Administracja publiczna

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego
Nazwa studiów podyplomowych
Administracja publiczna
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
3 400 zł
Adres
31-005 Kraków, ul. Bracka 12, pok. 9a
Telefon
(12) 663 19 00
Godziny przyjęć w sekretariacie
wtorek – piątek 11.00 – 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Zasady-rekrutacji

Kolejność zgłoszeń; warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich) lub magisterskich; rekrutacja odbywa się w drodze zapisów.

Termin składania dokumentów: od 10 września 2018 r. do 21 września 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Limit przyjęć
min. 35 osób maks. 60 osób
Termin rekrutacji
od 10.09.2018 do 21.09.2018
Początek studiów
1.10.2018 r.
Opis studiów
Celem studiów jest uzupełnienie, zaktualizowanie lub uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu funkcjonowania organów administracji publicznej. Celem tych studiów jest również przekazanie umiejętności i wiedzy z zakresu rozwiązywania praktycznych problemów funkcjonowania administracji. Studia te ukierunkowane są na podnoszenie wiedzy absolwentów umożliwiającej pełnienie określonych funkcji w administracji (np. zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego – art. 6a ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego). Studia te pozwalają na uzyskanie wiedzy uzupełniającej z zakresu administracji.
Terminy zajęć
Studia trwają dwa semestry, zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele (od 8.00 do 20.00).
Punkty ECTS
54
Wymagane dokumenty
Odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich) lub magisterskich, kwestionariusz osobowy (do wydrukowania ze strony http://www.podyplomowe.uj.edu.pl ), dwa zdjęcia o wymiarach 37 x 52 mm.
Program studiów

Prawo ochrony środowiska (8 godz.),

Odpowiedzialność pracownika administracji publicznej (6 godz.),

Jawność działania administracji publicznej - udostępnienie i ochrona informacji w administracji (4 godz.),

Prawo pracy w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym (6 godz.),

Bezpieczeństwo lokalne (4 godz.),

Wybory i referendum lokalne (4 godz.),

Podatki i opłaty lokalne (8 godz.),

Przestępstwa urzędnicze (4 godz.),

Finanse publiczne (8 godz.),

Ordynacja podatkowa (6 godz.),

Audyt w administracji (8 godz.),

Kontrola zarządcza (8 godz.),

Informatyka (8 godz.),

Seminarium (25 godz.),

Korzystanie z prawa cywilnego przez administrację publiczną (4 godz.),

Postępowanie administracyjne (16 godz.),

Zamówienia publiczne (6 godz.),

Nadzór administracyjny i kontrola sądowa (7 godz.),

Zasady ustroju terytorialnego RP (8 godz.),

Jednostki pomocnicze gminy (3 godz.),

Zarządzanie samorządowymi jednostkami organizacyjnymi (8 godz.),

Prawo budowlane, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (8 godz.),

Fundusze UE wykorzystywane przez samorządy terytorialne w Polsce (10 godz.),

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i samorządów terytorialnych (8 godz.),

Zarys systemu planowania przestrzennego i rewitalizacji (4 godz.)

Efekty kształcenia

Wiedza: ma wiedzę w zakresie podstaw prawa cywilnego, prawa pracy, prawa urzędniczego, prawa administracyjnego, prawa podatkowego i finansów publicznych na tle innych nauk społecznych, zna i rozumie podstawowe pojęcia funkcjonowania organów administracji rządowej i samorządowej, zasady wykonywania przez nie zadań publicznych i gospodarowania zasobami finansowymi oraz zarządzania w administracji publicznej, posiada podstawową wiedzę o ustroju administracji publicznej, strukturach i funkcjonowaniu państwa, jego instytucji, a także innych jednostek oraz zna i rozumie zasady udostępniania informacji o administracji i sposobie wykonywania przez nie zadań publicznych

Umiejętności: potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska prawne oraz ekonomiczne w zakresie nauk o administracji w szczególności związanych z funkcjonowaniem organów administracji samorządowej, w szczególności w zakresie wykonywania zadań publicznych, ma umiejętność wykorzystywania i prawidłowego posługiwania się podstawową wiedzą z zakresu nauki o prawie i administracji i podstawową wiedzę ekonomiczną i potrafi pozyskiwać dane dla analizowania procesów i zjawisk w zakresie nauk o administracji, potrafi samodzielnie zinterpretować i wykorzystać podstawowe instytucje prawa materialnego dotyczące spraw załatwianych na poziomie administracji terenowej oraz procedury zmierzającej do podjęcia decyzji (procedury administracyjnej, procedury podatkowej i procedury wyborczej oraz referendalnej)

Kompetencje: ma świadomość ważności i zrozumienie procesu skutecznego komunikowania się, potrafi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie potrzebę stałego doskonalenia się, wykazuje predyspozycje do efektywnego działania, wykazuje gotowość prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania zagadnień dotyczących funkcjonowania administracji publicznej zgodnie z zasadami prawa

Kierownik studiów
Dr hab. Kazimierz Bandarzewski
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych