Koloproktologia praktyczna

Wydział
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jednostka prowadząca studia
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nazwa studiów podyplomowych
Koloproktologia praktyczna
Obszar kształcenia
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Opłata za studia podyplomowe
8 000 zł
Adres
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Telefon
12/ 4332 764, 12/ 4332 766, 12/ 4332 767
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godz. 7:30 do 15:30
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie absolwenci kierunku lekarskiego.
Zasady-rekrutacji

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Po rekrutacji zakończonej z wynikiem pozytywnym warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

1. zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe,

2. wniesienie opłaty za I semestr studiów.

Limit przyjęć
min. 25 osób maks. 35 osób
Termin rekrutacji
od 15.11.2018 do 10.02.2019
Początek studiów
marzec 2019 r.
Opis studiów

Są to jedyne studia podyplomowe na rynku europejskim uwzględniające problematykę koloproktologii w teorii i praktyce. Powstały dzięki współpracy wiodącego ośrodka naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz Polskiego Klubu Koloproktologii, co sprawia iż mają wyjątkowy charakter uwagi na program kształcenia ukierunkowany na nabycie umiejętności praktycznych.

Program kształcenia obejmuje dwa semestry, wyposaża słuchaczy w szeroki zakres specjalistycznej wiedzy pozwalającej realizować zadania z zakresu postępowania diagnostycznego, leczenia zachowawczego i zabiegowego, prowadzenia nadzoru i kontroli chorych wyleczonych, rozpoznawania i leczenia powikłań. Zajęcia o charakterze praktycznym mają na celu ukierunkowanie słuchaczy na nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do leczenia pacjentów koloproktologicznych. Wykładowcami są wybitni specjaliści, praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu chirurgii koloproktologicznej z całej Polski. Studia mają na celu ukierunkowanie lekarzy do samodzielnej pracy w zakresie koloproktologii. Kształcą umiejętności w zakresie całościowego rozwiązywania problemów koloproktologicznych poczynając od przeprowadzenia postępowania diagnostycznego poprzez odpowiednie leczenie zachowawcze i zabiegowe do adekwatnego prowadzenia nadzoru i kontroli chorych wyleczonych lub do rozpoznania i leczenia możliwych powikłań.

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu m.in.:

— koloproktologii praktycznej zgodnie z najnowszą wiedzą w tym zakresie,

— podstaw funkcjonowania jelita grubego i odbytnicy, w powiązaniu z funkcjonowaniem całego organizmu,

— zaburzeń funkcjonowania jelita grubego i odbytnicy w aspekcie uwarunkowań diagnozy i terapii,

— metodyki postępowania koloproktologicznego z uwzględnieniem obrazowania, farmakoterapii i metod zabiegowych leczenia.

Absolwent uzyska umiejętności m.in:

— rozpoznawania najważniejszych schorzeń koloproktologicznych, różnicowania i diagnozowania schorzeń powiązanych z funkcją jelita grubego i odbytnicy,

— opracowania modelu postępowania i prowadzenia efektywnej terapii modyfikując swoje działania adekwatnie do aktualnego stanu pacjenta,

— analizowania wyników specjalistycznych badań oraz organizowania współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się pacjentem z zaburzeniami koloproktologicznymi.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów: Sobota od godz. 9.00 do 18.45 Niedziela od godz. 9.00 do 15.00 Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej MCKP UJ.
Punkty ECTS
30
Materiały dostępne w sekretariacie
Materiały informacyjne dotyczące studiów podyplomowych Koloproktologia praktyczna m.in: harmonogram zajęć, program kształcenia, efekty kształcenia, plan studiów, sylabusy poszczególnych modułów.
Wymagane dokumenty

1. Wypełniony kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe – załącznik do zarządzenia nr 105 Rektora UJ z dn. 9 października 2015 roku,

2. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe skierowane do kierownika naukowego studiów.

3. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, a w przypadku jego braku - oświadczenie o zobowiązaniu się kandydata do dostarczenia dokumentu w określonym czasie.

4. Jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie MCKP UJ, lub przesłać pocztą. W przypadku, gdy dokumenty dostarczane są osobiście należy dostarczyć oryginały; w przypadku wysyłania dokumentów pocztą konieczne jest przesłanie kopii dokumentu tożsamości i dyplomu ukończenia studiów wyższych uwierzytelnionych notarialnie.

Program studiów

1. Wprowadzenie do koloproktologii i kierunki rozwoju koloproktologii - 17 godz.

2. Metody diagnostyczne w koloproktologii - interpretacja wyników - 15 godz.

3. Choroba guzków krwawniczych - 16 godz.

4. Nowotwory w praktyce koloproktologicznej - 18 godz.

5. Ropnie i przetoki okołoodbytnicze i choroby zapalne okrężnicy swoiste i nieswoiste - 16 godz.

6. Choroby struktur dna miednicy i czynnościowe schorzenia okrężnicy - 16 godz.

7. Stomia. Zbiorniki jelitowe. Guzy neuroendokrynne - 20 godz.

8. Stany chorobowe kanału odbytu (ostre i przewlekłe) - 16 godz.

9. Techniki operacyjne w koloproktologii - warsztaty chirurgiczne - 15 godz.

Efekty kształcenia

WIEDZA

K_W01 Posiada wiedzę z zakresu koloproktologii praktycznej zgodnie z najnowszymi wytycznymi.

K_W02 Zna podstawy funkcjonowania jelita grubego i odbytnicy, w powiązaniu z funkcjonowaniem całego organizmu.

K_W03 Posiada wiedzę z zakresu zaburzeń funkcjonowania jelita grubego i odbytnicy w aspekcie diagnozy, różnicowania i terapii.

K_W04 Zna podstawy metod postępowania koloproktologicznego z uwzględnie-niem obrazowania diagnostycznego, farmakoterapii oraz metod leczenia zachowawczego i zabiegowego.

K_W05 Zna nowoczesne techniki diagno-styczne stosowane w koloproktologii.

K_W06 Zna metody leczenia zachowawczego schorzeń koloproktologicznych.

K_W07 Zna techniki operacyjne stosowane w koloproktologii klasycznej i laparoskopowej.

K_W08 Posiada wiedzę na temat diagnozowania i leczenia nowotworów z zakresu koloproktologii.

K_W09 Posiada wiedzę na temat diagnozowania i leczenia chorób zapalnych koloproktologicznych.

K_W10 Zna praktyczne zasady skojarzonego leczenia nowotworów jelita grubego i odbytnicy.

K_W11 Zna zasady diagnozowania i leczenia guzów neuroendokrynnych.

K_W12 Zna sposoby wytwarzania stomii jelitowej i dalszej opieki nad pacjentem ze stomią.

K_W13 Zna zasady organizacji pracy wielodyscyplinarnego zespołu koloproktologicznego.

K_W14 Zna działalność organizacji naukowych koloproktologicznych i kierunki rozwoju naukowego.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 Potrafi rozpoznać najważniejsze schorzenia koloproktologiczne, różnicować i diagnozować schorzenia powiązane z funkcją jelita grubego i odbytnicy.

K_U02 Potrafi opracować model postępowania i prowadzenia efektywnej terapii modyfikując swoje działania adekwatnie do aktualnego stanu pacjenta.

K_U03 Potrafi analizować wyniki specjalistycznych badań.

K_U04 Potrafi zorganizować pracę zespołu koloproktologicznego.

K_U05 Potrafi interpretować wyniki badań diagnostycznych stosowanych w koloproktologii oraz wykorzystać je w praktyce.

K_U06 Potrafi przeprowadzić badanie koloproktologiczne, postawić diagnozę oraz opracować zindywidualizowany program terapii.

K_U07 Posiada umiejętność wstępnego leczenia chorób nowotworowych jelita grubego, odbytnicy i odbytu, potrafi odpowiednio skierować chorego do jednostki referencyjnej.

K_U08 Potrafi zaproponować leczenie zachowawcze i operacyjne schorzeń koloproktologicznych.

K_U09 Posiada umiejętność wstępnego zdiagnozowania i leczenia schorzeń ostrych i przewlekłych koloprokto-logicznych.

K_U10 Posiada umiejętność zastosowania procedur z zakresu koloproktologii.

K_U11 Potrafi przewidywać możliwe powikłania po leczeniu koloproktologicznym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego.

K_U02 Ma świadomość ważności podejmowanych działań diagnostyczno - terapeutycznych.

K_K02 Ma świadomość konieczności współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się pacjentem z zaburzeniami koloproktologicznymi.

K_K03 Ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etycznych, praw pacjenta i tajemnicy zawodowej.

K_K04 Dba o atmosferę bezpieczeństwa i komfortu psychicznego pacjenta w trakcie procesu leczenia.

K_K05 Przekazuje w sposób empatyczny informacje o wynikach badań.

K_K06 Wykazuje umiejętność współpracy z najbliższym otoczeniem chorego w przypadkach schorzeń jelita grubego.

Kierownik studiów
dr n. med. Andrzej Gryglewski
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Koloproktologia praktyczna