Studia podyplomowe z biologii molekularnej

Wydział
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Jednostka prowadząca studia
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nazwa studiów podyplomowych
Studia podyplomowe z biologii molekularnej
Obszar kształcenia
Obszar nauk przyrodniczych
Opłata za studia podyplomowe
3 200 zł
Adres
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Telefon
12 664 60 00
Godziny przyjęć w sekretariacie
w dni powszednie od 8.30 do 15.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Ukończone studia wyższe (licencjat lub magisterium)
Zasady-rekrutacji
Decyduje kolejność zgłoszeń w systemie ERK
Limit przyjęć
min. 24 osób maks. 48 osób
Termin rekrutacji
od 25.06.2018 do 25.09.2018
Początek studiów
Październik 2018 r.
Opis studiów
Studia doskonalące – zapoznanie z nowymi osiągnięciami biologii molekularnej od strony teoretycznej oraz zapoznanie się z wybranymi technikami badawczymi biologii molekularnej. Program obejmie około 200 godzin wykładów i około 70 godzin ćwiczeń-demonstracji. Program studiów obejmuje osiemnaście weekendowych zjazdów, w tym sześć sesji ćwiczeniowych. Ćwiczenia odbywają się w grupach maksymalnie dwunastoosobowych w salach laboratoryjnych Wydziału. Wymiar godzinowy zajęć podany jest w zakładce PROGRAM STUDIÓW. Przedmioty powyżej 12 godzin wykładów zaliczane są na podstawie egzaminów testowych, pozostałe - zaliczane na podstawie obecności na zajęciach i krótkich testów.
Terminy zajęć
Zajęcia zaplanowane są na zjazdy dwa razy w miesiącu w blokach weekendowych: soboty (9:20 - 18.00) i niedziele (9.00 - 14.00) przez cały rok akademicki.
Punkty ECTS
63
Materiały dostępne w sekretariacie
Plany zajęć z ubiegłorocznych studiów
Wymagane dokumenty
Podpisana umowna cywilno-prawna, odpis dyplomu ukończenia studiów, dwie fotografie
Program studiów

Aktualny wymiar godzinowy poszczególnych wykładów i ćwiczeń-demonstracji jest następujący:

· Genetyka molekularna - wykłady 30 godz., ćwiczenia 9 godz.

· Biologia komórki - wykłady 32 godz., ćwiczenia 12 godz.

· Rośliny transgeniczne - wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz.

· Biosynteza białka - wykłady 12 godz.

· Przeciwciała monoklonalne – wykłady 4 h

· Struktura i funkcja białek - wykłady 8 godz., ćwiczenia 3 godz.

· Fotosynteza - wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz.

· Kultury tkanek i komórek roślinnych - wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz.

· Immunologia - wykłady 16 godz., ćwiczenia 9 godz.

· Mikrobiologia - wykłady 8 godz., ćwiczenia 9 godz.

· Wirusologia - wykłady 4 godz., ćwiczenia 6 godz.

· Sygnalizacja międzykomórkowa - wykłady 10 godz.

· Cytokiny, genomika i proteomika - wykłady 4 godz.

· Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin - wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz.

· Biologia wolnorodnikowa -wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz.

· Rola żywienia w zapobieganiu chorobom nowotworowym - wykłady 6 godz.

· Mikroskopia konfokalna - wykłady 4 godz., ćwiczenia 3godz.

· Choroby genetyczne i metody badań z nimi związane - wykład 2 godz.

· Diagnostyka molekularna – wykłady 6 godz.

· Terapie genowe - wykłady 6 godz.

· Molekularne mechanizmy angiogenezy - wykłady 6 godz.

· Apoptoza i stres komórkowy - wykłady 4 godz.

· Wybrane zagadnienia ekspresji genów - wykłady 8 godz.

· Bioinformatyka – ćwiczenia 3 godz.

· Modelowanie molekularne – wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz.

· Analiza DNA w kryminalistyce – wykłady 8 godz., ćwiczenia 3 godz.

Efekty kształcenia
Studia doskonalące – zapoznanie z aktualnymi osiągnięciami biologii molekularnej oraz współczesnymi technikami badawczymi stosowanymi w biologii komórki, biochemii i genetyce molekularnej.
Kierownik studiów
dr Tomasz Panz
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Orientacja w najnowszych osiągnięciach biologii molekularnej. Poznanie technik używanych do badań biologicznych na poziomie molekularnym. Studia-w przypadku spełnienia warunków do ich zaliczenia- kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.