Menedżer sportu

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Przedsiębiorczości
Nazwa studiów podyplomowych
Menedżer sportu
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
4 200 zł
Adres
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, p. 3.370 30-348 Kraków
Telefon
12 664 55 79, 664 55 78
Godziny przyjęć w sekretariacie
wtorek - piątek 10.00 – 15.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Wymagany poziom wykształcenia wyższego: dyplom licencjata lub magistra. Studia mogą podjąć również studenci ostatnich lat studiów.
Zasady-rekrutacji

Kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów: 1.06.2018 - 15.10.2018.

Limit przyjęć
min. 18 osób maks. 30 osób
Termin rekrutacji
od 01.06.2018 do 15.10.2018
Początek studiów
październik/listopad 2018
Opis studiów
Studia podyplomowe Menedżer sportu mają na celu doskonalenie kompetencji menedżerskich oraz umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania organizacjami sportowymi. Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji sportowych. Będzie posiadał umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro w sektorze sportu. Ponadto absolwent będzie potrafił podejmować strategiczne decyzje zarządcze. Będzie przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych,. programowania i wdrażania innowacji w sporcie. Absolwent będzie posiadał umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.
Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się ok. 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Punkty ECTS
30
Materiały dostępne w sekretariacie
Ulotki informacyjne
Wymagane dokumenty
Kwestionariusz osobowy, 1 zdjęcie, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku.
Program studiów

Systemy organizacji sportu w UE 20 godz.,

Podstawy zarządzania w sporcie 45 godz.,

Praktyczne aspekty zarządzania organizacjami sportowymi 54 godz.,

Warsztaty menedżerskie 26 godz.,

Marketing i komunikacja społeczna w zarządzaniu sportem 30 godz.,

Seminarium dyplomowe 10 godz.

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
Prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Menedżer sportu