Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów
Nazwa studiów podyplomowych
Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
5 600 zł
Adres
Bracka 12, pok. 301 i pok. 306, 31-005 Kraków
Telefon
(12) 663 10 91
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek – piątek w godz. 08.30-16.30, soboty w terminach zjazdu w godz. 09.30-10.30
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
ukończone studia wyższe
Zasady-rekrutacji

kolejność rejestracji w systemie ERK

termin rejestracji: 04.06.2018 – 18.09.2018

termin wpisów: 22.09.2018 – 27.09.2018

Limit przyjęć
min. 25 osób maks. 50 osób
Termin rekrutacji
od 04.06.2018 do 18.09.2018
Początek studiów
październik 2018
Opis studiów
Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) - wszystkich kierunków. Program studiów zakłada ponad 200 godzin zajęć, z czego 82 godziny warsztatów prowadzonych w grupach ćwiczeniowych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, a prowadzone są przez wybitnych wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawników, psychologów, sędziów, mediatorów oraz trenerów mediacji i negocjacji. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada kwalifikacje mediatora.
Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie, zazwyczaj w godz. 10.00 – 16.00
Punkty ECTS
60
Wymagane dokumenty

• podanie ERK,

• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Program studiów
Efekty kształcenia

Wiedza:

ma wiedzę w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, sprawiedliwości naprawczej; ma wiedzę w zakresie procedury mediacji, zasad i celu mediacji, praw i obowiązków mediatora; ma wiedzę w zakresie prawa w zakresie alternatywnych i polubownych metod rozwiązywania konfliktów; ma wiedzę w zakresie psychologii konfliktu i interwencji kryzysowej, procesów grupowych.

Umiejętności:

potrafi: posługiwać się elastycznie procedurą mediacji i narzędziami mediatora; potrafi: przeprowadzić monolog mediatora, parafrazować; potrafi: posługiwać się terminologią prawniczą w zakresie mediacji i arbitrażu; potrafi: rozpoznawać rodzaj konfliktu, etap konfliktu, działać w sytuacji kryzysowej; potrafi: rozpoznać próby manipulowania stron w czasie mediacji.

Kompetencje społeczne:

ma świadomość ważności i zrozumienie dla trudności związanych z prowadzeniem mediacji pomiędzy sprawcą a ofiarą, ma świadomość potrzeb pokrzywdzonego przestępstwem, rozumie dynamikę konfliktu rodzinnego lub rozwodowego, szczególnie z udziałem dzieci, rozumie potrzebę współdziałania mediacji z innymi formami pomocy osobom np. z problemem alkoholowym lub przemocą w rodzinie; wykazuje gotowość do pomocy stronom, zrozumienia ich sytuacji oraz do znalezienia najlepszego sposobu na wyjście z konfliktu; potrafi napisać ugodę; potrafi pisać pisma do stron oraz prowadzić spotkanie wstępne; potrafi aktywnie słuchać.

Kierownik studiów
dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada uprawnienia mediatora (zgodnie z obwiązującymi przepisami).