Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS

Wydział
Wydział Geografii i Geologii
Jednostka prowadząca studia
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji
Nazwa studiów podyplomowych
Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Obszar nauk przyrodniczych
Obszar nauk technicznych
Opłata za studia podyplomowe
7 200 zł
Adres
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Telefon
12 664 5301
Godziny przyjęć w sekretariacie
Poniedziałek – piątek, 9-15
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
Polski i angielski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackie, magisterskie, inżynierskie); studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków nauk o Ziemi, nauk biologicznych, społecznych, technicznych, matematyczno-fizycznych i informatyki.
Zasady-rekrutacji
Kandydaci odbywają rozmowę kwalifikacyjną, w czasie której powinni wykazać się znajomością elementów informatyki i kartografii, znajomością problematyki badań przestrzennych oraz elementarną wiedzą z zakresu geoinformatyki.
Limit przyjęć
min. 10 osób maks. 45 osób
Termin rekrutacji
od 04.06.2018 do 14.09.2018
Początek studiów
13 października 2018
Opis studiów
Studia prowadzone są w ramach międzynarodowego programu UNIGIS. Jest to sieć uniwersytetów z całego świata, założona w 1990 roku w celu kształcenia z zakresu systemów informacji geograficznej (GIS) metodą nauki na odległość. Kompetencje absolwentów lokują się pomiędzy umiejętnościami użytkowników GIS (zajmujących się analizą informacji geograficznej) i ich twórców (budujących systemy). Program studiów UNIGIS odpowiada standardom światowym (GIS&T Body of Knowledge), nawiązując również do polskich realiów i doświadczeń.
Terminy zajęć
Studia prowadzone są głównie metodą nauki na odległość (e-learning). Materiały dydaktyczne, podzielone na moduły, zapoznające z poszczególnymi problemami GIS oraz zadania zaliczeniowe, udostępniane są sukcesywnie poprzez platformę e-learningową. Trzy razy w trakcie studiów organizowane są zajęcia stacjonarne w formie warsztatów w Kampusie UJ.
Punkty ECTS
60
Wymagane dokumenty

1. kopia dyplomu magistra lub licencjata/inżyniera,

2. podanie skierowane do Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ zawierające charakterystykę zainteresowań i umiejętności z zakresu GIS,

3. kwestionariusz osobowy,

4. umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.

Program studiów

W programie studiów przewidziano następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do geoinformatyki (5 ECTS),

2. Modele i bazy danych przestrzennych (10 ECTS),

3. Pozyskiwanie danych przestrzennych i infrastruktury informacji przestrzennej (10 ECTS),

4. Analiza oraz wizualizacja danych przestrzennych (10 ECTS),

5. Geoinformatyka: przeszłość i przyszłość (5 ECTS), warsztaty stacjonarne (10 ECTS) oraz moduły do wyboru (10 ECTS).

Efekty kształcenia

Absolwent studiów podyplomowych UNIGIS:

• zna aparat pojęciowy teorii i technologii informacji geograficznej,

• zna różne sposoby reprezentacji (modelowania) zjawisk geograficznych, • zna różne metody technologii pozyskiwania i udostępniania danych geograficznych, metody analizy przestrzennej i geowizualizacji,

• rozumie aspekty prawne, organizacyjne oraz społeczne udostępniania danych,

• zna różne możliwości stosowania geoinformatyki w rozwiązywaniu przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych problemów badawczych,

• posługuje się terminologią fachową w zakresie teorii i technologii informacji geograficznej w języku polskim i angielskim,

• potrafi wybrać i zastosować właściwe metody pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych do rozwiązywania różnych problemów,

• potrafi korzystać z różnorodnego oprogramowania geoinformatycznego w sposób twórczy,

• potrafi zaplanować i zorganizować pracę indywidualną i zespołową,

• potrafi wykorzystywać różne narzędzia służące komunikacji i współpracy na odległość w trakcie studiów e-learningowych, takie jak fora dyskusyjne, narzędzia wiki, blogi, serwisy wymiany i współdzielenia plików,

• ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy,

• ma świadomość zalet i ograniczeń komunikacji na odległość, które wpływają na formę i treść komunikatu,

• ma świadomość występowania różnych kompetencji u członków zespołu projektowego, czego konsekwencją są określone role przyjmowane w zespole.

Kierownik studiów
Prof. dr hab. Jacek Kozak
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Uczestnik studiów UNIGIS uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyplom UNIGIS International Association.