Prawo zamówień publicznych

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Polityki Gospodarczej
Nazwa studiów podyplomowych
Prawo zamówień publicznych
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
4 200 zł
Adres
ul. Bracka 12 pok. 301, 31-005 Kraków
Telefon
12 663 10 91
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek - piątek w godz. 08.30-16.30 oraz dyżur w soboty – w terminach zjazdów w godz. 08.30-09.30
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Zasady-rekrutacji

Kolejność rejestracji w systemie ERK.

Termin rejestracji: 02.07.2018 – 18.09.2018

Termin wpisów: 22.09.2018– 27.09.2018

Limit przyjęć
min. 30 osób maks. 60 osób
Termin rekrutacji
od 02.07.2018 do 18.09.2018
Początek studiów
październik 2018
Opis studiów
Celem studiów jest uzupełnienie, zaktualizowanie lub uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa zamówień publicznych i organizacji procesu udzielania zamówień publicznych. Studia są najchętniej wybierane przez osoby zatrudnione w administracji publicznej. Zajęcia prowadzą praktycy – sędziowie, członkowie KIO, pracownicy UZP, adwokaci, radcowie prawni.
Terminy zajęć
zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty w godzinach od 9.00 do 18.00, w niedziele od 9.00 do 14.00.
Punkty ECTS
60
Wymagane dokumenty

• podanie ERK,

• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Program studiów
Efekty kształcenia

WIEDZA:

ma wiedzę w zakresie podstaw prawa i postępowania cywilnego, prawa handlowego, finansów publicznych na tle innych nauk społecznych; zna i rozumie podstawowe pojęcia funkcjonowania organów władzy publicznej, zasady wykonywania przez nie zadań publicznych i gospodarowania zasobami finansowymi; posiada podstawową wiedzę o strukturach i funkcjonowaniu państwa, jego instytucji oraz zna i rozumie zasady udostępniania informacji o administracji i sposobie wykonywania przez nie zadań publicznych; ma wiedzę w zakresie unijnych podstaw prawnych zamówień publicznych i relację pomiędzy regulacją unijną a polską ustawą Prawo zamówień publicznych; ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązków i uprawnień zamawiających i wykonawców, odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej zamawiających; ma podstawową wiedzę o normach prawnych regulujących instytucje, sposób ich powoływania oraz ich kompetencje; ma gruntowną wiedzę na temat prawnych podstaw przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

UMIEJĘTNOŚCI:

potrafi przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego; potrafi prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią z zakresu funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej i wykonywanych zadań publicznych; potrafi prawidłowo zebrać i dokonać analizy materiałów niezbędnych do rozstrzygnięcia zagadnienia, problemu lub oceny danej instytucji; potrafi zaproponować rozwiązanie problemów z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o administracji, nauk prawnych i nauk pokrewnych; potrafi w podstawowym stopniu prognozować przebieg zjawisk prawnych oraz ekonomicznych związanych z wykonywaniem zadań publicznych oraz sposobem dysponowania środkami publicznymi; potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o administracji, prawa i nauk ekonomicznych do zgodnego z prawem analizowania i rozstrzygania podstawowych problemów związanych z wykonywaniem funkcji pracownika lub urzędnika publicznego; potrafi poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązania zagadnień objętych wybranym zakresem nauk o administracji, nauk prawnych i nauk ekonomicznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

ma świadomość ważności i zrozumienie procesu skutecznego komunikowania się, potrafi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozumie potrzebę stałego doskonalenia się; wykazuje predyspozycje do efektywnego działania; wykazuje gotowość prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania zagadnień dotyczących funkcjonowania administracji publicznej zgodnie z zasadami prawa.

Kierownik studiów
Dr Marcin Smaga
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.