Biologia sądowa

Wydział
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Jednostka prowadząca studia
Instytut Zoologii
Nazwa studiów podyplomowych
Biologia sądowa
Obszar kształcenia
Obszar nauk przyrodniczych
Opłata za studia podyplomowe
6 000 zł
Adres
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
Telefon
12 664 50 36
Fax
12 664 50 01
Godziny przyjęć w sekretariacie
środa, czwartek, piątek, sobota godziny 9-14
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

Zasady-rekrutacji

Kolejność zgłoszeń,

Rejestracja odbywa się elektronicznie poprzez system ERK

Uniwersytet Jagielloński - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Limit przyjęć
min. 30 osób maks. 60 osób
Termin rekrutacji
od 08.01.2015 do 18.02.2015
Początek studiów
28.02.2015.
Opis studiów

Studia podyplomowe z biologii sądowej, kierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich pragnących poszerzyć wiedze, umiejętności i kompetencje dotyczące zastosowań nauk biologicznych w rozwiązywaniu problemów z zakresu kryminalistyki. Adresatami oferty studiów podyplomowych Biologia sądowa są przede wszystkim osoby, które z racji posiadanego wykształcenia, a także wykonywanego lub planowanego zawodu będą związane z kryminalistyką, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także absolwenci kierunków biologicznych lub medycznych, którzy zechcą poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące metod stosowanych w laboratoriach kryminalistycznych. Uzyskana wiedza będzie pomocna pracownikom laboratoriów kryminalistycznych oraz pracownikom policji, prokuratur, sądów oraz adwokatów, którzy opierają się na wynikach pracy biegłych sądowych z zakresu nauk biologicznych. Jest to niezwykle dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki. Słuchacze będą mogli zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy oraz możliwościami zastosowania metod analiz biologicznych w postępowaniu dowodowym. Program zajęć umożliwi uczestnikom studiów pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktyczną na temat nowoczesnych technik analitycznych oraz interpretacji wyników badań, które będą mogli wykorzystywać w swojej działalności zawodowej.

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ oraz pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Obie instytucję są renomowanymi jednostkami, co gwarantuje wysoki poziom zajęć. Dużą zaletą studiów podyplomowych w zakresie biologii sądowej jest fakt, że wielu z wykładowców należy do grona biegłych sądowych, co umożliwi studentom zapoznanie się z praktycznymi aspektami wykonywania i interpretacji ekspertyz w oparciu o materiał biologiczny dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

Celem studiów jest:

• uzyskanie wiedzy w zakresie wybranych obszarów nauk przyrodniczych i medycznych stosowanych w ekspertyzach sądowych, w tym: antropologii sądowej, entomologii sądowej, genetyki sądowej, gleboznawstwa, mikrobiologii lekarskiej, medycyny sądowej, palinologii, tafologii, toksykologii, oraz zastosowań metod statystycznych w kryminalistyce i administracji sądowej,

• uzyskanie wiedzy o metodach analizy materiału biologicznego i ich wykorzystaniu w postępowaniu dowodowym,

• nabycie umiejętności samodzielnego pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego oraz szczegółowej dokumentacji miejsca zdarzenia.

• nabycie umiejętności oceny i oznaczania materiału, który zebrano na miejscu zdarzenia, i prawidłowego przygotowania ekspertyz sądowych,

• nabycie umiejętności określania okoliczności i miejsca zdarzenia na podstawie dostarczonego lub samodzielnie zebranego biologicznego materiału dowodowego,

• przygotowanie się do podejmowania współpracy z policją, prokuratorami, lekarzami medycyny sądowej w zakresie przygotowania i wykorzystywania ekspertyz w oparciu o materiał biologiczny dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

Terminy zajęć
10 weekendów w semestrze I i 10 weekendów w semestrze 2 w soboty zajęcia będą się odbywać w godzinach 9-19, w niedziele 9-14. W semestrze drugim jedne zajęcia w godzinach 9-18 będą odbywać się w piątek.
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie

Rozkład i terminy zajęć , sylabusy modułów kształcenia

Wymagane dokumenty

1. podanie o przyjęcie na studia

2. kwestionariusz osobowy

3. odpis dyplomu ukończenia studiów

4. dwie fotografie 35 * 45 mm

5. zobowiązanie do terminowego uiszczania opłat

Kierownik studiów
prof. dr hab. Józefa Styrna
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych