzę: w zakresie podstaw psychologii transportu, organizacji psychologii transportu w Polsce, Europie i na świecie, funkcjonowania i stosowania testów i aparatury do badania kierowców zawodowych oraz kandydatów do tego zawodu. Zna i rozumie: psychologiczne i techniczne czynniki generujące ryzyko w ruchu drogowym, psychologiczne techniki tworzenia skutecznych programów promocyjnych bezpieczeństwa ruchu drogowego mających na celu kształtowanie bezpiecznych zachowań u jego uczestników, policyjno-prawne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym w oparciu o najnowszą Ustawę o Ruchu Drogowym, zagadnienia wpływu tzw. “zegara biologicznego” na sprawność funkcjonowania kierowcy, szczególnie podczas prowadzenia pojazdu w warunkach nocnych.

Kierownik studiów
Dr hab. Antoni Wontorczyk
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Absolwent studiów dokonuje wpisu na listę psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań kierujących pojazdami u Marszałka danego województwa.