Prawo dowodowe

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Kryminalistyki
Nazwa studiów podyplomowych
Prawo dowodowe
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
3 900 zł
Adres
31-007 Kraków, ul. Olszewskiego 2
Telefon
519-068-363; 12 422-30-22
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek – piątek 10.00 – 13.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Ukończenie studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich.
Zasady-rekrutacji

Kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów: od 15 maja 2018 r. do wyczerpania limitu miejsc.

Limit przyjęć
min. 50 osób maks. 70 osób
Termin rekrutacji
od 15.05.2018 do $termin-do
Początek studiów
od 1 października 2018 r.
Opis studiów
Studia przeznaczone dla prawników i nieprawników pragnących uzyskać bądź pogłębić wiedzę o najnowszych metodach kryminalistycznych, o dowodach, także naukowych, w procesie karnym, cywilnym i administracyjnym.
Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się z reguły raz w miesiącu w systemie sobota: godz. 10.00 – 17.00, niedziela: 9.00 – 15.00.
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
Materiały dostępne na stronie internetowej katedry w zakładce studia podyplomowe http://www.law.uj.edu.pl/~kryminalistyka/
Wymagane dokumenty
Potwierdzenie ukończenia studiów wyższych (odpis dyplomu), kwestionariusz osobowy.
Program studiów

Moduł I - Dowód i dowodzenie (25 godz.)

Moduł II - Czynności procesowo- kryminalistyczne (36 godz.)

Moduł III - Ekspertyza sądowa (99 godz.)

Efekty kształcenia

Wiedza o dowodach osobowych i rzeczowych oraz taktyce dowodzenia w postępowaniu procesowym i w sprawach o wykroczenia ; o regułach oceny dowodów naukowych ; źródłach i przyczynach pomyłek sądowych oraz najnowszych metodach indywidualizacji człowieka.

Wiedza o metodyce przeprowadzania i ocenie wyników czynności procesowo-kryminalistycznych.

Poznanie metodyki pracy ekspertów nauk sądowych oraz kryteriów oceny wyników ekspertyz.

Kierownik studiów
Prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Osoby kończące studia uzyskują wiedzę w zakresie dowodów w procesie karnym, cywilnym, administracyjnym, w szczególności zaś wiedzę o przeprowadzaniu dowodów, jak również o ich ocenie, potwierdzoną uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.