Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej

Wydział
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
Jednostka prowadząca studia
Instytut Zdrowia Publicznego
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
4 600 zł
Adres
ul. Grzegórzecka 20, Kraków
Telefon
12 4332801
Godziny przyjęć w sekretariacie
Poniedziałek - Piątek godz. 7.30-15.30
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Ukończone studia wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Konieczne jest złożenie wymaganych dokumentów.
Zasady-rekrutacji
Przyjęcia odbywają się bez postępowania kwalifikacyjnego - decyduje kolejność zgłoszeń.
Limit przyjęć
min. 30 osób maks. 48 osób
Termin rekrutacji
od 01.10.2018 do 14.12.2018
Początek studiów
Luty 2019
Opis studiów
Studia odbywają się w trybie zjazdów weekendowych (sobota - niedziela od godz. 9.00 do 17.00) z przerwą w okresie wakacyjnym. Zajęcia mają charakter wykładowo-seminaryjny, części ćwiczeniowe prowadzone są z podziałem na 3 grupy. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem modułów oraz złożenie i obrona pracy dyplomowej.
Terminy zajęć
Studia trwają dwa semestry i odbywają się w trybie zjazdów weekendowych (sobota-niedziela od godz. 9.00 do 17.00) z przerwą w okresie wakacyjnym. Zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM, ul. Grzegórzecka 20. Planowany harmonogram zajęć luty 2019 - grudzień 2019.
Punkty ECTS
45
Materiały dostępne w sekretariacie

- kwestionariusz osobowy,

- plan i program studiów podyplomowych,

- sylabusy modułów studiów podyplomowych,

- regulamin studiów podyplomowych

Wymagane dokumenty

• kwestionariusz osobowy,

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

• 1 zdjęcie.

Program studiów

Moduł 1:

Wprowadzenie do problematyki zarządzania podmiotami leczniczymi – 32 godz.

1. Wpływ polityki zdrowotnej na funkcjonowanie jednostek opieki zdrowotnej

2. Polityka ochrony zdrowia w Unii Europejskiej

3. Rynek usług zdrowotnych

4. Podstawy zarządzania i organizacji opieki zdrowotnej

5. Regulacje prawne dotyczące podmiotów leczniczych

Moduł 2: Podstawowe narzędzia i metody zarządzania w opiece zdrowotnej – 40 godz.

1. Systemy informatyczne w podmiotach leczniczych

2. Bezpieczeństwo i ochrona danych medycznych

3. Zarządzanie operacyjne w podmiotach leczniczych

4. Planowanie strategiczne w podmiotach leczniczych

5. Audyt wewnętrzny jako narzędzie zarządcze.

Moduł 3: Zarządzanie zasobami w podmiotach leczniczych – 42 godz.

1. Polityka personalna/ restrukturyzacja zatrudnienia.

2. Zarządzanie zespołem.

3. Zarządzanie czasem.

4. Negocjacje w ochronie zdrowia.

5. Wybrane elementy polskiego i unijnego prawa.

6. Wybrane elementy prawa inwestycyjnego/ prawo zamówień publicznych.

7. Gospodarka lekiem w jednostkach opieki zdrowotnej .

Moduł 4: Gospodarka finansowa w podmiotach leczniczych – 45 godz.

1. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych.

2. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w jednostkach opieki zdrowotnej.

3. Podstawowe narzędzia finansowe i zarządzanie finansami w jednostkach opieki zdrowotnej.

4. Zarządzanie długiem w praktyce.

5. Występowanie o programy unijne i ich rozliczanie.

6. Regulacje prawne w zakresie zawierania umów przez jednostki opieki zdrowotnej.

Moduł 5: Innowacyjność i zmiany w podmiotach leczniczych – 35 godz.

1. Zarządzanie projektami zmian w organizacjach sektora zdrowia.

2. Restrukturyzacja jednostek opieki zdrowotnej.

3. Outsorcing

4. Telemedycyna

Moduł 6: Budowanie wizerunku i public relations w ochronie zdrowia – 21 godz.

1. Marketing usług zdrowotnych.

2. Zarządzanie jakością.

3. Public Relations.

4. Odpowiedzialność prawna jednostki opieki zdrowotnej.

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
Dr Alicja Domagała
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych UJ CM. Celem Studiów Podyplomowych IZP WNZ CM UJ jest nabycie przez Słuchacza: nowoczesnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania: organizowania, koordynowania i monitorowania działalności jednostek opieki zdrowotnej. Program studiów nakierowany jest na wykształcenie u słuchaczy umiejętności: rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników.