Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Specjalista kompetencji międzykulturowych

Wydział
Wydział Filozoficzny
Jednostka prowadząca studia
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Nazwa studiów podyplomowych
Specjalista kompetencji międzykulturowych
Opłata za studia podyplomowe
4 500 zł
Adres
ul. Grodzka 52, p. 120 (II piętro), 31- 044 Kraków
Telefon
(12) 663 17 55
Godziny przyjęć w sekretariacie
Poniedziałek – piątek: 10:00-14:00 (środa dzień wewnętrzny)
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Ukończone studia wyższe I lub II stopnia
Rekrutacja
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
Limit przyjęć
min. 25 osób maks. 30 osób
Termin rekrutacji
od 30.05.2019 do 30.09.2019
Początek studiów
12.10.2019
Opis studiów
Celem programu kształcenia jest dostarczenie wiedzy o charakterze specjalistycznym z zakresu komunikacji międzykulturowej oraz narzędzi trenera, w tym wiedzy o krajach należących do kilku głównych cywilizacji współczesnego świata: islamu, konfucjańskiej, indyjskiej oraz mezoamerykańskiej. Program zorientowany jest na wykształcenie specjalistycznych umiejętności trenerskich, analitycznych, interpretacyjnych i komparatystycznych w aspekcie analizy zjawisk kulturowych i międzykulturowych. Słuchacz w toku studiów nabywa praktycznych umiejętność rozumienia roli kulturowego zróżnicowania świata współczesnego, jego mechanizmów, i jest przygotowany do podejmowania działań w wielokulturowym otoczeniu, a także planowania działań o charakterze edukacyjnym i trenerskim.
Terminy zajęć
12-13.10.2019, 26-27.10.2019, 16-17.11.2019, 30.11-1.12.2019, 14-15.12.2019, 4-5.01.2020, 18-19.01.2020, 1-2.03.2020, 14-15.03.2020, 28-29.03.2020, 18-19.04.2020, 09-10.05.2020, 23-24.05.2020, 6-7.06.2020, 20-21.06.2020 Godziny: 09:00 – 18:00 – soboty, 09:00 – 15:00 - niedziele
Punkty ECTS
30
Materiały dostępne w sekretariacie
Regulamin, umowa, informator o studiach, wybrane materiały na zajęcia.
Wymagane dokumenty
dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, zdjęcia (4), umowa o odpłatności, kwestionariusz osobowy
Program studiów

1. Systemy religijne i filozoficzne świata (islam, judaizm, hinduizm, buddyzm, konfucjanizm),

2. Zagadnienia społeczno-polityczno-gospodarcze świata (Kraje arabskie, Izrael, Japonia, Korea, Chiny + Tybet, Iran, Afganistan, Poradziecka Azja Centralna, Mongolia, Azja Płd., Ameryka Łacińska),

3. Komunikacja niewerbalna,

4. Komunikacja międzykulturowa,

5. Psychologia międzykulturowa,

6. Praca ze stereotypami. Warsztat antydyskryminacyjny,

7. Komunikacja międzykulturowa z elementami języka (Kraje arabskie, Izrael, Japonia, Korea, Chiny + Tybet, Iran, Afganistan, Poradziecka Azja Centralna, Mongolia, Azja Płd., Ameryka Łacińska),

8. Konflikty międzykulturowe i wojny cywilizacji (conflict studies),

Efekty uczenia się

WIEDZA

Absolwent:

-ma podstawową wiedzę z zakresu kultury wybranych regionów we współczesnym świecie i jej związkach z innymi sferami życia społecznego,

-ma podstawową wiedzę o różnych wymiarach systemów: religijnych, politycznych i ekonomicznych oraz ich związków z różnymi sferami życia społecznego,

-zna i rozumie charakterystyczne dla wybranych kultur wzorce zachowania i myślenia w komunikacji interpersonalnej, także niewerbalnej,

-ma podstawową wiedzę z zakresu psychologii komunikacji,

-zna mechanizmy powstawania stereotypów,

-zna podstawowe zwroty w wybranych językach.

UMIEJĘTNOŚCI

-potrafi efektywnie komunikować się z ludźmi różnych kręgów kulturowych w sytuacjach prywatnych i zawodowych,

-umie samodzielnie zdobywać wiedzę i analizować teksty naukowe i publicystyczne dotyczące zagadnień współczesnych,

-potrafi prawidłowo analizować, intepretować i wyjaśniać zjawiska z zakresu komunikacji międzykulturowej,

-potrafi odczytać treści jawne i ukryte w komunikacji z mieszkańcami wybranych regionów świata,

-posiada umiejętności związane z identyfikowaniem, analizowaniem zjawisk podlegających stereotypizacji, a także metod przeciwdziałania stereotypizowaniu i dyskryminacji,

-umie samodzielnie zaprojektować działania służące edukacji antydyskryminacyjnej,

-umie rozpoznać język/pismo danego kręgu kulturowego i nawiązać podstawową rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-ma świadomość ważności i zrozumienie różnic kulturowych pomiędzy przedstawicielami stereotypowo określanych jedną nazwą (Azjaci, muzułmanie, Indianie, itp),

-ma świadomość w jaki sposób nawiązać relacje społeczne z przedstawicielami innych kręgów kulturowych,

-wykazuje gotowość do uczestnictwa w projektach zarówno grupowych jak i indywidualnych,

-ma świadomość zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec innych tradycji kulturowych,

-ma pogłębioną świadomość odrębności kulturowej innych ludzi,

-ma świadomość konieczności ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy z zakresu danego kręgu kulturowego.

Kierownik studiów
Dr Renata Iwicka
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Otrzymanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych