Prawo medyczne i bioetyka

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Prawa Karnego (Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego)
Nazwa studiów podyplomowych
Prawo medyczne i bioetyka
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
3 800 zł
Adres
ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków
Telefon
12 663 13 63
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek – piątek, 9 - 14
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
dyplom ukończenia studiów wyższych
Zasady-rekrutacji
Kolejność zgłoszeń. Termin składania dokumentów: od 9 kwietnia 2018 r. do wyczerpania limitu miejsc.
Limit przyjęć
min. 40 osób maks. 80 osób
Termin rekrutacji
od 09.04.2018 do $termin-do
Początek studiów
październik 2018
Opis studiów
szczegółowy opis (program) studiów znajduje się na stronie internetowej http://www.law.uj.edu.pl/medyczne
Terminy zajęć
harmonogram dostępny na stronie internetowej www.law.uj.edu.pl/medyczne
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
wszelkie materiały dostępne są na stronie internetowej http://www.law.uj.edu.pl/medyczne
Wymagane dokumenty

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

 

Program studiów

1. Cywilnoprawne aspekty prawa medycznego

2. Konstytucyjne podstawy prawa medycznego

3. Medycyna sądowa

4. Międzynarodowe prawo medyczne

5. Odpowiedzialność karna w medycynie

6. Organizacja i zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

7. Prawa pacjenta

8. Prawo farmaceutyczne

9. Prawo pracy w medycynie

10. System informacji w ochronie zdrowia i ochrona danych medycznych

11. Wybrane szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa medycznego

12. Zagadnienia bioetyczne

Efekty kształcenia

WIEDZA:

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie prawa medycznego

- zna w stopniu zaawansowanym pojęcia jakimi posługują się nauki prawne w zakresie prawa medycznego

- ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy systemem prawa a medycyną

- posiada wiedzę o ustroju, strukturach i funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia

- ma pogłębioną wiedzę o polskim systemie ochrony zdrowia na tle systemów prawnych innych państw i regulacji Unii Europejskiej

- ma szeroką znajomość zasad finansowania i udzielania świadczeń zdrowotnych

- ma pogłębioną wiedzę o prawach pacjenta i systemie ich ochrony

- ma gruntowną wiedzę z zakresu zasad odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej w medycynie

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu bioetyki

UMIEJĘTNOŚCI:

- rozumie relacje pomiędzy systemem prawa a bioetyką i medycyną

- potrafi analizować regulacje prawa medycznego w kraju

- potrafi ustalać, analizować, interpretować i klasyfikować stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone konsekwencje prawne

- potrafi identyfikować, analizować, interpretować przepisy prawne z zakresu prawa medycznego, które można zastosować dla rozstrzygnięcia określonego problemu prawn.

- potrafi zajmować stanowisko w odniesieniu do bieżącej polityki prawnej w zakresie prawa medycznego oraz je uzasadniać

- posiada umiejętność wyszukiwania informacji o prawie polskim i zagranicznym w zakresie prawa medycznego

- posiada umiejętność łączenia wiedzy prawniczej z wiedzą z innych dyscyplin naukowych, w szczególności z zakresu bioetyki i medycyny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- ma świadomość zmienności norm prawnych z zakresu prawa medycznego oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich

- ma świadomość, jakie konsekwencje indywidualne i społeczne niosą za sobą decyzje podejmowane przez prawnika i osobę wykonującą zawód medyczny

- ma świadomość znaczenia etyki zawodowej w działaniach prawnika i osób wykonujących zawody medyczne

- rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz jednostek w kontaktach z instytucjami systemu ochrony zdrowia

- ma świadomość możliwości dalszego kształcenia

- rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz ochrony praw człowieka i pacjenta

Kierownik studiów
dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych