Enologia

Wydział
Wydział Farmaceutyczny
Jednostka prowadząca studia
Wydział Farmaceutyczny
Nazwa studiów podyplomowych
Enologia
Obszar kształcenia
Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Opłata za studia podyplomowe
6 700 zł
Adres
ul. Medyczna 9, Kraków
Telefon
12 6205 820
Fax
12 6205 519
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek 10.00 – 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
dyplom ukończenia studiów wyższych, rejestracja w systemie ERK
Zasady-rekrutacji

1. rejestracja w systemie www.erk.uj.edu.pl* od 3.01.2018 od godz. 12.00 do 23.01.2018 r.

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

• podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,

• kserokopia dyplomu magisterskiego.

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

2. wpis na studia

Zasady wpisów na studia podyplomowe

1. Osobiście: 29-30.01.2018 r.

Miejsce wpisów: Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, pokój 01-141

2. Mailowo: 29-30.01.2018 r., spełniając następujące warunki:

• kandydat zobowiązany jest po ogłoszeniu listy rankingowej i uzupełnieniu danych w systemie erk przesłać maila na adres m.kozlowska@uj.edu.pl o treści: „potwierdzam chęć wpisania się na studia podyplomowe w zakresie enologii oraz deklaruję odesłanie w terminie 7 dni od otrzymania jednego (podpisanego) egzemplarza umowy o odpłatności za studia podyplomowe”.

• kandydat zobowiązany jest dołączyć do maila skan dowodu osobistego

• kandydat zobowiązany wraz umową przesłać podpisane zdjęcie

*o przyjęciu na studia decyduje kolejność rejestracji w systemie erk

Limit przyjęć
min. 20 osób maks. 25 osób
Termin rekrutacji
od 03.01.2018 do 23.01.2018
Początek studiów
Marzec 2018 r.
Opis studiów
Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Enologia posiadają szeroką wiedzę problematyki winiarskiej, praktyczne umiejętności w zakresie uprawy winorośli, winifikacji oraz aspektów zdrowotnych i kulturowych. Absolwent posiada znajomość budowy i rozwoju krzewu winorośli, systematyki winorośli, szczepów i krzyżówki, choroby winorośli, wpływu na właściwości organoleptyczne win, stosowanych środków ochrony roślin. Zna teoretyczne podstawy technologii produkcji wina – winifikacji, sekwencji procesu produkcyjnego w wytwarzaniu poszczególnych rodzajów win, techniki procesu produkcyjnego i rozwiązań technologicznych. Potrafi objaśnić: składniki makro i mikro, etanol, kwasy, rodzaje, przemiany, cukier resztkowy, polifenole, wyjaśnić procesy fermentacja alkoholowej, jabłkowo-mlekowej, rodzaje drożdży, a także czynniki wpływające na jakość wina. Absolwent posiada znajomość podstaw teoretycznych analizy sensorycznej wina oraz praktycznych zagadnień degustacji. Są mu znane zdrowotne aspekty wina: biologiczne działanie składników wina, potencjał antyoksydacyjny, francuski paradoks, toksyczne działanie alkoholu etylowego. Ma również świadomość kulturowych aspektów wina - europejskiej tradycji związanej z winem i jego symboliczną rolą w kulturze i mitologii. Zna prawne aspekty uprawy winorośli i produkcji wina w Polsce, oraz aspekty ekonomiczne winiarstwa.
Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Farmaceutycznego ul. Medyczna 9, dwie soboty (10.00 – 18.00) i niedziele (9.00 – 15.00) w miesiącu. 4 spotkania odbywają się w winnicy uniwersyteckiej „Łazy”
Punkty ECTS
30
Materiały dostępne w sekretariacie
Materiały dydaktyczne
Wymagane dokumenty

Rejestracja:

• podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,

• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Wpis:

• oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych lub równorzędnego, a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu ukończenia studiów wyższych – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej, na dyplomie oraz oświadczenie o doręczeniu oryginału lub odpisu dyplomu w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,

• fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

• dowód osobisty wraz z kserokopią obu stron tego dokumentu.

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

Program studiów

1. Podstawy uprawy winorośli wraz z biologią winogron – 28 h

2. Chemia wina – 46 h

3. Technologia produkcji wina: winifikacja – 44 h

4. Kulturowe aspekty wina – 17 h

5. Zdrowotne aspekty wina – 14 h

6. Analiza sensoryczna wraz z elementami degustacji wina – 30 h

7. Typologia wina, regiony winiarskie. Regulacje prawne w produkcji i dystrybucji wina – 14 h

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
Dr Maciej Gawlik
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Enologii