Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej

Wydział
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jednostka prowadząca studia
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nazwa studiów podyplomowych
Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej
Obszar kształcenia
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Opłata za studia podyplomowe
6 000 zł
Adres
ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Telefon
12/ 4332 766, 12/ 4332 767
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godz. 7:30 do 15:30
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

1. Lekarze

2. Osoby z wyższym wykształceniem medycznym (co najmniej I stopnia w zakresie inspekcji sanitarnej, pielęgniarstwa, położnictwa, analityki, farmacji, fizjoterapii, rehabilitacji i inne)

Zasady-rekrutacji

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, iż w terminie zasadniczym rekrutacji przyjmowane są zgłoszenia kandydatów spełniających wymagania wstępne.

Po rekrutacji zakończonej z wynikiem pozytywnym, warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

1. zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

2. wniesienie opłaty za I semestr studiów.

Limit przyjęć
min. 30 osób maks. 45 osób
Termin rekrutacji
od 01.03.2018 do 04.09.2018
Początek studiów
październik 2018 r.
Opis studiów

Celem studiów podyplomowych „Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej” jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu nadzoru epidemiologicznego i mikro-biologicznego nad zakażeniami, ze szczególnym uwzględnieniem ich lekooporności. Wykłady prezentują szeroką wiedzę m.in. z zakresu: epidemiologii i nadzoru epidemiologicznego, kontroli zakażeń w stosowaniu procedur inwazyjnych, lekooporności i racjonalnej antybiotykoterapii.

Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności: opisu sytuacji epidemiologicznej oddziału/szpitala/jednostki i jej analizy, wdrożenia działań interwencyjnych, oznaczenia i kontroli lekooporności.

Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:

- metod i narzędzi służących do analizy stanu epidemiologicznego i mikrobiologicznego różnych typów oddziałów szpitalnych i innych jednostek opieki zdrowotnej,

- planowania interwencji i działania w sytuacji kryzysowej,

- realizowania bieżącego nadzoru,

- wykorzystania do własnych potrzeb dostępnych źródeł informacji oraz narodowych i międzynarodowych rekomendacji w zakresie profilaktyki, rozpoznawania i diagnozowania zakażeń,

- prowadzenia bezpiecznego i skutecznego zapobiegania zakażeniom szpitalnym powstałych z wykorzystaniem procedur inwazyjnych, jak wkłucia do linii naczyniowej, oddech wspomagany, cewnik do pęcherza moczowego oraz u pacjentów operowanych i innych populacji o szczególnym narażeniu

- metod i środków stosowanych w dekontaminacji środowiska w odniesieniu do różnych potrzeb

- nowoczesnych metod badań i analiz mikrobiologicznych, w tym molekularnych stosowanych w codziennej praktyce klinicznej oraz w dochodzeniach epidemiologicznych.

Absolwenci tego kierunku będą posiadali wiedzę na temat kontroli zakażeń, ich profilaktyki, diagnostyki i leczenia, będą umieli posługiwać się metodami analizy epidemiologicznej, poznają nowoczesne metody mikrobiologii molekularnej, w tym również wykorzystywanych w dochodzeniach epidemiologicznych. Dzięki pracy w laboratorium mikrobiologicznym będą mogli osobiście poznać możliwości i ograniczenia nowoczesnej diagnostyki mikrobiologicznej, w tym również w zakresie badania oporności na antybiotyki. Zdobyta wiedza może w przyszłości posłużyć w realizacji nowoczesnej kontroli zakażeń w warunkach szpitalnych i zakładów opieki długoterminowej.

Studia otrzymały patronat Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych. Studia uzyskały pozytywną ocenę w procesie ewaluacji realizowanej przez niezależną europejską agendę ds. kontroli i profilaktyki chorób The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) .

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów: Sobota od godz. 9.00 do ok. 19.00 Niedziela od godz. 9.00 do ok. 14.00 Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej MCKP UJ: www.mckp.uj.edu.pl
Punkty ECTS
32
Materiały dostępne w sekretariacie
Materiały informacyjne dotyczące studiów podyplomowych Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej m.in: harmonogram zajęć, program kształcenia, efekty kształcenia, plan studiów, sylabusy poszczególnych modułów.
Wymagane dokumenty

1. Rejestracja na stronie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Jagiellońskiego (ERK),

2. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,

3. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, a w przypadku jego braku - oświadczenie o zobowiązaniu się kandydata do dostarczenia dokumentu w określonym czasie,

4. Jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

5. Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie MCKP UJ, lub przesłać pocztą. W przypadku, gdy dokumenty dostarczane są osobiście należy dostarczyć oryginały; w przypadku wysyłania dokumentów pocztą konieczne jest przesłanie kopii dokumentu tożsamości i dyplomu ukończenia studiów wyższych uwierzytelnionych notarialnie.

Program studiów

1. Opracowanie programu nadzoru i działania na rzecz jego promocji (16 godz.)

2. Lekooporność drobnoustrojowa (18 godz.)

3. Kontrola zakażeń w zakresie różnorodnych praktyk zawodowych i ocena ich wyników (16 godz.)

4. Projektowanie systemu nadzoru (17 godz.)

5. Działania na rzecz poprawy jakości, zarządzanie ryzykiem (32 godz.)

6. Zarządzanie w nadzorze nad zakażeniami: projektowanie i plan działania (17 godz.)

7. Zarządzanie systemem nadzoru (17 godz.)

8. Zagadnienia wybrane (17 godz.)

9. Identyfikacja epidemii zakażeń i zarządzanie w razie jej wystąpienia (16 godz.)

10. Interwencje w kontroli zakażeń (16 godz.)

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej