Resocjalizacja w środowisku otwartym z elementami streetworkingu i mediacji

Wydział
Wydział Filozoficzny
Jednostka prowadząca studia
Instytut Pedagogiki
Nazwa studiów podyplomowych
Resocjalizacja w środowisku otwartym z elementami streetworkingu i mediacji
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
3 000 zł
Adres
ul. Batorego 12, Kraków
Telefon
12 622 39 32
Fax
12 634 04 19
Godziny przyjęć w sekretariacie
Sekretariat studiów podyplomowych, ul. Batorego 12,pok. 08. Tel. 12 622 39 32 Godziny w trakcie roku akademickiego: Piątek od 11.00 do 17.30 (soboty w terminie zjazdów od 10.00 do 15.00) (składanie dokumentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 Dodatkowe dyżury odbędą się: 17 stycznia 2017 r. godz. 10.00-17.00, 7 lutego 2017 r. godz. 10.00-17.00)
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów jednolitych studiów magisterskich, absolwentów studiów I i II stopnia oraz dla studentów studiów II stopnia z następujących kierunków i specjalności: pedagogika resocjalizacyjna, profilaktyka społeczna, praca socjalna, nauki o rodzinie, pedagogika opiekuńcza, pedagogika społeczna, socjologia, psychologia, animacja kultury, ekonomia społeczna, komunikacja społeczna, politologia.

Ponadto studia podyplomowe przeznaczone są w szczególności dla:

- pracowników socjalnych i innych pracujących z zagrożonymi bezdomnością;

- kuratorów sądowych zawodowych i społecznych;

- terapeutów uzależnień;

- pedagogów resocjalizacji, społecznych, opiekuńczych, itp.

- animatorów kultury;

- działaczy społecznych i aktywistów lokalnych, członków organizacji pozarządowych.

Zasady-rekrutacji
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymagań wstępnych (jeżeli nie zostanie wypełniony limit miejsc, odbędzie się dodatkowa rekrutacja).
Limit przyjęć
min. 25 osób maks. 30 osób
Termin rekrutacji
od 04.01.2017 do 28.02.2017
Początek studiów
II semestr roku akademickiego 2016/2017 (I zjazd 4-5 marca 2017)
Opis studiów

Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym i wykluczonymi, aktywnymi na ulicy. Do grup tych w przestrzeni ulicy zaliczyć można: dzieci na ulicy i gangi młodzieżowe, osoby zagrożone bezdomnością i bezdomne, osoby używające narkotyków, osoby prostytuujące się. Program studiów przewiduje m.in. takie przedmioty, jak: prawne podstawy pracy z osobami wykluczonymi społecznie, koncepcje wykluczenia społecznego, profilaktyka zachowań ryzykownych z interwencją profilaktyczną, asystentura socjalna i coaching osoby bezdomnej, specyfika współczesnych uzależnień chemicznych i behawioralnych, metody twórczej resocjalizacji, psychospołeczne aspekty zakażeń HIV. Dodatkowo przewidujemy kurs bazowy z mediacji, prowadzony przez certyfikowanych mediatorów z Polskiego Centrum Mediacji, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej z instruktorami z CM UJ, trening samoobrony i asertywności Wen Do i porozumienia bez przemocy oraz Trening Zastępowania Agresji TZA/ ART.

W ramach studiów przewidziane są również praktyki w formie mikroprojektów lokalnych z dziećmi na ulicy i innymi grupami wykluczonymi na ulicy. Studia podyplomowe zatem wyposażą absolwenta w wiedzę i umiejętności umożliwiające projektowanie, organizowanie i realizowanie działalności w zakresie metod pracy w środowisku otwartym oraz pozainstytucjonalnych metod pracy z wykluczonymi, z uwzględnieniem procesów zachodzących w społecznościach lokalnych, szczególnie w wykluczonych przestrzeniach miejskich i enklawach biedy.

Absolwent studiów podyplomowych będzie dysponował wiedzą zorientowaną na całościowe rozumienie zjawiska wykluczenia społecznego w kontekście lokalnym, z uwzględnieniem charakteru i podmiotowości uczestników grup wykluczonych. Będzie również posiadał wiedzę dotyczącą prawnych podstaw pracy z osobami wykluczonymi, metod i form organizacji lokalnych działań profilaktycznych i ekskluzyjnych. Absolwent będzie posiadał szerokie kompetencje komunikacyjne z uwzględnieniem specyfiki komunikacji na ulicy oraz kompetencje etyczne. Będzie również dysponował wiedzą umożliwiającą mu projektowanie etapów pracy streetworkerskiej na ulicy. Dodatkowo będzie wyposażony w wiedzę umożliwiającą mu samodzielne prowadzenie badań w działaniu w kontekście etnometodologii miasta. Studia trwają dwa semestry, kończą się obroną pracy dyplomowej.

Terminy zajęć
Studia odbywają się w trybie zjazdów weekendowych (sobota-niedziela od godz. 9.00 do 18.00)
Punkty ECTS
85 (81 pkt. ECTS + 4 pkt. ECTS do wyboru)
Materiały dostępne w sekretariacie
Program, terminy zjazdów i harmonogram studiów.
Wymagane dokumenty
Kwestionariusz zgłoszeniowy, ksero dowodu osobistego, zdjęcie, odpis dyplomu.
Program studiów

Moduł I: PRAKTYKI – 15 godzin

Moduł II: TEORETYCZNE PODSTAWY RESOCJALIZACJI W ŚRODOWISKU OTWARTYM – 86 godzin

Moduł III: METODYKA PRACY STREETWORKERA – 50 godzin

Moduł IV: WARSZTATY - 55 godzin obligatoryjnych + 10 godzin do wyboru (w sumie 65 godzin)

Moduł V: METODOLIGIA BADAŃ I SEMINARIUM DYPLOMOWE – 20 godzin

Efekty kształcenia

WIEDZA

Absolwent:

K_W01 ma wiedzę w zakresie prawnych podstaw pracy z osobami wykluczonymi społecznie oraz zna przepisy prawa regulujące funkcjonowanie działań instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych skoncentrowanych na osobach wykluczonych

K_W02 ma wiedze z zakresu najnowszych teorii i koncepcji wykluczenia społecznego w kontekście polityki społecznej i procesu resocjalizacji

K_W03 zna i rozumie specyfikę współczesnych uzależnień zarówno chemicznych jak i behawioralnych

K_W04 ma wiedzę z zakresu psychospołecznych aspektów zakażeń HIV

K_W05 zna i rozumie specyfikę funkcjonowania grup aktywnych w przestrzeni otwartej takich, jak: dzieci młodzież, zagrożeni bezdomnością i doświadczający bezdomności, użytkownicy narkotyków, osoby prostytuujące się

K_W06 ma podstawową wiedzę z zakresu mediacji i negocjacji

K_W07 zna metody pracy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy socjalnej w środowisku otwartym takie, jak: streetworking, networking, metody twórczej resocjalizacji, animacja na ulicy, organizacja społeczności lokalnych (OSL),metoda projektów, praca z indywidulanym przypadkiem i rodziną, coaching i asystentura

K_W08 ma wiedzę z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i działań profilaktycznych w środowisku lokalnym

K_W09 ma wiedzę z zakresu życia seksualnego człowieka oraz edukacji seksualnej

K_W010 ma wiedzę na temat systemowego podejścia do rodziny i pracy z rodziną w środowisku otwartym

K_W11 ma wiedzę metodologiczną z zakresu wybranych terenowych metod badawczych i etnometodologii miasta oraz badań z zakresu action research

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w określonym obszarze działań resocjalizacyjnych i profilaktycznych w środowisku otwartym i tym samym pełnić funkcję specjalisty w tym zakresie

K_U02 ma umiejętność obserwacji, opisu, analizy i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów społecznych zachodzących w środowisku otwartym oraz potrafi wobec nich zaprojektować proces resocjalizacji

K_U03 potrafi zidentyfikować konflikt oraz przeprowadzić proces mediacji lokalnej w sytuacji konfliktu grup społecznych, gangów młodzieżowych oraz konkretnego człowieka i grupy/ instytucji K_U04 potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej z zastosowaniem algorytmu BSL i użyciem defibrylatora AED

K_U05 ma umiejętności rozwiązywania konfliktów, sytuacji trudnych i związanych z przemocą w przestrzeni ulicy

K_U06 ma umiejętność projektowania działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w społeczności lokalnej oraz potrafi napisać dobry projekt z użyciem odpowiednich pojęć

K_U07 potrafi podjąć interwencję profilaktyczną w społeczności lokalnej

K_U08 potrafi zaprojektować pracę z osobą wykluczoną społecznie zgodnie z metodyką pracy z indywidualnym przypadkiem, w sposób systemowy, uwzględniając kontekst środowiskowy- rodzinny i lokalny, dobierając adekwatne do problemu metody pracy resocjalizacyjnej

K_U09 ma umiejętność pracy w procesie superwizji oraz w zespole

K_U10 potrafi zaprojektować i przeprowadzić proces badawczy w obszarze mikroprojektu lokalnego, z uwzględnienie wybranych metod terenowych i badań w działaniu

K_U11 ma umiejętność posługiwania się wybranymi przepisami prawa oraz wybranymi standardami obowiązującymi w pracy z osobami wykluczonymi społecznie w celu uzasadnienia konkretnych działań i rozwiązań

K_U12 potrafi dokonać doboru odpowiednich metod pracy i zastosować je w procesie resocjalizacji zdiagnozowanego obszaru w środowisku otwartym

K_U13 potrafi zarządzać procesem pracy nad projektem, posiada umiejętności związane z metodyką projektowania i wdrażania projektu z zakresu profilaktyki i resocjalizacji w środowisku otwartym

K_U14 posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi celem skutecznego i efektywnego działania profilaktycznego i resocjalizacyjnego w środowisku otwartym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 ma świadomość ważności i zrozumienie roli streetworkera w procesie resocjalizacji w środowisku otwartym

K_K02 Jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w instytucjach pomocowych i resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym oraz rozumie znaczenie aspektów prawnych, społecznych i środowiskowych podejmowanych działań

K_K03 posiada umiejętności i kompetencje w zakresie komunikacji i mediacji, porozumiewania się z ludźmi w środowisku otwartym i na ulicy

K_K04 wykazuje gotowość do przeprowadzenia procesów mediacji w środowisku lokalnym

K_K05 wykazuje gotowość udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia człowieka

K_K06 jest świadomy potrzeby przestrzegania etycznych aspektów pracy z osobami wykluczonymi społecznie oraz reprezentowania wrażliwości społecznej w ramach pracy w środowisku otwartym

K_K07 jest świadomy specyfiki podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych oraz zagrażających zdrowiu i życiu w środowisku otwartym w pracy z grupami wykluczonymi takimi, jak: dzieci i młodzież na ulicy, osoby używające narkotyków, osoby bezdomne i osoby prostytuujące się.

Kierownik studiów
dr Małgorzata Michel
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.