Farmacja przemysłowa

Wydział
Wydział Farmaceutyczny
Jednostka prowadząca studia
Wydział Farmaceutyczny
Nazwa studiów podyplomowych
Farmacja przemysłowa
Obszar kształcenia
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Opłata za studia podyplomowe
6 800 zł
Adres
ul. Medyczna 9, Kraków
Telefon
12 6205 820
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek 10.00 – 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Tytuł magistra, rejestracja w systemie ERK.
Zasady-rekrutacji

1. rejestracja w systemie http://www.rekrutacja.uj.edu.pl * w terminie 14.05.2018 r. - 11.09.2018 r.

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

• podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,

• kserokopia dyplomu magisterskiego.

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

2. wpis na studia

Zasady wpisów na studia podyplomowe

1. Osobiście w terminie 17-20.09.2018 r. Miejsce wpisów: Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, pokój 01-141

2. Mailowo w terminie 17-20.09.2018 r. spełniając następujące warunki:

• kandydat zobowiązany jest po ogłoszeniu listy rankingowej i uzupełnieniu danych w systemie erk przesłać maila na adres m.kozlowska@uj.edu.pl o treści: „potwierdzam chęć wpisania się na studia podyplomowe w zakresie farmacji przemysłowej oraz deklaruję odesłanie w terminie 7 dni od otrzymania jednego (podpisanego) egzemplarza umowy o odpłatności za studia podyplomowe”.

*o przyjęciu na studia decyduje kolejność rejestracji w systemie erk

Limit przyjęć
min. 20 osób maks. 35 osób
Termin rekrutacji
od 14.05.2018 do 11.09.2018
Początek studiów
8 października 2018 r.
Opis studiów
Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku farmacja z zakresu farmacji przemysłowej posiadają ogólną wiedzę z zakresu badań i rozwoju, wytwarzania produktu leczniczego, funkcjonowania firmy farmaceutycznej i rynku farmaceutycznego oraz regulacji prawnych w tym zakresie. A w szczególności w zakresie: metodologii projektowania, badań i rozwoju produktu leczniczego, badania leków w fazie przedklinicznej, farmakokinetyki i badań klinicznych leków, wytwarzania produktów leczniczych i kontrola ich jakości. Ponadto zagadnień ochrony własności intelektualnej, wymagań dopuszczania leku do obrotu, regulacji prawnych w firmie farmaceutycznej.
Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Farmaceutycznego ul. Medyczna 9 w dwie soboty (9.30 – 19.00) i niedziele (8.30 – 15.00) w miesiącu.
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
Materiały dydaktyczne.
Wymagane dokumenty

Rejestracja:

1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,

2. kserokopia dyplomu magisterskiego,

Wpis:

1. oryginał dyplomu magisterskiego lub równorzędnego, a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu magisterskiego – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu magisterskiego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej, na dyplomie oraz oświadczenie o doręczeniu oryginału lub odpisu dyplomu w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

Program studiów

1. Metodologia poszukiwań nowych leków: 16 h

2. Badania leków w fazie przedklinicznej i klinicznej: 26 h

3. Wytwarzanie i ocena jakości produktów leczniczych: 72h

4. Ochrona własności intelektualnej i dopuszczanie leku do obrotu: 16h

5. Funkcjonowanie firmy w warunkach rynkowych: 75 h

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
Prof. dr hab. Renata Jachowicz
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia o charakterze doskonalącym.

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku farmacja z zakresu farmacji przemysłowej posiadają ogólną wiedzę z zakresu badań i rozwoju, wytwarzania produktu leczniczego, funkcjonowania firmy farmaceutycznej i rynku farmaceutycznego oraz regulacji prawnych w tym zakresie. A w szczególności w zakresie: metodologii projektowania, badań i rozwoju produktu leczniczego, badania leków w fazie przedklinicznej, farmakokinetyki i badań klinicznych leków, wytwarzania produktów leczniczych i kontrola ich jakości. Ponadto zagadnień ochrony własności intelektualnej, wymagań dopuszczania leku do obrotu, regulacji prawnych w firmie farmaceutycznej.