Podyplomowe Studium Retoryki

Wydział
Wydział Polonistyki
Jednostka prowadząca studia
Wydział Polonistyki UJ
Nazwa studiów podyplomowych
Podyplomowe Studium Retoryki
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
4 000 zł
Adres
ul. Gołębia 16, pok. nr 44, 31-007 Kraków
Telefon
12 663 13 23
Godziny przyjęć w sekretariacie
Poniedziałek 10.00 – 14.00 Wtorek 10.00 – 14.00 Środa nieczynne Czwartek 10.00 – 14.00 Piątek 10.00 – 14.00 Sobota 09.00 – 13.00 (tylko w dni zjazdów)
Liczba semestrów
3
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

Uczestnikami mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Wymagany tytuł zawodowy: licencjat, magister, inżynier lub lekarz.

Zasady-rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających wymagania wstępne.

Limit przyjęć
min. 18 osób maks. 40 osób
Termin rekrutacji
od 01.06.2015 do 30.09.2015
Początek studiów
Październik 2015
Opis studiów

Podyplomowe Studium Retoryki działa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1995 roku. Powstało z inicjatywy dwóch uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Dysponując kilkunastoletnim doświadczeniem, oferujemy naukę na najwyższym poziomie, wypracowane metody szkolenia i niezawodną organizację zajęć. Kształcimy w zakresie wystąpień publicznych, uczymy jak przemawiać i rozmawiać, jak być słuchanym i jak słuchać, jak przekonywać i jak nie ulec manipulacji. Na podbudowie klasycznej retoryki i nowoczesnej teorii komunikacji uświadamiamy słuchaczom ich możliwości komunikacyjne: pokazujemy ich mocne strony i punkty, które wymagają poprawy. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z tajnikami retoryki klasycznej i współczesnej, kształcą i pogłębiają praktyczne umiejętności posługiwania się odpowiednimi narzędziami komunikacyjnymi. Chodzi bowiem nie tylko o poszerzenie wiedzy w tym zakresie, ale przede wszystkim o to, by umieć radzić sobie w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych. Studia w Podyplomowym Studium Retoryki skierowane są przede wszystkim do: prawników, księży, lekarzy, biznesmenów, nauczycieli, działaczy organizacji społecznych, politycznych, urzędników państwowych różnego szczebla, rzeczników instytucji i firm oraz do wszystkich tych osób, które chcą umieć pięknie i skutecznie posługiwać się słowem.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się w piątki wieczorem (17.00-20.15) i w soboty (8.30-13.30). 15 zjazdów w roku akademickim – średnio co dwa tygodnie.
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie

Kwestionariusz osobowy

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dowolnej specjalności), trzy zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego, kwestionariusz osobowy

Program studiów

• Sztuka inwencji 12 h

• Sztuka kompozycji 18 h

• Sztuka argumentacji 12 h

• Sztuka opanowywania przemówienia i pokonywania stresu 12 h

• Sztuka stosowności stylistycznej 12 h

• Sztuka analizy przemówień współczesnych 8 h

• Sztuka poprawnej wymowy 12 h

• Sztuka poprawności gramatycznej 8 h

• Sztuka poprawności leksykalnej i frazeologicznej 10 h

• Sztuka komunikacji interpersonalnej 6 h

• Sztuka komunikacji niewerbalnej 10 h

• Sztuka operowania głosem 16 h

• Sztuka kreatywnego przemawiania 10 h

• Sztuka tworzenia krótkich form retorycznych 10 h

• Etyka wystąpień publicznych 12 h

• Sztuka savoir-vivre'u 6 h

• Sztuka kreowania wizerunkuji 6 h

• Warsztaty retoryczne 28 h

Efekty kształcenia

K_W01 ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć retorycznych

K_W02 zna i rozumie podstawowe mechanizmy retoryczne

K_W03 ma wiedzę o podstawowych zasadach (formalnych i pragmatycznych) związanych z wypowiadaniem się w sytuacjach publicznych

K_U01 potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne dostosowane do sytuacji i audytorium

K_U02 ma umiejętność argumentowania (różnego typu) z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów

K_U03 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin związanych z retoryką

K_U04 ma umiejętność oceny własnych kompetencji retorycznych

K_U05 analizuje wypowiedzi publiczne z użyciem narzędzi opanowanych podczas zajęć

K_U06 używa poprawnych form i konstrukcji językowych ze świadomością ich efektu perswazyjnego

K_U07 rozróżnia style i gatunki retoryczne w wypowiedziach własnych i cudzych

K_K01 ma świadomość ważności i zrozumienie dla języka polskiego jako narzędzia komunikacji i poznania

K_K02 potrafi współdziałać w grupie i inspirować innych, posługując się językiem

K_K03 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwijania własnych umiejętności

K_K04 rozumie potrzebę odróżniania etycznych i nieetycznych metod i strategii retorycznych

K_K05 wykazuje gotowość wykorzystania nabytych umiejętności i wiedzy dla dobra społecznego

Kierownik studiów
dr Beata Drabik-Frączek
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia mają charakter doskonalący. Warunkiem ich ukończenia i uzyskania świadectwa ukończenia jest pozytywna ocena egzaminu końcowego polegającego na wygłoszeniu i obronie przemówienia przed komisją egzaminacyjną oraz audytorium.