Prawo karne materialne i procesowe

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Prawa Karnego
Nazwa studiów podyplomowych
Prawo karne materialne i procesowe
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
3 000 zł
Adres
ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków
Telefon
12 633 13 63
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek – piątek, 9 - 14
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
dyplom ukończenia studiów wyższych
Zasady-rekrutacji

Kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów: od 9 lutego 2018 r. do wyczerpania limitu miejsc.

Limit przyjęć
min. 40 osób maks. 80 osób
Termin rekrutacji
od 09.02.2018 do $termin-do
Początek studiów
październik 2018
Opis studiów
Szczegółowy opis (program) studiów znajduje się na stronie internetowej http://www.law.uj.edu.pl/pkmip
Terminy zajęć
harmonogram dostępny na stronie internetowej www.law.uj.edu.pl/pkmip
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
wszelkie materiały dostępne są na stronie internetowej http://www.law.uj.edu.pl/pkmip
Wymagane dokumenty

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

 

Program studiów

• kierunki reformy prawa karnego materialnego i procesowego

• nowy model kary łącznej i wyroku łącznego

• prokonstytucyjna wykładnia w prawie karnym - warunki i ograniczenia

• przestępczość w Internecie

• praktyczne ujęcie obiektywnego przypisania skutku

• nowe typy czynów zabronionych

• postępowanie odwoławcze, nadzwyczajne środki zaskarżenia

• wymiar sprawiedliwości w krainie Internetu – problemy i spory interpretacyjne związane z cyberprzestępczością

• wybrane zagadnienia dowodów, dowody prywatne, zakazy dowodowe

Efekty kształcenia

WIEDZA:

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie prawa materialnego i procesowego

- zna w stopniu zaawansowanym pojęcia jakimi posługują się nauki prawne w zakresie prawa materialnego i procesowego

- ma pogłębioną wiedzę o relacjach między prawem karnym materialnym i procesowym

- posiada wiedzę o ustroju, strukturach i funkcjonowaniu systemu wymiaru sprawiedliwości

- ma pogłębioną wiedzę o polskim systemie prawa karnego na tle systemów prawnych innych państw i regulacji Unii Europejskiej

- ma pogłębioną wiedzę o prawach oskarżonego wynikających z unormowań Konwencyjnych

- ma gruntowną wiedzę z zakresu zasad odpowiedzialności karnej wybranych typów czynów zabronionych

UMIEJĘTNOŚCI:

- rozumie relacje pomiędzy systemem prawa materialnego i procesowego

- potrafi analizować regulacje prawa materialnego i procesowego

- potrafi ustalać, analizować, interpretować i klasyfikować stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone konsekwencje prawne

- potrafi identyfikować, analizować, interpretować przepisy prawne z zakresu materialnego i procesowego, które można zastosować dla rozstrzygnięcia określonego problemu prawa

- potrafi zajmować stanowisko w odniesieniu do bieżącej polityki prawnej w zakresie materialnego i procesowego oraz je uzasadniać

- posiada umiejętność wyszukiwania informacji o prawie polskim i zagranicznym w zakresie materialnego i procesowego

- posiada umiejętność łączenia wiedzy prawniczej z wiedzą z innych dyscyplin naukowych, w szczególności z zakresu materialnego i procesowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- ma świadomość zmienności norm prawnych z zakresu prawa materialnego i procesowego oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich

- ma świadomość znaczenia etyki zawodowej w działaniach prawnika

- rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz jednostek w kontaktach z instytucjami wymiaru sprawiedliwości

- ma świadomość możliwości dalszego kształcenia

Kierownik studiów
dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych