Podyplomowe Studium Artystyczno-Literackie

Wydział
Polonistyki
Jednostka prowadząca studia
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studium Literacko-Artystyczne
Nazwa studiów podyplomowych
Podyplomowe Studium Artystyczno-Literackie
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Opłata za studia podyplomowe
6800
Adres
Ul Gołębia 16 31 – 007 Kraków p.43
Telefon
12 663 13 23
Godziny przyjęć w sekretariacie
Poniedziałek 10.00 – 14.00 Wtorek 10.00 – 14.00 Środa nieczynne Czwartek 10.00 – 14.00 Piątek 10.00 14.00 Sobota 9.00 -13.00
Liczba semestrów
4
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

• ukończone studia I stopnia lub II stopnia, albo jednolite magisterskie

• predyspozycje literackie

• przedstawienie pracy literackiej (10-15 stron)

• podstawowa wiedza oraz umiejętność dyskusji na tematy literackie

Zasady-rekrutacji

Rekrutacja jest dwustopniowa:

1. Kandydaci składają stosowne dokumenty oraz literacką prace pisemną (10-20 stron maszynopisu). Komisja egzaminacyjna zapoznaje się z pracami literackimi.

2. Kandydaci biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej, sprawdzającej poziom wiedzy literackiej, uzdolnienia, motywacje itp.

Limit przyjęć
min. 10 osób maks. 20 osób
Termin rekrutacji
od 01.07.2014 do $termin-do
Początek studiów
Druga połowa października 2014 r.
Opis studiów

Studium Literacko-Artystyczne jest jedynym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz pierwszym w kraju, prowadzącym zajęcia warsztatowe z nauki tworzenia tekstów artystycznych, których dopełnieniem są wykłady z poszczególnych dziedzin. Warsztaty prowadzone są z wybitnymi pisarzami i specjalistami w konkretnych dziedzinach. Słuchacze rozwijają swoje zdolności pod okiem najlepszych profesjonalistów.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki (godz. 17.00-20.15) i soboty (godz. (9.30 – 14.30), na Wydziale Polonistyki, ul. Gołębia 14-20
Punkty ECTS
103,5
Materiały dostępne w sekretariacie

Informacja o studiach

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty składane w sekretariacie:

• podanie, list motywacyjny w trzech kopiach (ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań i osiągnięć literackich)

• kwestionariusz osobowy, CV

• trzy zdjęcia

• ksero dowodu osobistego

• odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich

• potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej

• kandydat składa pracę literacką o objętości 10-20 stron (wiersze, proza lub dramat) w trzech kopiach.

Program studiów

Zajęcia praktyczne

Warsztaty prozatorskie – 80 godz.

Warsztaty poetyckie – 80 godz.

Warsztaty dramaturgiczne – 26 godz.

Warsztaty scenopisarskie -24 godz.

Gatunki niefikcjonalne – 18 godz.

Przekład literacki – 8 godz.

Warsztaty medialne – 10 godz.

Krytyka tekstu - 8 godz.

Zajęcia teoretyczne

Wykłady o literaturze – 20 godz.

Wykłady o dramacie i teatrze – 14 godz.

Wykłady o filmie – 14 godz.

Elementy prawa autorskiego - 6 godz.

Poetyka opisowa – 12 godz.

Efekty kształcenia

Ma wiedzę w zakresie

• tworzenia i budowy utworu prozatorskiego, poetyckiego, dramatu i scenariusza

• podstawowych zagadnień z zakresu współczesnej kultury (film, teatr), a zwłaszcza literatury

• podstaw wersyfikacji, stylistyki, kompozycji oraz genologii tekstów literackich

• podstaw problemów translatorskich

• podstaw zjawisk w literaturze współczesnej

• podstaw zjawisk we współczesnym polskim teatrze oraz kinie

Zna i rozumie

• podział na rodzaje i gatunki literackie

• podstawowe środki poetyckie

• specyfikę tworzenia oraz budowy tekstu dramatycznego

• specyfikę tworzenia oraz budowy scenariusza

• specyfikę tworzenia oraz budowy gatunków niefikcjonalnych

Potrafi

• napisać krótki tekst prozatorski, poetycki, fragment dramatu i scenariusza i poddać je krytycznej ocenie

• wykorzystać twórczo środki poetyckie w swoim tekście

• przedstawić zarys obrazu polskiej liryki po 1989 roku

• zapisywać emocje i obrazy

• napisać sprawny dialog i poddać go krytycznej ocenie

Kierownik studiów
Prof. dr hab. Gabriela Matuszek
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. A także:

• zdobycie podstawowej wiedzy o literaturze

• nauka warsztatu literackiego

• rozwój talentu literackiego

• rozwój umiejętności interpretowania tekstów kultury i rozwój kompetencji społecznych