Resocjalizacja w środowisku otwartym z elementami streetworkingu i mediacji

Wydział
Wydział Filozoficzny
Jednostka prowadząca studia
Instytut Pedagogiki
Nazwa studiów podyplomowych
Resocjalizacja w środowisku otwartym z elementami streetworkingu i mediacji
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
3 000 zł
Adres
Sekretariat studiów podyplomowych, ul. Batorego 12, pok. 08 Kraków
Telefon
12 622 39 32
Godziny przyjęć w sekretariacie
Godziny w trakcie roku akademickiego: Piątek od 11.00 do 17.30 (soboty w terminie zjazdów od 10.00 do 15.00) (składanie dokumentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00)
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów jednolitych studiów magisterskich, absolwentów studiów I i II stopnia oraz dla studentów studiów II stopnia z następujących kierunków i specjalności: pedagogika resocjalizacyjna, profilaktyka społeczna, praca socjalna, nauki o rodzinie, pedagogika opiekuńcza, pedagogika społeczna, socjologia, psychologia, animacja kultury, ekonomia społeczna, komunikacja społeczna, politologia.

Ponadto studia podyplomowe przeznaczone są w szczególności dla:

- pracowników socjalnych i innych pracujących z zagrożonymi bezdomnością;

- kuratorów sądowych zawodowych i społecznych;

- terapeutów uzależnień;

- pedagogów resocjalizacji, społecznych, opiekuńczych, itp.

- animatorów kultury;

- działaczy społecznych i aktywistów lokalnych, członków organizacji pozarządowych.

Zasady-rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymagań wstępnych (jeżeli nie zostanie wypełniony limit miejsc, odbędzie się dodatkowa rekrutacja).

Termin składania dokumentów:

Od 7 maja 2018 do 31 lipca 2018 i od 3 września 2018 do 28 września 2018 r.
Limit przyjęć
min. 25 osób maks. 30 osób
Termin rekrutacji
od 07.05.2018 do 31.07.2018
Początek studiów
Październik 2018
Opis studiów

Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym i wykluczonymi, aktywnymi na ulicy. Do grup tych w przestrzeni ulicy zaliczyć można: dzieci na ulicy i gangi młodzieżowe, osoby zagrożone bezdomnością i bezdomne, osoby używające narkotyków, osoby prostytuujące się.

Program studiów przewiduje m.in. takie przedmioty, jak: prawne podstawy pracy z osobami wykluczonymi społecznie, koncepcje wykluczenia społecznego, profilaktyka zachowań ryzykownych z interwencją profilaktyczną, asystentura socjalna i coaching osoby bezdomnej, specyfika współczesnych uzależnień chemicznych i behawioralnych, metody twórczej resocjalizacji, psychospołeczne aspekty zakażeń HIV. Dodatkowo przewidujemy kurs bazowy z mediacji, prowadzony przez certyfikowanych mediatorów z Polskiego Centrum Mediacji, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej z instruktorami z CM UJ, trening samoobrony i asertywności Wen Do i porozumienia bez przemocy oraz Trening Zastępowania Agresji TZA/ ART.

W ramach studiów przewidziane są również praktyki w formie mikroprojektów lokalnych z dziećmi na ulicy i innymi grupami wykluczonymi na ulicy.

Studia podyplomowe zatem wyposażą absolwenta w wiedzę i umiejętności umożliwiające projektowanie, organizowanie i realizowanie działalności w zakresie metod pracy w środowisku otwartym oraz pozainstytucjonalnych metod pracy z wykluczonymi, z uwzględnieniem procesów zachodzących w społecznościach lokalnych, szczególnie w wykluczonych przestrzeniach miejskich i enklawach biedy. Absolwent studiów podyplomowych będzie dysponował wiedzą zorientowaną na całościowe rozumienie zjawiska wykluczenia społecznego w kontekście lokalnym, z uwzględnieniem charakteru i podmiotowości uczestników grup wykluczonych. Będzie również posiadał wiedzę dotyczącą prawnych podstaw pracy z osobami wykluczonymi, metod i form organizacji lokalnych działań profilaktycznych i ekskluzyjnych. Absolwent będzie posiadał szerokie kompetencje komunikacyjne z uwzględnieniem specyfiki komunikacji na ulicy oraz kompetencje etyczne. Będzie również dysponował wiedzą umożliwiającą mu projektowanie etapów pracy streetworkerskiej na ulicy. Dodatkowo będzie wyposażony w wiedzę umożliwiającą mu samodzielne prowadzenie badań w działaniu w kontekście etnometodologii miasta.

Studia trwają dwa semestry, kończą się obroną pracy dyplomowej.

Terminy zajęć
Studia odbywają się w trybie zjazdów weekendowych (sobota-niedziela od godz. 9.00 do 18.00)
Punkty ECTS
85
Materiały dostępne w sekretariacie
Program terminy zjazdów i harmonogram studiów.
Wymagane dokumenty
Kwestionariusz zgłoszeniowy, zdjęcie, odpis dyplomu.
Program studiów

Moduł I: PRAKTYKI – 15 godzin

Moduł II: TEORETYCZNE PODSTAWY RESOCJALIZACJI W ŚRODOWISKU OTWARTYM – 86 godzin

Moduł III: METODYKA PRACY STREETWORKERA – 50 godzin

Moduł IV: WARSZTATY - 55 godzin obligatoryjnych + 10 godzin do wyboru (w sumie 65 godzin)

Moduł V: METODOLIGIA BADAŃ I SEMINARIUM DYPLOMOWE – 20 godzin

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
dr Małgorzata Michel
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych