Testowanie oprogramowania

Wydział
Matematyki i Informatyki
Jednostka prowadząca studia
Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Nazwa studiów podyplomowych
Testowanie oprogramowania
Obszar kształcenia
Obszar nauk ścisłych
Obszar nauk technicznych
Opłata za studia podyplomowe
6 000 zł
Adres
ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
Telefon
12 664 7533, 12 664 6628
Godziny przyjęć w sekretariacie
pn-pt, 10:00-14:00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Zasady-rekrutacji

o przyjęciu decyduje kolejność rejestracji w systemie ERK

rejestracja: do 11 września,

wpisy: 17-20 września

Limit przyjęć
min. 16 osób maks. 40 osób
Początek studiów
1 października 2018
Opis studiów
Testowanie oprogramowania polega na sprawdzaniu poziomu jakości oprogramowania poprzez jego analizę oraz planowanie, projektowanie i wykonywanie różnego rodzaju testów. Testerzy w swojej pracy mogą również wykorzystywać techniki statyczne (np. przeglądy czy inspekcje) oraz techniki automatyzacji testów (np. pisanie skryptów testowych).
Terminy zajęć
7 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela) w godzinach ok. 8:00-16:00
Punkty ECTS
60
Wymagane dokumenty

1. Podanie o przyjęcie na studia

2. Jedno zdjęcie

3. Kwestionariusz osobowy

4. Odpis dyplomu studiów wyższych

Dokumenty należy dostarczyć osobiście po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania na studia.

Program studiów
Program studiów dostępny jest na stronie: http://www.ii.uj.edu.pl/szczegolowe_informacje_to
Efekty kształcenia

Absolwent ma wiedzę w zakresie podstaw testowania i zapewniania jakości oprogramowania; zna i rozumie potrzebę wdrożenia procesu testowego w firmie; ma wiedzę w zakresie technik projektowania testów; ma wiedzę w zakresie zarządzania procesem testowym; zna i rozumie potrzebę dokumentowania procesu testowego; ma wiedzę w zakresie automatyzacji testów

Absolwent potrafi projektować, implementować i wykonywać efektywne przypadki testowe; potrafi analizować wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne pod kątem defektów; potrafi opracować plan testów; potrafi zautomatyzować testy nadające się do automatyzacji; potrafi zaplanować, przygotować i skonfigurować środowisko testowe; potrafi przeprowadzać nadzór i kontrolę nad przebiegiem procesu testowego; potrafi zarządzać zespołem testerów w organizacji; potrafi efektywnie komunikować się ze wszystkimi interesariuszami w projekcie

Absolwent ma świadomość doskonalenia się w zakresie testowania przez całe życie; rozumie potrzebę efektywnej komunikacji z współpracownikami i klientem; ma świadomość konieczności zachowania w pracy testera zasad etyki zawodowej

Kierownik studiów
dr hab. Adam Roman
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych