Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka

Wydział
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Jednostka prowadząca studia
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Nazwa studiów podyplomowych
Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
1 800 zł
Adres
ul. Gronostajowa 3, (pokój 038), Kraków 30-387
Telefon
12 6646735
Godziny przyjęć w sekretariacie
Poniedziałek – piątek 8:00-12:00 oraz dyżury w terminie zjazdów
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające kwalifikację co najmniej studiów pierwszego stopnia. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Zasady-rekrutacji
Rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznej. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Limit przyjęć
min. 15 osób maks. 30 osób
Termin rekrutacji
od 01.06.2018 do 18.09.2018
Początek studiów
1 października 2018
Opis studiów

Studia przygotowują do świadomego rozwijania kariery w ramach szeroko pojętej współpracy z Chinami. Podstawowym celem jest przygotowanie Słuchacza do skutecznego uczestniczenia w interakcjach z reprezentantami chińskiego społeczeństwa w różnych sytuacjach społecznych, przede wszystkim o charakterze zawodowym. W trakcie studiów Słuchacz pozna specyfikę chińskiej kultury, historii, gospodarki i polityki. Problematyka studiów uzupełniana jest o wymiar praktyczny, obejmujący umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji społecznej w środowisku wielokulturowym, prowadzenia negocjacji, planowania przedsięwzięć biznesowych we współpracy z Chinami, a także komunikowania się w stopniu podstawowym w j. chińskim albo doskonalenia już posiadanych kompetencji w tej sferze poprzez specjalistyczne zajęcia z języka biznesu.

Studia adresowane są do wszystkich osób, które interesują się współczesnymi Chinami, zwłaszcza do tych, dla których są one istotne w różnych przejawach życia zawodowego: przedsiębiorców, samorządowców, nauczycieli, działaczy organizacji pozarządowych.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się przynajmniej jeden raz w miesiącu, zjazdy trwają dwa dni (sobota od 10:00 do 18:00 i niedziela w godz. od 9:00 do 17:00).
Punkty ECTS
50
Materiały dostępne w sekretariacie

1. Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim z dnia 24 czerwca 2015 r.

2. Plan studiów podyplomowych „Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka”

3. Kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim

4. Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wymagane dokumenty
Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. W przypadku osób niebędących obywatelami polskimi – dokumenty określone w odrębnych przepisach.
Program studiów
Efekty kształcenia
Kierownik studiów
dr Joanna Wardęga
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Zdobyte w trakcie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w znaczący sposób wpłyną na rozwój osobisty i profesjonalny absolwentów. Będą pomocne w świadomym planowaniu kariery zawodowej. Uzyskane kwalifikacje w zakresie specjalizacji ukierunkowanej na studia o współczesnych Chinach ułatwią absolwentom pracę w środowisku biznesowym, urzędniczym, mediów oraz innych zarówno w kraju, jak i za granicą. Ułatwią także prowadzenie własnej aktywności gospodarczej ukierunkowanej na współpracę z krajami regionu Azji Wschodniej. Absolwent Studiów podyplomowych Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka to skuteczny negocjator, kompetentny menedżer, świadomy lider współpracy ze współczesnymi Chinami.