Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Psychoonkologia w praktyce klinicznej

Wydział
Wydział Lekarski
Jednostka prowadząca studia
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Nazwa studiów podyplomowych
Psychoonkologia w praktyce klinicznej
Opłata za studia podyplomowe
5 400 zł
Adres
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
Telefon
12 341 19 08
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach od 8.00 do 15.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Początek studiów
październik 2020 roku
Opis studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczowi specjalistycznej wiedzy z zakresu onkologii oraz psychologii niezbędnej w pracy psychoonkologa.

Studia mają charakter doskonalący - umożliwiają doskonalenie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy, przygotowanie do pracy w zespołach opieki paliatywnej i hospicjach, a także po spełnieniu warunków określonych przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, ubieganie się o przyznanie certyfikatu psychoonkologa.

Wykłady prezentują szeroki zakres wiedzy obejmujący tematykę m. in.: biopsychospołecznych aspektów choroby onkologicznej dla osób w wieku rozwojowym i dorosłych, zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych w procesie leczenia onkologicznego, metod diagnozy i interwencji oraz terapii psychoonkologicznej (m. in. Racjonalnej Terapii Zachowań), a także zagadnienia związane z leczeniem bólu, opieką paliatywną oraz pomocą chorym w okresie terminalnym.

Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności, przede wszystkim w zakresie diagnozy psychoonkologicznej (rozumienia procesu adaptacji pacjenta i jego rodziny do leczenia, opisu trudności w radzeniu sobie ze stresem, analizie zasobów wspierających w procesie leczenia) oraz planowania i wdrożenia działań interwencyjnych. Warsztaty superwizyjne prowadzone przez certyfikowanych psychoonkologów, umożliwią rozwijanie umiejętności budowania terapeutycznego kontaktu z pacjentem i jego rodziną.

W trakcie praktyk słuchacz w warunkach klinicznych, pod nadzorem certyfikowanego psychoonkologa, osobiście podejmuje kontakt z osobą chorą onkologicznie i/lub członkiem jej rodziny przez co ćwiczy zawodowe umiejętności diagnostyczno-interwencyjne. Studia mają charakter interdyscyplinarny i oferują profesjonalne przeszkolenie słuchaczy w zakresie psychoonkologii.

Wykładowcami są specjaliści, praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu onkologii, psychoonkologii, psychologii klinicznej, psychiatrii oraz specjaliści z innych dyscyplin naukowych.

Innowacyjność i unikalny charakter studiów związane są z komplementarnym realizowaniem programu kształcenia zarówno teoretycznego, jak i praktycznego w warunkach klinicznych w czasie praktyk.

Studia realizowane są przy współpracy Stowarzyszenia Wspierania Onkologii Unicorn.

Studia realizowane są pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Terminy zajęć
Zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w planie studiów. Praktyki kliniczne realizowane są w ciągu tygodnia (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00) w wymiarze 41 godzin dydaktycznych. w harmonogramie studiów. Zajęcia warsztatowe będą realizowane w oparciu o infrastrukturę zewnętrzną umożliwiającą realizację zajęć praktycznych określonych programem studiów podyplomowych. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie informacje dotyczące studiów będą zamieszczane na stronie internetowej MCKP CM.
Punkty ECTS
35
Kierownik studiów
dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci studiów podyplomowych „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” będą posiadali specjalistyczną - teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu onkologii oraz psychologii niezbędną w pracy psychoonkologa.

Będą posiadali wiedzę m. in. na temat: bio-psycho-społecznych aspektów choroby 
onkologicznej osób w wieku rozwojowym i dorosłych, zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych w procesie leczenia onkologicznego, zasad stosowania terapii skojarzonych, algorytmów postępowania diagnostyczno - leczniczego w najczęstszych chorobach nowotworowych, a także opieki paliatywnej, leczenia bólu, pomocy chorym w okresie terminalnym oraz rodzinie w sytuacji śmierci pacjenta.

Poznają kluczowe zagadnienia psychoonkologii i ich znaczenie dla personelu, pacjenta i jego rodzin m. in.: koncepcje psychosomatyczne i ich implikacje dla procesu zdrowienia z choroby somatycznej, osobowościowe, sytuacyjne i behawioralne czynniki ryzyka chorób onkologicznych, zasady przeprowadzania diagnozy psychoonkologicznej u chorych dzieci i dorosłych, mechanizmy i procesy psychologiczne zachodzące w rodzinie chorego w ujęciu systemowym, zasady funkcjonowania grup wsparcia.

W trakcie warsztatów superwizyjnych pod nadzorem certyfikowanych psychoonkologów będą rozwijać umiejętności budowania terapeutycznego kontaktu z pacjentem i jego rodziną oraz rozumienia procesu adaptacji pacjenta i jego rodziny do leczenia.

Podczas praktyk klinicznych, w kontakcie z pacjentem absolwenci nabędą praktyczne umiejętności w zakresie diagnozy psychoonkologicznej, analizy zasobów wspierających 
w procesie leczenia, a także planowania i wdrożenia działań interwencyjnych, m. in. 
w sytuacji kryzysu pacjenta i modyfikacji jego zachowań zdrowotnych. Absolwenci będą przygotowani do pracy w zespołach opieki paliatywnej i hospicyjnej. Ponadto po spełnieniu wymogów określonych przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, będą mogli ubiegać się o przyznanie certyfikatu psychoonkologa.