Chemia dla nauczycieli

Wydział
Wydział Chemii
Jednostka prowadząca studia
Zakład Dydaktyki Chemii
Nazwa studiów podyplomowych
Chemia dla nauczycieli
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Obszar nauk ścisłych
Opłata za studia podyplomowe
4 000 zł
Adres
ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków
Telefon
12 686 24 32
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek – piątek 10.00 – 14.00
Liczba semestrów
3
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne. Uprawnienia do nauczania innego przedmiotu. Uzyskiwane uprawnienia do nauczania są zgodne z posiadanym poziomem wykształcenia i ukończonym przygotowaniem pedagogiczno-psychologicznym.
Zasady-rekrutacji
Kolejność zgłoszeń
Limit przyjęć
min. 16 osób maks. 40 osób
Termin rekrutacji
od 04.06.2018 do 21.09.2018
Początek studiów
Październik 2018
Opis studiów
Studia Podyplomowe „Chemia dla nauczycieli” prowadzone są przez Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1970 r. Wykłady, seminaria i ćwiczenia prowadzone są przez pracowników Wydziału Chemii UJ posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu dydaktyki akademickiej i szkolnej.
Terminy zajęć
Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków Wybrane piątki od 13:45-20:30 oraz wybrane soboty od 8:00-14:45
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
Wymagane dokumenty

Podanie

Kwestionariusz osobowy

1. zdjęcie

Odpis Dyplomu

Program studiów

Moduł i liczba godzin:

Chemia nieorganiczna 65

Chemia organiczna z elementami biochemii 80

Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej 65

Osiągnięcia współczesnej chemii 30

Podstawy chemii dla nauczycieli 30

Dydaktyka chemii 60

Technologia informacyjna w nauczaniu chemii 15

Elementy ochrony środowiska 15

Historia nauk przyrodniczych 15

Praktyka szkolna 60

SUMA 435

Efekty kształcenia

Ogólne efekty kształcenia

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych zadań szkoły w zakresie przedmiotu chemia na różnych poziomach edukacji szkolnej, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów; wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji oraz multimedialnych pomocy dydaktycznych; umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces; charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności; jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela.  

Wiedza

• Dysponuje wiedzą z zakresu chemii ogólnej, fizycznej, nieorganicznej, organicznej, biochemii oraz edukacji ekologicznej w stopniu pozwalającym na realizację tych zagadnień podczas nauczania chemii na różnych poziomach edukacji szkolnej.

• Potrafi omówić podstawowe pojęcia, prawa i zjawiska chemiczne; opisuje właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych; dostrzega zależność pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

• Potrafi omówić przepisy dotyczące składowania, wykorzystania i utylizacji substancji chemicznych w pracowni szkolnej.

• Dysponuje wiedzą pozwalającą wykazać interdyscyplinarny charakter chemii, jej najnowsze osiągnięcia i różnorodne zastosowanie we współczesnym świecie oraz wpływ przemysłu i technologii chemicznej na środowisko.

Umiejętności

• Korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, biegle wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne do pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji. Krytycznie odnosi się do pozyskiwanych informacji.

• Posiada umiejętność samodzielnego planowania i opracowywania scenariuszy lekcji z uwzględnieniem doświadczeń ilustrujących omawiane treści.

• Bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi, projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne w pracowni chemicznej, potrafi opracować i zrealizować działalność szkolnej pracowni chemicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie składowania, użytkowania i utylizacji substancji chemicznych.

• Dyskutuje na temat współczesnych nurtów badawczych w naukach przyrodniczych i na tematy dotyczące wybranych zagadnień z tej dziedziny posługując się językiem naukowym typowym dla nauk chemicznych. Dostrzega związki i zależności między chemią a innymi obszarami nauk przyrodniczych.

Kompetencje społeczne

• Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności.

• Wykazuje zainteresowanie chemią i naukami przyrodniczymi. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień przyrodniczych i popularyzować wiedzę z tej dziedziny nauki. Dostrzega problemy społeczne i środowiskowe oraz właściwe na nie reaguje.

Kierownik studiów
dr Paweł Bernard
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.