Prawo własności intelektualnej

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Nazwa studiów podyplomowych
Prawo własności intelektualnej
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
4 000 zł
Adres
ul. Józefa 19, 31-056 Kraków
Telefon
012 427-59-41/20
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie (dyplom magisterski).
Zasady-rekrutacji
O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów rekrutacyjnych (kolejność zgłoszeń)
Limit przyjęć
min. 30 osób maks. 55 osób
Termin rekrutacji
od 01.03.2018 do 30.09.2018
Początek studiów
Październik 2018r.
Opis studiów
Studia podyplomowe są studiami o charakterze doskonalącym, mają na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych. Celem kształcenia jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej, wynikającymi z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawie o ochronie baz danych, a także z najważniejszych orzeczeń sądowych z zakresu cywilnoprawnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.
Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty w godz. 9.00-18.00 (od października do czerwca).
Punkty ECTS
58
Materiały dostępne w sekretariacie
Program studiów, plan studiów, efekty kształcenia, sylabusy, wzór kwestionariusza osobowego.
Wymagane dokumenty
Podanie – kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe (do pobrania ze strony Katedry lub strony UJ), kserokopia dyplomu magisterskiego wraz z oryginałem (w celu uwierzytelnienia)
Program studiów
Efekty kształcenia
Kierownik studiów
Prof. dr hab. Ewa Nowińska
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych