Studia Podyplomowe Polskiego Prawa Gospodarczego dla Prawników Zagranicznych – Niemieckojęzyczny Program LL.M.

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych
Nazwa studiów podyplomowych
Studia Podyplomowe Polskiego Prawa Gospodarczego dla Prawników Zagranicznych – Niemieckojęzyczny Program LL.M.
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
18.000 zł, 12.000 zł dla absolwentów i stypendystów Niemieckojęzycznej Szkoły Prawa Polskiego na WPiA UJ (www.sdpr.eu.com)
Adres
31-005 Kraków, ul. Bracka 12 pok. 205
Telefon
0048/12/6631945; 0048/12/4220908
E-mail
Godziny przyjęć w sekretariacie
Poniedziałek – Piątek 8.00-14.00
Liczba semestrów
Dwa semestry, począwszy od semestru letniego (rozpoczęcie 23.02.2019 r., zakończenie 28.02.2020 r.)
Język wykładowy
niemiecki
Wymagania wstępne
absolwenci studiów wyższych o kierunku prawo lub o kierunkach ekwiwalentnych, prowadzonych przez uczelnie zagraniczne, ocena złożonych dokumentów
Zasady-rekrutacji
Spełnienie kryteriów formalnych umożliwia podjęcie studiów. Aplikacje rozpatrywane są na podstawie kolejności napływania zgłoszeń.
Limit przyjęć
min. 8 osób maks. 40 osób
Termin rekrutacji
od 01.10.2018 do 31.12.2018
Początek studiów
23.02.2019
Opis studiów

300 godzin zajęć x 45 min., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00, kurs językowy także w godz. 8.00-10.00 oraz 16.00-20.00 w zależności od dnia, intensywności zajęć i poziomu zaawansowania

1 semestr: 200 godzin wykładów z zakresu polskiego prawa gospodarczego oraz 80 godzin kursu języka polskiego,

2 semestr: przygotowanie pisemnej pracy dyplomowej (min. 30 stron) z zakresu polskiego prawa gospodarczego (także w ujęciu prawno-porównawczym), w języku polskim lub niemieckim, seminarium dyplomowe (20 godzin) oraz konsultacje z opiekunem naukowym.

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Studiów Podyplomowych.

Terminy zajęć
1 semestr: 200 godzin wykładów z zakresu polskiego prawa gospodarczego oraz 80 godzin kursu języka polskiego, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00, kurs językowy także w godz. 8.00-10.00 oraz 16.00-20.00 w zależności od dnia, intensywności zajęć i poziomu zaawansowania 2 semestr: przygotowanie pisemnej pracy dyplomowej
Wymagane dokumenty

a. kwestionariusz osobowy

b. odpis lub uwierzytelniona kopia dyplomu lub innego dokumentu ukończenia za granicą studiów wyższych o kierunku prawo lub kierunku ekwiwalentnego wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez właściwego konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub przez tłumacza przysięgłego.

c. Życiorys, lista publikacji, wygłoszonych wykładów, referatów, odbytych seminariów itp.

Program studiów

1. Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań (40 h, 6 ECTS),

2. Prawo cywilne – prawo rzeczowe (30 h, 5 ECTS),

3. Prywatne i publiczne prawo gospodarcze (60 h), w tym: prawo spółek (30 h, 5 ECTS) i Publiczne prawo gospodarcze (30 h, 5 ECTS),

4. Międzynarodowe prawo prywatne (20 h, 3 ECTS),

5. Prawo upadłościowe (20 h, 3 ECTS),

6. Prawo pracy (20 h, 3 ECTS),

7. Prawo konstytucyjne (wprowadzenie do prawa konstytucyjnego, konstytucyjne podstawy działalności gospodarczej, organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce) (20 h, 3 ECTS),

8. Prawo administracyjne (20 h, 3 ECTS),

9. Praca dyplomowa (100-120 h, 15 ECTS),

10. Seminarium dyplomowe (20 h + przygotowanie studentów 20 h, 4 ECTS),

11. Kurs języka polskiego (80 h, 5 ECTS)

Efekty kształcenia
Poszerzenie wiedzy z zakresu polskiego prawa gospodarczego.
Kierownik studiów
Dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Studia mają charakter doskonalący. Ich celem jest upowszechnienie wiedzy na temat polskiego systemu prawnego oraz stworzenie możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji naukowych i zawodowych. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.