Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie

Wydział
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jednostka prowadząca studia
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nazwa studiów podyplomowych
Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie
Obszar kształcenia
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Opłata za studia podyplomowe
6 500 zł
Adres
ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Telefon
12/ 4332 766, 12/ 4332 767
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godz. 7:30 do 15:30
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia.
Zasady-rekrutacji

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, iż w terminie zasadniczym rekrutacji przyjmowane są zgłoszenia kandydatów spełniających wymagania wstępne.

Po rekrutacji zakończonej z wynikiem pozytywnym, warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

1. zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

2. wniesienie opłaty za I semestr studiów

Limit przyjęć
min. 40 osób maks. 90 osób
Termin rekrutacji
od 06.04.2018 do 04.09.2018
Początek studiów
październik 2018
Opis studiów

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu historii medycyny, badań naukowych i badań klinicznych, powodów, dla których badania kliniczne prowadzi się jako procesy kontrolowane i nadzorowane, omówienie najważniejszych aktów prawnych i wytycznych krajowych i międzynarodowych w zakresie prowadzenia, zarządzania i nadzorowania badaniami klinicznymi oraz wskazanie możliwych perspektyw rozwoju branży farmaceutycznej, a także wskazanie globalnych rynków rozwoju badań klinicznych, korzyści z ich prowadzenia ale również barier administracyjnych, prawnych i finansowych rozwoju branży.

Studia pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów: Sobota od godz. 9.00 do 18.30 Niedziela od godz. 9.00 do 15.00 Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej MCKP UJ.
Punkty ECTS
34
Materiały dostępne w sekretariacie
Materiały informacyjne dotyczące studiów podyplomowych Badania Kliniczne- metodologia, organizacja i zarządzanie m.in: harmonogram zajęć, program kształcenia, efekty kształcenia, plan studiów, sylabusy poszczególnych modułów.
Wymagane dokumenty

1. Rejestracja na stronie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Jagiellońskiego (ERK),

2. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,

3. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, a w przypadku jego braku - oświadczenie o zobowiązaniu się kandydata do dostarczenia dokumentu w określonym czasie,

4. Jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

5. Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie MCKP UJ, lub przesłać pocztą. W przypadku, gdy dokumenty dostarczane są osobiście należy dostarczyć oryginały; w przypadku wysyłania dokumentów pocztą konieczne jest przesłanie kopii dokumentu tożsamości i dyplomu ukończenia studiów wyższych uwierzytelnionych notarialnie.

Program studiów

1. Wprowadzenie do badań i najważniejsze zagadnienia z zakresu farmakologii, EBM i statystyki biomedycznej – 42 godz

2. Aspekty prawne prowadzenia badań klinicznych – 22 godz

3. Dokumentacja w badaniach klinicznych – 12 godz

4. Monitorowanie badań klinicznych – 18 godz

5. Aspekty etyczne prowadzenia badań klinicznych – 20 godz

6. Pharmacovigilance – bezpieczeństwo farmakoterapii- 10 godz

7. Zarządzanie badaniem klinicznym jako projektem – 18 godz

8. Praktyczne aspekty prowadzenia badań klinicznych w wybranych dziedzinach medycyny – 18 godz

9. Warsztaty praktyczne: (do wyboru) – 15 godz

  •  z zakresu zarządzania projektem
  • z zakresu monitorowania
  • dla kierowników i członków zespołów badawczych
Efekty kształcenia
Kierownik studiów
prof. dr hab. Danuta Czarnecka
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Badania kliniczne - metodologia, organizacja i zarządzanie.

2. Certyfikat ukończenia kursu GCP

3. Certyfikat ukończenia warsztatów praktycznych