Podyplomowe Studia Prawa Pracy

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
Nazwa studiów podyplomowych
Podyplomowe Studia Prawa Pracy
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
4 000 zł
Adres
ul. Grodzka 53 31-001 Kraków
Telefon
12 663 1840
E-mail
Godziny przyjęć w sekretariacie
Od poniedziałku do piątku: 8.00-15.00, w soboty zjazdowe: 9.00-14.30
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich).
Zasady-rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów: od 04.05.2018 do 30.09.2018

Limit przyjęć
min. 40 osób maks. 80 osób
Termin rekrutacji
od 04.05.2018 do 30.09.2018
Początek studiów
01.10.2018
Opis studiów
Studia trwają 2 semestry. Mają charakter dokształcający. Słuchacz wynosi poszerzoną znajomość prawa pracy, a uzyskane kwalifikacje pozwalają na wykonywanie pracy np. w działach personalnych firm. Stwarzają możliwości awansu na samodzielne stanowisko Human Relations Management.
Terminy zajęć
Zjazdy odbywają się 2 razy w miesiącu, w soboty od. godz. 9.00 do 19.45.
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
Materiały pomocnicze na płytkach CD zawierające: wykazy aktów prawnych, konspekty wykładów.
Wymagane dokumenty

Wniosek kandydata ( z informacją o pokryciu kosztów : środki własne lub pracodawca ) - wzór na stronie Katedry

Kwestionariusz osobowy – wzór na stronie katedry

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

 

Program studiów

1. Wprowadzenie do zagadnień prawa pracy – 10 godz., 2ECTS

2. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy – 52 godz., 9 ECTS

3. Nawiązanie i zmiana stosunku pracy – 16 godz., 5 ECTS

4. Ustanie stosunku pracy- 10 godz., 4 ECTS

5. Pozaumowne i pozapracownicze stosunki zatrudnienia – 20 godz., 5 ECTS

6. Europejskie i międzynarodowe prawo pracy i zabezpieczenia społecznego- 12 godz., 2 ECTS

7. Zbiorowe prawo pracy- 18 godz., 5 ECTS

8. Procesowe prawo pracy- 12 godz., 4 ECTS

9. Ubezpieczenia społeczne- 30 godz., 5 ECTS

10. Prawo pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi- 10 godz., 3 ECTS

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy- 10 godz., 2 ECTS

12. Praca zaliczeniowa – 40 godz., 14 ECTS

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
Prof. dr hab. Krzysztof Baran
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych