Podyplomowe Studium Muzeologiczne

Wydział
Wydział Historyczny
Jednostka prowadząca studia
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Nazwa studiów podyplomowych
Podyplomowe Studium Muzeologiczne
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
2 600 zł
Adres
ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków
Telefon
(12) 663-15-39; (12) 663-15-31
Godziny przyjęć w sekretariacie
Od poniedziałku do piątku: 10.00 – 14.00 oraz w weekendy kiedy są zjazdy
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie licencjackim
Zasady-rekrutacji
Kolejność zgłoszeń
Limit przyjęć
min. 20 osób
Termin rekrutacji
od 30.06.2018 do 30.08.2018
Początek studiów
1 października 2018
Opis studiów

Studium zapewnia możliwość kontynuowania edukacji w zakresie muzealnictwa ogólnego na poziomie ponad magisterskim oraz pozwala spełnić wymogi klasyfikacyjne dla uzyskania tytułu służbowego kustosza określone Rozporządzeniem MKiDN z dnia 7 sierpnia 2012 roku (Dziennik Ustaw: 17 sierpnia 2012 roku, pozycja 937).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz specjalistów z wybranych muzeów. Program Studium obejmuje ponad 200 godzin zajęć podzielonych na dziesięć sesji, z których każda trwa od piątku do niedzieli. Spotkania odbywają się raz w miesiącu między październikiem a lipcem. Warunkiem otrzymania dyplomu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie z nich zaliczeń oraz pozytywna ocena z pracy końcowej.

Terminy zajęć
Piątki 14:00 – 19:00, Soboty 9:00 – 19:00, Niedziele 8:30 – 12:00.
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie

Program studiów

Sylabusy modułów

Wymagane dokumenty

Kwestionariusz osobowy kandydata

Odpis lub czytelna kserokopia dyplomu wyższej uczelni,

Trzy fotografie

Program studiów

Muzealnictwo – 70 godzin zajęć

Zarządzanie muzeum – 40 godzin zajęć

Nauki humanistyczne – 20 godzin zajęć

Prezentacje placówek – 68 godzin zajęć

Seminarium dyplomowe – 2 godziny zajęć

Efekty kształcenia

WIEDZA

Ma wiedzę o miejscu muzeologii w systemie nauk humanistycznych, jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

Ma wiedzę o różnych sposobach ujmowania kultury jako zakresu przedmiotowego muzeologii

Zna terminologię z zakresu muzeologii i muzealnictwa

Ma uporządkowaną wiedzę obejmującą teorię i metodologię muzeologii i muzealnictwa

Ma wiedzę o powiązaniach muzeologii z dyscyplinami naukowymi obszaru działań muzealnictwa

Ma wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i nowych osiągnięciach w zakresie muzeologii i muzealnictwa

Zna i rozumie metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury dla wybranych teorii i szkół badawczych z obszaru działań muzealnictwa

Zna i rozumie zapisy prawne z zakresu prawa autorskiego, muzealnictwa i ochrony dóbr kultury

UMIEJĘTNOŚCI

Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych, opracowywania i prezentacji wyników badań w obszarze działań muzealnictwa

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze

Potrafi posługiwać się umiejętnościami teoretycznymi, wzorcami badawczymi i pojęciami właściwymi dla muzeologii i muzealnictwa Potrafi określić składowe części kultury, przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację w celu tworzenia kolekcji muzealnych

Posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpretacyjnej z dziedziny nauk humanistycznych oraz obszarów działalności muzealnictwa

Posiada umiejętności przygotowywania prac pisemnych oraz przygotowania scenariusza inscenizacji ekspozycyjnych z wykorzystaniem różnych źródeł z obszaru działalności muzealnictwa

Posiada umiejętności przygotowania ustnych wystąpień dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu muzealnictwa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju i dokształcania zawodowego

Potrafi współdziałać i pracować w grupie

Potrafi określić priorytety służące do realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z wykonywaniem zawodu

Ma głęboka świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów.

Inicjuje działalność oświatową oraz zdarzenia mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego

Kierownik studiów
Dr Stanisława Trebunia-Staszel
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Otrzymanie świadectwa ukończenia Podyplomowego Studium Muzeologicznego pozwala spełnić wymogi klasyfikacyjne dla uzyskania tytułu służbowego kustosza określone Rozporządzeniem MKiDN z dnia 7 sierpnia 2012 roku (Dziennik Ustaw: 17 sierpnia 2012 roku, pozycja 937)