Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie

Wydział
UJ – Wydział Geografii i Geologii, SGH – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Jednostka prowadząca studia
UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, SGH – Katedra Miasta Innowacyjnego
Nazwa studiów podyplomowych
Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
5 600 zł
Adres
UJ: ul. Gronostajowa 7 30-387 Kraków
Telefon
12 664 64 91
Adres
SGH: ul. Madalińskiego 6/8 (budynek M), pokój 120 02-513 Warszawa
Telefon
22 564 92 29
Godziny przyjęć w sekretariacie
Środa, piątek 12.00-13.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

Wymagania wstępne:

- ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

- doświadczenie w pracy związanej z projektami miejskimi (w tym rewitalizacją), praca w samorządzie lokalnym lub w organizacji pozarządowej na obszarze zdegradowanym lub rewitalizowanym.

Zasady-rekrutacji

Rekrutację prowadzi SGH:

https://podyplomowe-rejestracja.sgh.waw.pl/Studia-PSRMOiF

• Proces rekrutacji:

I etap - złożenie dokumentów

II etap (przy przekroczeniu max liczby zgłoszeń) – rozmowa kwalifikacyjna

Rejestracja on-line: luty – wrzesień

Termin składania dokumentów: koniec września – koniec października

Limit przyjęć
min. 20 osób maks. 30 osób
Początek studiów
Ostatni tydzień października lub pierwszy tydzień listopada
Opis studiów

• Tematyka zajęć

Studia są skierowane do pracowników administracji publicznej oraz pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Warunkiem przyjęcia jest przynajmniej półroczne doświadczenie w projektach miejskich.

Celem studiów jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów o wiedzy i umiejętnościach praktycznych zgodnych ze standardami w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, w tym:

• rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich

• delimitacji tych obszarów

• informacji przestrzennej w zarządzaniu rewitalizacją

• społecznych aspektów rewitalizacji

• instrumentów i metod finansowania rewitalizacji miast

• technik zarządczych.

• Harmonogram i czas trwania studiów podyplomowych:

Studia trwają od listopada do października roku następnego i obejmują 194 godziny zajęć, w tym 100 godzin e-learningu, 4 zjazdy (2 na Uniwersytecie Jagiellońskim i 2 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie) oraz 2 wizyty studyjne (wizje lokalne i warsztaty z praktykami) w 2 rewitalizowanych miastach w Polsce. Dwie wizyty studyjne, realizowane w ramach SP, odbędą się w wybranych w trakcie szkoleń miastach; dojazd na wizyty oraz nocleg na miejscu będzie refundowany.

Zakończenie studiów: Listopad

Terminy zajęć
Zajęcia: Inauguracja SP Październik lub Listopad, Zjazd I (Kraków): listopad Zajęcia e-learningowe realizowane po I zjeździe: listopad – luty, Zjazd II (Warszawa): luty, Zajęcia e-learningowe realizowane po II zjeździe: luty - marzec, Zjazd III (Warszawa): marzec, Zajęcia e-learningowe realizowane po III zjeździe: marzec - czerwiec, I wizyta studyjna: maj, Zjazd IV (Kraków): czerwiec, Konsultacje e-learningowe: czerwiec, wrzesień, II wizyta studyjna, Egzaminy końcowe i prezentacje słuchaczy w czasie II wizyty studyjnej: październik,
Punkty ECTS
68
Materiały dostępne w sekretariacie
Program i harmonogram studiów podyplomowych
Wymagane dokumenty

• podanie o przyjęcie na studia

• życiorys,

• odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (dyplom licencjata lub magistra),

• wypełniony kwestionariusz osobowy

• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

• oświadczenie o posiadaniu dostępu do internetu

• 2 fotografie (35 mm x 45 mm)

• dowód wpłaty czesnego na konto uczelni

• ankieta dotycząca źródeł pozyskiwania informacji o studiach podyplomowych „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”,

• numer konta lub adres, na który dokonany zostanie zwrot wniesionej wpłaty, jeśli zajęcia nie zostaną uruchomione

Program studiów

Bloki tematyczne:

• Rozwój i degradacja miast (17h),

• Rewitalizacja w polityce rozwoju lokalnego (13h),

• Rewitalizacja jako wieloaspektowy proces interwencji (20h),

• Programowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych (14h),

• Zarządzanie przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi (20h),

• Techniki zarządcze stosowane w zarządzaniu złożonymi projektami rewitalizacyjnymi (16h),

• Finansowe uwarunkowania programowania rewitalizacji w jednostkach samorządu terytorialnego (12h),

• Finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych – instrumenty i procedury (20h),

• Finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych z wykorzystaniem złożonych mechanizmów finansowych (18 h),

• Informacja przestrzenna oraz dane społeczno-ekonomiczne w procesie programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych (22 h),

• Techniki informacyjne w procesie zarządzania przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi (10h),

• Monitorowanie i ewaluacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych (12h).

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
Prof. dr hab. Bolesław Domański, Dr Aleksandra Jadach-Sepioło
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Uczestnicy nabędą w szczególności umiejętności:

- delimitacji obszarów zdegradowanych w miastach wymagających rewitalizacji,

- formułowania celów społecznych, gospodarczych i przestrzennych rewitalizacji przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego oraz zasad zrównoważonego rozwoju,

- wykorzystania instrumentów prawnych, instytucjonalnych i finansowych rewitalizacji,

- stosowania narzędzi aktywizacji i partycypacji społecznej na obszarach rewitalizacji oraz organizacji partnerstwa (PPP i PUP),

- wykorzystania różnych źródeł i procedur finansowania rewitalizacji,

- monitoringu i ewaluacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani do pełnienia roli koordynatorów i zarządców kompleksowych działań rewitalizacyjnych w polskich miastach.