Wiedza o Rosji współczesnej

Wydział
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Jednostka prowadząca studia
Instytut Rosji i Europy Wschodniej
Nazwa studiów podyplomowych
Wiedza o Rosji współczesnej
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
2 500 zł
Adres
Al. Mickiewicza 3, pokój 125, Kraków
Telefon
12 623-77-30
Godziny przyjęć w sekretariacie
Poniedziałek- czwartek 9.00-14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
Studia prowadzone w języku polskim; zajęcia językowe prowadzone w języku rosyjskim.
Wymagania wstępne
Warunkiem przyjęcia jest ukończenie dowolnego kierunku studiów na poziomie pierwszego stopnia lub studiów jednolitych.
Zasady-rekrutacji
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Limit przyjęć
min. 20 osób maks. 40 osób
Termin rekrutacji
od 01.09.2018 do 25.09.2018
Początek studiów
Październik 2018
Opis studiów
Studia przeznaczone są dla osób pragnących poznać współczesną Rosję w celach biznesowych, turystycznych lub edukacyjnych. Dostarczają wiedzy na temat rosyjskiej kultury, gospodarki, historii, życia politycznego i obyczajów. Z jednej strony przygotowują słuchacza na zetknięcie z wyzwaniem innej ideologii wyznawanej przez partnera, dostarczając jednocześnie podstawowych umiejętności komunikacyjnych w zakresie języka. Z drugiej – podają ważne informacje o realiach biznesu i polityki w bardzo odmiennym od Polski państwie rosyjskim. Przez odwołanie do historycznie kształtowanej mentalności i obyczajów pomagają w trwałym nawiązaniu kontaktów z partnerami rosyjskimi.
Terminy zajęć
Zajęcia w piątki, soboty w rytmie dwutygodniowym.
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
Plan studiów
Wymagane dokumenty

1. Kwestionariusz osobowy

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

3. 2 fotografie

Program studiów
Studia składają się z dwu semestrów. Semestr pierwszy dostarcza wiedzy na temat historycznej i kulturowej spuścizny życia Rosjan, problemów życia społecznego i religijnego. Semestr drugi koncentruje się na zagadnieniach życia politycznego, gospodarki i realiów prowadzenia biznesu, mediów i problemów etnicznych. W obu semestrach słuchacze poznają najbardziej podstawowe umiejętności w zakresie języka rosyjskiego, w tym odczytywania pisma. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i dostarczenie krótkiej pracy dyplomowej.
Efekty kształcenia

WIEDZA

RP_W1 zna podstawy administracyjnego ustroju Rosji, a także najważniejsze fakty z życia politycznego chwili obecnej i przeszłości państwa (S2A_W02, S2A_W08)

RP_W2 zna najważniejsze uwarunkowania i dane makroe konomiczne dotyczące rosyjskiej gospodarki (H2P_W04, S2P_W11)

RP_W3 zna podstawowe nurty ideologiczne dzisiejszej Rosji oraz ideowe zespoły treści przekazu medialnego (H2A_W04)

RP_W4 orientuje się w ewolucji kultury rosyjskiej n a przestrzeni wieków i w najważniejszych zjawiskach kultury współczesnej (H2A_W04, H2A_W04)

RP_W5 posiada wiedzę na temat zróżnicowania religi jnego Federacji Rosyjskiej (H2A_W04)

RP_W6 orientuje się w najważniejszych problemach społecznych współczesnej Rosji (S2A_W01, S2A_W04) RP_W7 zna najważniejsze fakty dotyczące geografii i zróżnicowania etniczno-demograficznego FR (S2P_W11)

UMIEJĘTNOŚCI

RP_U1 potrafi odczytywać brzmienie rosyjskiego teks tu pisanego (H2P_U11)

RP_U2 umie posługiwać się podstawowymi zwrotami kon wersacyjnymi (H2P_U10)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

RP_K1 potrafi odnaleźć się w dialogu z partnerami rosyjskimi w kontaktach kulturalnych i służbowych (S2A_K02, H2A_K02)

RP_K2 potrafi w stopniu elementarnym odnaleźć się w sytuacji negocjacyjnej w biznesie w przypadku obecności partnerów rosyjskich ( H2P_K02, S2P_K05)

Kierownik studiów
Dr Agnieszka Malska- Lustig
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Studia doskonalące. Absolwent zna podstawy języka rosyjskiego, odczytuje brzmienie tekstu pisanego. Posiada ogólną wiedzę o historii Rosji, jej tradycjach i zwyczajach. Poznaje współczesne problemy polityczne, społeczne i narodowościowe. Zaznajamia się w zarysie ze stanem gospodarki, jej praktycznym funkcjonowaniem. Poznaje mentalność Rosjan, a także ich zachowania w towarzystwie i biznesie. Uzyskana w czasie studiów wiedza daje perspektywę podjęcia pracy w instytucjach, mediach i firmach współpracujących z Rosją, a także umożliwia poszerzenie już prowadzonej działalności o problematykę wymagająca bardziej specjalistycznej wiedzy o współczesnej Rosji.