Imigranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe i prawne

Wydział
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Jednostka prowadząca studia
Instytut Europeistyki UJ, współpraca: Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych UJ w Krakowie oraz Centrum Badań nad Migracjami Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Nazwa studiów podyplomowych
Imigranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe i prawne
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
3 800 zł
Adres
ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków
Telefon
12 664 74 07
Godziny przyjęć w sekretariacie
Poniedziałek-piątek 11:30-14:30
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Ukończone studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie.
Zasady-rekrutacji
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Limit przyjęć
min. 16 osób maks. 36 osób
Termin rekrutacji
od 01.06.2018 do 15.10.2018
Początek studiów
16.10.2018
Opis studiów

Studia są zorientowane na nabycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do optymalnego, zgodnego ze standardami europejskimi, wykonywania pracy zawodowej, która wiąże się z różnego typu kontaktem z przedstawicielami innych kultur (obsługa cudzoziemców w zakresie ich adaptacji i integracji w sektorze pracy, służby zdrowia, edukacji, działań w sektorze usług społecznych i in., integracja cudzoziemców ze społeczeństwem przyjmującym, w tym przełamywanie barier kulturowych, uprzedzeń, nieufności i niechęci, rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie patologiom, integracja w ramach działań międzysektorowych, praca w ośrodkach dla cudzoziemców: strzeżonych i otwartych, praca w pionie edukacyjnym kadr, etc.).

Studia są ukierunkowane na ukształtowanie postaw opartych na: zrozumieniu relacji komunikacyjnych jakie zachodzą między urzędnikami, funkcjonariuszami a imigrantami w sytuacji bezpośredniego kontaktu w różnych przestrzeniach publicznych (urząd, ośrodek, miejsce pracy) i prywatnych.

Program kursów będzie obejmował bloki zajęć ukierunkowanych w pierwszej kolejności na: - przezwyciężanie barier identyfikacyjnych imigrantów/cudzoziemców, - przezwyciężanie barier komunikacyjnych z imigrantami/cudzoziemcami.

Terminy zajęć
Soboty i niedziele, w godzinach: 9.00-17.30
Punkty ECTS
36
Materiały dostępne w sekretariacie

1. Materiały informacyjne dotyczące studiów.

2. Kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe.

Wymagane dokumenty

1. Dyplom ukończenia studiów wyższych

2. Życiorys

3. List motywacyjny

4. Kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe.

Program studiów

• Współczesna sytuacja migracyjna w Polsce - 10 h

• Uwarunkowania prawne imigracji w Polsce - 16 h

• Uwarunkowania polityczne imigracji w Polsce - 10 h

• Uwarunkowania społeczne imigracji w Polsce - 20 h

• Uwarunkowania ekonomiczne imigracji w Polsce - 10 h

• Imigranci w Polsce – charakterystyka migracji i związanych z nią zagrożeń - 38 h (w tym migracje z Dalekiego Wschodu, Bliskiego Wschodu i Afryki Płn. oraz państw rosyjskojęzycznych byłego obszaru ZSRR)

• Imigranci w Polsce – bariery identyfikacji i komunikacji - 60 h (w tym: Zróżnicowanie kulturowe imigrantów z obszaru byłego ZSRR, Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz Afryki Północnej; Bagaż kulturowy imigrantów; Praktyki komunikacyjne)

• Społeczno-kulturowe i psychologiczne determinanty kontaktu z innym - 14 h

• Pozyskiwanie funduszy europejskich na działania wobec imigrantów - 6 h

Efekty kształcenia
Podstawowym celem studiów jest ukształtowanie postaw opartych na wiedzy i zrozumieniu relacji komunikacyjnych jakie zachodzą między pracownikami sektora usług publicznych, urzędnikami, funkcjonariuszami, pracownikami i aktywistami sektora NGO, a imigrantami/cudzoziemcami w sytuacji bezpośredniego kontaktu w różnych przestrzeniach publicznych (urząd, instytucja, miejsce pracy) i prywatnych. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów mają im pozwolić sprawnie realizować działania ukierunkowane na imigrantów/cudzoziemców ze szczególnym naciskiem na przezwyciężanie barier identyfikacyjnych i komunikacyjnych w kontaktach z imigrantami/cudzoziemcami.
Kierownik studiów
dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.