Biznes w biotechnologii

Wydział
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Jednostka prowadząca studia
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o
Nazwa studiów podyplomowych
Biznes w biotechnologii
Opłata za studia podyplomowe
3 900 PLN
Adres
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Telefon
+48 12 664 60 00
Fax
+48 12 664 69 02
Godziny przyjęć w sekretariacie
w dni powszednie od 8.30 do 15.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski, angielski (dla części zajęć)
Wymagania wstępne

kandydat powinien mieć dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magisterium). Preferowane wykształcenie przyrodnicze lub ekonomiczne.

Zasady-rekrutacji

o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia na studia będą odbywały się w systemie ERK (elektroniczna rekrutacja kandydatów)

Limit przyjęć
min. 22 osób maks. 40 osób
Termin rekrutacji
od 11.06.2012 do 16.09.2012
Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się podczas zjazdów weekendowych dwa razy w miesiącu: w soboty (9.00 - 18.00) i niedziele (9.20 - 15.00). Studia realizowane będą w dwóch semestrach po około 70 godzin wykładowych i 30 godzin zajęć praktycznych na semestr.
Punkty ECTS
60 ECTS
Wymagane dokumenty
  • umowa cywilno-prawna podpisana przez kandydata, dostarczona po zarejestrowaniu w systemie ERK
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • dwie fotografie
Kierownik studiów
dr Tomasz Panz
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych „Biznes w biotechnologii" uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w biznesie life science (organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem), ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii oraz przy założeniu intensywnego wdrażania procesów transferu technologii i zarządzania innowacjami.
Absolwent zdobędzie umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Absolwent zostanie przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach działających w obszarze biotechnologii i przemysłów pokrewnych, jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych. Ponadto absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a przede wszystkim do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.