Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie projektami biznesowymi w Chinach

Wydział
Wydział Studiów Miedzynarodowych i Politycznych
Jednostka prowadząca studia
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie projektami biznesowymi w Chinach
Opłata za studia podyplomowe
4 350 zł
Adres
ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków
Telefon
12 663 26 00
Godziny przyjęć w sekretariacie
wtorek-piątek w godzinach od 9.00 do 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Opis studiów
Studia podyplomowe Zarządzanie projektami biznesowymi w Chinach nie są prowadzone w roku akademickim 2020/2021.

Program studiów podyplomowych Zarządzanie projektami biznesowymi w Chinach odpowiada na lukę edukacyjną , która w tym zakresie występuje na polskim rynku. Aczkolwiek polscy przedsiębiorcy chętnie chcieliby importować/eksportować towary z/do Chin, to brakuje na naszym rynku jednolitej oferty edukacyjnej obejmującej wspólnie prawne, administracyjne, ekonomiczne oraz kulturowe uwarunkowania mechanizmów, z jakimi związany jest obrót towarowy z Chinami. Co więcej, brakuje również oferty dotyczącej uwarunkowań różnego typu, a związanych z przywozem chińskich towarów do Unii Europejskiej. Jest także faktem, że nasi przedsiębiorcy poszukują ponadto możliwości zaangażowania swojego kapitału w Chinach, w tym z wykorzystaniem instrumentów, którymi dysponuje Unia Europejska. Istniejąca luka związana z możliwością podjęcia działalności gospodarczej bezpośrednio w Chinach a stanem odpowiedniej wiedzy u polskich przedsiębiorców uderza szczególnie w zestawieniu ze stanem wiedzy przedsiębiorców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Więksi przedsiębiorcy, którzy już są obecni na rynku chińskim (głównie w celu importu chińskich towarów) próbują co prawda ulokować swój kapitał w Chinach, ale jest to niezwykle trudne z uwagi nie tylko na prawne trudności regulacyjne, ale również z powodu różnic kulturowych związanych z możliwymi sposobami zainwestowania kapitału w tym kraju. Rónocześnie daje się zaobserwować, że w Krakowie systematycznie wzrasta liczba oddziałów światowych korporacji, które lokują tutaj swoje działy administracyjne. Często w zakresie swoich zadań pracownicy tych korporacji są zobligowani do współpracy z przedsiębiorstwami, które ulokowane są w Chinach. Okazuje się, że podstawową trudnością dla polskich pracowników we współpracy z Chińczykami jest oprócz bariery językowej (Chińczycy często słabo komunikują się po angielsku) właśnie bariera zrozumienia specyfiki Chin. Polskim pracownikom trudno jest bowiem zrozumieć sposób zaangażowania Chińczyków w realizację różnego rodzaju projektów. Trudno im także zdobyć zaufanie chińskich partnerów, choćby ze względu na brak cierpliwości, czy też chęci poświęcenia większej ilości czasu na rozwój relacji z chińskimi kolegami. Brak zatem stosownego know-how poważnie osłabia, już na wstępie, szanse polskich pracowników, którzy pozostawieni często sobie samym, muszą - z mniejszym lub większym powodzeniem - poszukiwać rozwiązań na przełamanie bariery we współpracy z firmami w Państwie Środka.

Grupę docelową programu przedmiotowych studiów podyplomowych stanowią:
  • Mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć współpracę z Chinami w zakresie obrotu towarowego;
  • Więksi przedsiębiorcy, którzy chcą ulokować kapitał w Chinach;
  • Pracownicy korporacji, którzy na bieżąco współpracują z Chińczykami w ramach projektów zleconych im przez pracodawcę, a borykających się z barierą kulturową (np. w ramach projektów IT);
  • Pracownicy działów HR w zakresie migracji europejskich pracowników do Chin i chińskich pracowników do UE;
  • Samorządowcy, którzy nawiązali lub chcą nawiązać partnerstwo z analogicznymi podmiotami w Chinach.
Terminy zajęć
w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 16.00
Punkty ECTS
60
Kierownik studiów
prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Celem studiów podyplomowych Zarządzanie projektami biznesowymi w Chinach jest dostarczenie słuchaczom wiedzy związanej ze specyfiką prowadzenia projektów biznesowych w Chinach. Jednak nie mniej istotne będzie wykształcenie w słuchaczach praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem działaności gospodarczej związanej z projektami w Chinach. Ze względu na specyfikę kontaktów handlowych z przedstawicielami chińskiego biznesu, konieczne jest także przekazanie słuchaczom kompetencji, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia relacji biznesowych. Połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji przekazywanych słuchaczom studiów podyplomowych przyczyni się do zwiększenia efektywności i skuteczności realizacji przedsięwzięć biznesowych w Chinach lub relacjach z chińskimi partnerami.