Fundusze UE: pozyskiwanie i rozliczanie

Wydział
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Jednostka prowadząca studia
Instytut Europeistyki
Nazwa studiów podyplomowych
Fundusze UE: pozyskiwanie i rozliczanie
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
3 900 zł
Adres
ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków
Telefon
12 664 74 07
Godziny przyjęć w sekretariacie
Poniedziałek-piątek 11:30-14:30
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

Słuchaczami studiów podyplomowych „Fundusze Unii Europejskiej: pozyskiwanie i rozliczanie" mogą zostać osoby:

1. legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych tj. studiów licencjackich, inżynierskich jak również magisterskich.

2. przystąpiły do procedury kwalifikacyjnej.

Zasady-rekrutacji
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Limit przyjęć
min. 17 osób maks. 35 osób
Termin rekrutacji
od 01.06.2018 do 31.10.2018
Początek studiów
Listopad 2018
Opis studiów
Szerokie możliwości finansowania przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej powodują, że umiejętności w zakresie identyfikowania źródeł finansowania projektów, a następnie ich przygotowania i rozliczania są szczególnie poszukiwane przez pracodawców. Celem studiów jest zatem przekazanie stosownej i aktualnej wiedzy oraz niezbędnych w tym zakresie umiejętności praktycznych. Adresatem/grupą docelową są: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, sektora MŚP oraz NGO. Plan studiów obejmuje 250 godzin dydaktycznych (dwa semestry) realizowanych w proporcjach: 40% zajęć teoretycznych + 60% zajęć praktycznych. Zajęcia będą odbywać się w centrum miasta co dwa tygodnie (soboty/niedziele) po 7 godzin dziennie.
Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. od 9:00 do 17:00 co 2-3 tygodnie.
Punkty ECTS
120
Materiały dostępne w sekretariacie
Szczegółowy opis studiów wraz z harmonogramem zajęć dydaktycznych.
Wymagane dokumenty

(a) podanie o przyjęcie,

(b) dyplom ukończenia studiów wyższych,

(c) życiorys,

(d) kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe.

Program studiów

• Budżet i polityka regionalna UE – 15 godz.,

• Fundusze unijne w Polsce na lata 2014-2020 – 20 godz.,

• Europejski Fundusz Społeczny – 20 godz.,

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości – 20 godz.,

• Fundusze rolne i rozwój przedsiębiorczości na wsi – 10 godz.,

• Programy Ramowe oraz tzw. fundusze norweskie – 5 godz.,

• Myślenie projektowe - metodyka przygotowania projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE – 15 godz.,

• Metodologia przygotowania wniosku aplikacyjnego - warsztaty - 15 godz.,

• Studium wykonalności projektu europejskiego – 5 godz.,

• Biznesplan w projektach unijnych – 10 godz.,

• Wdrażanie projektów społecznych (w tym rozliczenie finansowe) – 10 godz.,

• Wdrażanie projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych (w tym rozliczenie finansowe) – 10 godz.,

• Zamówienia publiczne w projektach unijnych – 10 godz.,

• Pomoc publiczna – 10 godz.,

• Ewaluacja, audyt projektów unijnych – 5 godz.,

• Konsultacje społeczne w unijnych projektach infrastrukturalnych i środowiskowych (w tym ocena oddziaływania na środowisko) – 10 godz.,

• Seminarium dyplomowe (przygotowanie projektu miękkiego: I grupa, przygotowanie projektu twardego: II grupa). Uczestnicy dzielą się według własnych preferencji na dwie grupy seminaryjne. W ramach pierwszej przygotowują jako pracę dyplomową projekt „miękki”; w drugiej natomiast projekt „twardy. Każde seminarium ma miejsce w wymiarze 10 godzin.

• Łącznie: 200 godzin

Efekty kształcenia

Absolwent studiów podyplomowych „Fundusze Unii Europejskiej: pozyskiwanie i rozliczanie" uzyska wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

* identyfikacji źródeł finansowania projektów rozwojowych za pośrednictwem funduszy unijnych, przygotowania projektów (tzw. miękkich, jak również inwestycyjnych, infrastrukturalnych) zgodnie z wymogami UE,

* wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy europejskich (w tym rozliczenia rzeczowego i finansowego),

* kluczowych aspektów związanych z wdrażaniem projektów europejskich (pomoc publiczna, zamówienia publiczne, ocena oddziaływania na środowisko, polityki horyzontalne, instrumenty inżynierii finansowej),

* ewaluacji interwencji funduszy Unii Europejskiej, audytu projektów unijnych,

* rozliczania projektów w aspekcie finansowym oraz prawnym.

Wiedza, jak również kompetencje słuchaczy nabyte w toku studiów mają przyczynić się do zwiększenia efektywności i skuteczności realizacji programów, projektów w przedsiębiorstwach (w tym - w firmach konsultingowych), organizacjach pozarządowych, instytucjach finansowych, placówkach oświatowych, instytucjach otoczenia biznesu, administracji publicznej oraz innych podmiotach, chcących aplikować i rozliczać środki pochodzące z funduszy europejskich.

Kierownik studiów
Prof. dr hab. Jan W. Tkaczyński
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.