Edytorstwo - Redakcja tekstu

Wydział
Wydział Polonistyki
Jednostka prowadząca studia
Wydział Polonistyki, Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
Nazwa studiów podyplomowych
Edytorstwo - Redakcja tekstu
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Opłata za studia podyplomowe
3 600 zł
Adres
ul. Gołębia 16, p. 44, 31-007 Kraków
Telefon
12 663 13 23
Godziny przyjęć w sekretariacie
Poniedziałek 10.00 – 14.00, Wtorek 10.00 – 14.00, Środa nieczynne, Czwartek 10.00 – 14.00, Piątek 10.00 – 14.00, Sobota 09.00 – 13.00 (Sobota sekretariat czynny tylko w dni zjazdów), Niedziela nieczynne
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Kwalifikacje studiów pierwszego stopnia
Zasady-rekrutacji
Składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie, decyduje kolejność zgłoszeń.
Limit przyjęć
min. 18 osób maks. 22 osób
Termin rekrutacji
od 15.06.2018 do 30.09.2018
Początek studiów
15 października 2018
Opis studiów
Celem studiów podyplomowych: EDYTORSTWO - REDAKCJA TEKSTU jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych absolwentów wyższych uczelni, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie każdej specjalności. Studia są przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych pracą w wydawnictwie, bądź współpracą z wydawnictwem, które pragną się wyspecjalizować w redagowaniu publikacji. Program studiów obejmuje całokształt wiedzy merytorycznej w zakresie redakcji naukowej, redakcji technicznej, grafiki książki, poligrafii, bibliografii, prawa autorskiego, składu książki, projektowania publikacji. Jest to wiedza potrzebna dla uzyskania kompetencji niezbędnych podczas wykonywania wszystkich prac przygotowawczych służących wydaniu publikacji. Jest to oferta dla absolwentów wyższych uczelni, którzy pragną przygotować się do pracy na stanowiskach redaktorskich, bądź zdobytą wiedzę wykorzystać we własnych przedsięwzięciach gospodarczych o profilu wydawniczym.
Terminy zajęć
soboty i niedziele w cyklu dwutygodniowym w godz.: sobota (10.15 – 18.00); niedziela (10.15 – 18.00)
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
kwestionariusz osobowy, zlecenie do zapłaty
Wymagane dokumenty

a) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich), a w przypadku kandydata, który uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych na Uniwersytecie Jagiellońskim, poświadczoną przez pracownika uczelni kopię tego dyplomu,

b) kwestionariusz osobowy, według wzoru określonego w załączniku do zarządzenia,

c) CV, list motywacyjny, trzy zdjęcia

Program studiów

Nazwa modułu kształcenia:

I semestr

Bibliografia – 15 godz. ćw.

Językowe podstawy edytorstwa – 20 godz. ćw.

Prawo autorskie, wydawnicze i prasowe – 15 godz. w.

Redakcja techniczna – 10 godz. ćw.

Grafika książki – 15 godz. ćw. (2 grupy)

Zagadnienia poligraficzne – 15 godz. w.

Zagadnienia poligraficzne – 15 godz. ćw.

Seminarium dyplomowe ( 2 grupy) – po 10 godz. każda.

II semestr

Skład książki – 20 godz. ćw. (2 grupy)

Projektowanie publikacji – 25 godz. ćw.

Redakcja naukowa – 40 godz. ćw.

Seminarium dyplomowe ( 2 grupy) – po 10 godz. każda

Efekty kształcenia
Słuchacz posiądzie znajomość zasad opracowania merytorycznego, naukowego, językowego i technicznego tekstów różnego typu, będzie miał podstawową wiedzę w zakresie grafiki książki, redakcji technicznej i poligrafii pozwalającą na ocenę projektu i analizę ścieżki jego realizacji, posiądzie wiedzę z zakresu pracy wydawnictwa, zrozumie prawa rządzące rynkiem wydawniczym i będzie umiał zanalizować repertuar wydawniczy, będzie dysponował podstawową znajomością prawa autorskiego przydatną do pracy w wydawnictwie, nabędzie następujące umiejętności: potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie, potrafi opracować publikację merytorycznie, wykonać redakcję, adiustację i korektę tekstu, umie wykonać projekt książki, zanalizować go pod względem zasad czytelności tekstu i opracować publikację technicznie, potrafi wykonać makietę i złamać książkę w programie DTP, zgodnie z zasadami prawidłowego składu, umie używać języka XML i potrafi praktycznie wykorzystywać narzędzia nowoczesnych technologii.
Kierownik studiów
prof. dr hab. Ewa Skorupa
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych