Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Studiów Informacyjnych
Nazwa studiów podyplomowych
Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia
Opłata za studia podyplomowe
3 400 zł
Adres
30-348 Kraków, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4
Telefon
12 664-55-30; 12 664-58-46
E-mail
Godziny przyjęć w sekretariacie
Mgr Ewa Jargus-Kowalczyk tel. (12) 664-58-46, e-mail: ewa.jargus@uj.edu.pl III p., pok. 3.204. W okresie rekrutacji poniedziałek-piątek 9.00-14.00. W trakcie semestru poniedziałek, wtorek, piątek 9.00-15.00 z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia.
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia
Rekrutacja
Studia przeznaczone są dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu górnego miejsc (17). Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 kandydatów studia podyplomowe nie zostaną otwarte. Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się w sekretariacie Instytutu Studiów Informacyjnych UJ.
Limit przyjęć
min. 15 osób maks. 17 osób
Termin rekrutacji
od 04.09.2019 do 15.10.2019
Początek studiów
Październik 2019
Opis studiów
Dwusemestralne studia podyplomowe, realizowane w wymiarze 180 godzin, przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych problematyką profesjonalną, badawczą i naukową, związaną z dawną książką, zbiorami specjalnymi i archiwaliami. W szczególności adresowane są do pracowników instytucji gromadzących, dokumentujących i udostępniających tego rodzaju zbiory, a także absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą specjalizować się w tym obszarze działalności zawodowej. Studia mają unikatowy charakter. Ich program powstał w oparciu o doświadczenia pracowników naukowych Instytutu INIB UJ oraz specjalistów-praktyków z Biblioteki Jagiellońskiej i Archiwum Narodowego w Krakowie. Zajęcia, w dużej części o charakterze praktycznym i warsztatowym, realizowane są w dobrze wyposażonych salach i laboratoriach komputerowych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz pracowniach i czytelniach BJ i Archiwum Narodowego w Krakowie, z dostępem do zróżnicowanych kategorii zbiorów i specjalistycznego warsztatu informacyjnego.
Terminy zajęć
Studia odbywają się w formie zjazdów; z reguły jeden zjazd w miesiącu; w sumie – 10 zjazdów; w każdym zjeździe ok. 18 godzin dydaktycznych (dla 1 słuchacza); zajęcia rozpoczynają się najwcześniej w piątki o godz. 15:30 i trwają do niedzieli najdłużej do godz. 16.00. Zajęcia odbywają się na III Kampusie UJ oraz w Bibliotece Jagiellońskiej.
Punkty ECTS
30
Materiały dostępne w sekretariacie
Informacja na stronie internetowej Instytutu Studiów Informacyjnych UJ pod adresem: https://isi.uj.edu.pl
Wymagane dokumenty

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia podyplomowe zobowiązani są złożyć w sekretariacie następujące dokumenty:

- kwestionariusz osobowy,

- dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia,

- dwie fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

- dowód opłaty czesnego za pierwszy semestr.

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

Program studiów

Blok I. Dzieje książki i jej funkcji społecznej

1. Historia książki 20 g.

2. Sztuka i typografia książki 10 g.

Blok II. Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia w dziedzictwie kulturalnym i narodowym

3. Wybrane kolekcje dawnej książki i zbiorów specjalnych w bibliotekach, archiwach i muzeach 10 g.

4. Narodowy Zasób Archiwalny i Biblioteczny 10 g.

5. Rynek książki antykwarycznej 10 g.

Blok III. Metodologia badań, archiwistyka i warsztat informacyjny

6. Metodologia badań bibliologicznych 10 g.

7. Nauki pomocnicze historii w badaniach nad dawną książką 10 g.

8. Źródła informacji o dawnej książce, zbiorach specjalnych i archiwaliach 10 g.

9. Archiwistyka 10 g.

10. Badania nad księgozbiorami historycznymi – warsztat 10 g.

Blok IV. Organizacja kolekcji dawnej książki i zbiorów specjalnych w bibliotekach

11. Zbiory specjalne w bibliotekach: rękopiśmienne, stare druki, muzyczne, kartograficzne, graficzne 50 g.

12. Ochrona zbiorów bibliotecznych 10 g.

13. Digitalizacja i tworzenie kolekcji cyfrowych 10 g.

Efekty uczenia się

WIEDZA

Absolwent:

- Posiada wiedzę w zakresie dziejów książki i jej funkcji społecznych

- Zna podstawy metodologii badań naukowych z zakresu bibliologii, historii i archiwistyki

- Zna oraz rozumie rolę księgozbiorów historycznych, zbiorów specjalnych i archiwaliów w dziedzictwie kulturalnym i narodowym

- Rozpoznaje wybrane kolekcje księgozbiorów historycznych, zbiorów specjalnych i archiwaliów w Polsce i na świecie

- Ma wiedzę na temat wybranych instytucji przechowujących i dokumentujących polskie dziedzictwo książkowe i archiwalne

- Ma wiedzę w zakresie tradycyjnych i elektronicznych zasobów informacji o dawnej książce, zbiorach specjalnych i archiwaliach

- Zna zasady organizacji kolekcji dawnej książki, zbiorów specjalnych i archiwaliów w polskim systemie bibliotecznym i archiwalnym

- Zna zasady gromadzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania zbiorów specjalnych w bibliotekach

- Zna podstawowe zagadnienia związane z ochroną, konserwacją i digitalizacją kolekcji dawnej książki, zbiorów specjalnych i archiwaliów

- Ma wiedzę na temat roli oraz stanu rynku książki antykwarycznej w Polsce

UMIEJĘTNOŚCI

- Potrafi określić specyfikę różnych kategorii księgozbiorów historycznych, zbiorów specjalnych i archiwaliów

- Umie dokonać opisu i analizy zbiorów i pojedynczych dokumentów przy zastosowaniu adekwatnej terminologii i wiedzy z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa i archiwistyki

- Umie zastosować podstawowe metody z zakresu bibliologii, historii i archiwistyki w działalności badawczej i profesjonalnej

- Potrafi określić podstawowe problemy związane z organizacją i kształtowaniem narodowego zasobu bibliotecznego i archiwalnego w Polsce

- Umie, w podstawowym zakresie, zaplanować i zrealizować podstawowe procesy obejmujące różne kategorie zbiorów specjalnych w bibliotekach

- Objaśnia rolę i mechanizm obrotu książką antykwaryczną w społecznym obiegu książki

- Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania nowej wiedzy i doskonalenia umiejętności w obszarze działalności badawczej i profesjonalnej dotyczącej piśmienniczego dziedzictwa kulturowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Akceptuje wartość książki, zbiorów specjalnych i archiwaliów jako ważnego składnika dziedzictwa kulturowego

- Akceptuje konieczność rozwijania badań naukowych oraz propagowania wiedzy o zbiorach i dokumentach mających szczególną wartość historyczną, naukową i kulturalną

- Wykazuje gotowość do ciągłego, samodzielnego rozwijania wiedzy oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie kultury książki

- Aprobuje wartość aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz gromadzenia, dokumentowania i zachowania dziedzictwa kulturowego związanego z książką i innymi dokumentami piśmienniczymi

Kierownik studiów
Dr Piotr Lechowski
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Do ukończenia studiów wymagane jest uzyskanie zaliczeń lub pozytywnych ocen ze wszystkich modułów kształcenia ujętych w programie kształcenia i planie studiów.

Po spełnieniu tych warunków słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.