Podyplomowe Studium Retoryki

Wydział
Wydział Polonistyki
Jednostka prowadząca studia
Wydział Polonistyki
Nazwa studiów podyplomowych
Podyplomowe Studium Retoryki
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
4 000 zł
Adres
ul. Gołębia 16, pok. nr 44, 31-007 Kraków (wejście przez Gołębią 18)
Telefon
12 663 13 23
Godziny przyjęć w sekretariacie
Poniedziałek 10.00 – 14.00, Wtorek 10.00 – 14.00, Środa nieczynne, Czwartek 10.00 – 14.00, Piątek 10.00 – 14.00, Sobota 09.00 – 13.00 (tylko w dni zjazdów).
Liczba semestrów
3
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Uczestnikami mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Wymagany tytuł zawodowy: licencjat, magister, inżynier lub lekarz.
Zasady-rekrutacji
Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających wymagania wstępne.
Limit przyjęć
min. 18 osób maks. 40 osób
Termin rekrutacji
od 01.06.2018 do 30.09.2018
Początek studiów
październik/listopad 2018
Opis studiów

Podyplomowe Studium Retoryki działa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1995 roku. Powstało z inicjatywy dwóch uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Dysponując kilkunastoletnim doświadczeniem, oferujemy naukę na najwyższym poziomie, wypracowane metody szkolenia i niezawodną organizację zajęć. Kształcimy w zakresie wystąpień publicznych, uczymy jak przemawiać i rozmawiać, jak być słuchanym i jak słuchać, jak przekonywać i jak nie ulec manipulacji. Na podbudowie klasycznej retoryki i nowoczesnej teorii komunikacji uświadamiamy słuchaczom ich możliwości komunikacyjne: pokazujemy ich mocne strony i punkty, które wymagają poprawy. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z tajnikami retoryki klasycznej i współczesnej, kształcą i pogłębiają praktyczne umiejętności posługiwania się odpowiednimi narzędziami komunikacyjnymi. Chodzi bowiem nie tylko o poszerzenie wiedzy w tym zakresie, ale przede wszystkim o to, by umieć radzić sobie w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych. Studia w Podyplomowym Studium Retoryki skierowane są przede wszystkim do: prawników, księży, lekarzy, biznesmenów, nauczycieli, działaczy organizacji społecznych, politycznych, urzędników państwowych różnego szczebla, rzeczników instytucji i firm oraz do wszystkich tych osób, które chcą umieć pięknie i skutecznie posługiwać się słowem.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się w piątki wieczorem (17.00-20.15) i w soboty (8.30-13.30). 15 zjazdów w roku akademickim na pierwszym roku i 7 zjazdów na drugim roku, w trzecim semestrze studiów – średnio co dwa tygodnie. Ponadto dwa spotkania egzaminacyjne: jedno po pierwszym roku, oraz drugie po trzecim semestrze - egzamin dyplomowy (egzaminy odbywają się w soboty).
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
kwestionariusz osobowy
Wymagane dokumenty
CV, list motywacyjny, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dowolnej specjalności), trzy zdjęcia, kwestionariusz osobowy
Program studiów

• Sztuka inwencji 12 h

• Sztuka kompozycji 18 h

• Sztuka argumentacji 12 h

• Sztuka opanowywania przemówienia i pokonywania stresu 12 h

• Sztuka stosowności stylistycznej 12 h

• Sztuka analizy przemówień współczesnych 8 h

• Sztuka poprawnej wymowy 12 h

• Sztuka poprawności gramatycznej 8 h

• Sztuka poprawności leksykalnej i frazeologicznej 10 h

• Sztuka komunikacji interpersonalnej 6 h

• Sztuka komunikacji niewerbalnej 10 h

• Sztuka operowania głosem 16 h

• Sztuka kreatywnego przemawiania 10 h

• Sztuka tworzenia krótkich form retorycznych 10 h

• Etyka wystąpień publicznych 12 h

• Sztuka savoir-vivre’u 6 h

• Sztuka kreowania wizerunku 6 h

• Warsztaty retoryczne 28 h

Efekty kształcenia

K_W01 ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć retorycznych

K_W02 zna i rozumie podstawowe mechanizmy retoryczne

K_W03 ma wiedzę o podstawowych zasadach (formalnych i pragmatycznych) związanych z wypowiadaniem się w sytuacjach publicznych

K_U01 potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne dostosowane do sytuacji i audytorium

K_U02 ma umiejętność argumentowania (różnego typu) z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów

K_U03 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin związanych z retoryką

K_U04 ma umiejętność oceny własnych kompetencji retorycznych

K_U05 analizuje wypowiedzi publiczne z użyciem narzędzi opanowanych podczas zajęć

K_U06 używa poprawnych form i konstrukcji językowych ze świadomością ich efektu perswazyjnego

K_U07 rozróżnia style i gatunki retoryczne w wypowiedziach własnych i cudzych

K_K01 ma świadomość ważności i zrozumienie dla języka polskiego jako narzędzia komunikacji i poznania

K_K02 potrafi współdziałać w grupie i inspirować innych, posługując się językiem

K_K03 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwijania własnych umiejętności

K_K04 rozumie potrzebę odróżniania etycznych i nieetycznych metod i strategii retorycznych

K_K05 wykazuje gotowość wykorzystania nabytych umiejętności i wiedzy dla dobra społecznego

Kierownik studiów
dr Beata Drabik
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Studia mają charakter doskonalący. Warunkiem ich ukończenia i uzyskania świadectwa ukończenia jest pozytywna ocena egzaminu końcowego polegającego na wygłoszeniu i obronie przemówienia przed komisją egzaminacyjną oraz audytorium. Ocena na dyplomie ukończenia studiów to ocena uzyskana podczas egzaminu dyplomowego. Średnia ocen ze studiów nie jest liczona i nie wpływa na ocenę na dyplomie.